Ta strona wykorzystuje pliki cookies, w celu zapewnienia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z regulaminem Smallplanet.aero. Dowiedz się więcej o plikach cookies.
Menu Zamknij
2017-11-30
Regulamin Konkursu „Hasło Reklamowe – Grecka Panorama”
Regulamin Konkursu 
„[Hasło Reklamowe – Grecka Panorama]”
na [KRÓTKI OPIS KONKURSU] 
 
 
§ 1. Postanowienia ogólne
 
1. Organizatorem konkursu o nazwie „[Hasło Reklamowe – Grecka Panorama]” na wymyślenie sloganu reklamowego dla Small Planet Airlines, zwanego dalej "Konkursem" jest firma Small Planet Airlines sp. z o. o., lotniczy przewoźnik czarterowy, z siedzibą ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000342451, zwana dalej "Organizatorem".
 
2. Konkurs zostanie przeprowadzony podczas [Targów Grecka Panorama] za pomocą specjalnie przygotowanych formularzy konkursowych.
 
3. Konkurs trwa od [03.12.2017] do [04.12.2017].
 
4. Konkurs adresowany jest do wszystkich osób które odwiedzą targi oraz, którzy w dniu rejsu mają ukończone 18 lat.
 
5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 
6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).
 
7. Niniejszy regulamin (dalej ,,Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w Konkursie oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu. 
 
 
§ 2. Cel Konkursu
 
1. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego hasła reklamowego, spośród pomysłów uczestników konkursu. 
2. Szczegóły dotyczące Konkursu są dostępne na stronie internetowej www.smallplanet.aero.
 
 
§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie
 
1. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające warunki określone w Regulaminie, nazywane dalej „Uczestnikiem”. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora lub osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
 
2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może wezwać wszystkich lub niektórych tylko Uczestników Konkursu pod rygorem wykluczenia z Konkursu, do złożenia w terminie określonym przez Organizatora, nie krótszym niż 7 dni, oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów lub ich kopii, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego.
 
3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia, że zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
4. Uczestnictwo w Konkursie oraz udostępnienie przez Uczestnika swoich danych są całkowicie dobrowolne oraz nieodpłatne, jednakże aby zostać uczestnikiem konkursu należy wypełnić wszystkie punkty formularza 
 
 
§ 4. Przebieg Konkursu
 
1. Aby wziąć udział w Konkursie i tym samym uzyskać możliwość ubiegania się o nagrodę, należy w terminie od dnia [3.12.2017] do [4.12.2017] wypełni formularz oraz wrzucić go do pojemnika na kupony podczas targów Grecka Panorama. W tym celu należy: 
 
a) Wypełnić specjalnie do tego celu przygotowany formularz znajdujący się na stoisku Organizatora. W formularzu należy podać imię, nazwisko, wiek, aktywny adres e-mail, adres korespondencyjny oraz numer telefonu kontaktowego, zapoznać się i dokonać akceptacji Regulaminu Konkursu dostępnego w formularzu oraz złożyć oświadczenie w zakresie przetwarzania danych osobowych. 
 
b) Tak wypełniony formularz należy wrzucić do pojemnika na stoisku Organizatora.
 
c) Z regulaminem konkursu można się zapoznać na stronie internetowej Organizatora (www.smallplanet.aero). Regulamin jest również dostępny do zapoznania się u przedstawicieli organizatora
 
2. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie jedno hasło reklamowe / wypełnić jeden formularz zgłoszeniowy.
 
3. Zgłoszenie przez Uczestnika Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie, jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia, że: 
 
a) Zgłoszone treści nie naruszają przepisów prawa ani prawem chronionych dóbr osób trzecich,
 
b) Uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do uczestnictwa w Konkursie oraz udzielenia zezwolenia na publikację przez Organizatora wyników Konkursu w mediach,
 
c) Uczestnikowi konkursu przysługują wyłączne prawa autorskie majątkowe oraz osobiste do hasła.
 
4. Organizator ma prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu, w przypadku gdy: 
 
a) Uczestnik Konkursu wypełnił formularz z pominięciem pól oznaczonych jako wymagane,
 
b) Organizator poweźmie podejrzenie, że hasło/ zgłoszenie narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje,
 
c) Organizator wezwał Uczestnika Konkursu, pod rygorem wykluczenia z Konkursu, do złożenia w terminie określonym przez Organizatora nie krótszym niż 7 dni, oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów lub ich kopii, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego, a Uczestnik nie wykonał tych czynności.
 
5. Od decyzji o wykluczeniu Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie nie przysługuje procedura reklamacyjna, którą przewiduje niniejszy regulamin, ani inna procedura odwoławcza, a ewentualne skargi z tego tytułu Organizator pozostawia bez rozpoznania.
 
 
§ 5. Zasady wyłaniania Zwycięzcy
 
1. Wyboru zwycięzcy Konkursu dokona jury składające się z 3 przedstawicieli Organizatora. Spośród Uczestników, którzy spełniają warunki uczestnictwa w Konkursie przewidziane niniejszym regulaminem, jury do dnia [31.12.2017] wyłoni zwycięzcę Konkursu, którego hasło, zdaniem jury, okazało się najbardziej kreatywne, interesujące i trafne.
 
2. Zwycięzca będzie uprawniony do otrzymania nagrody, którą przewiduje niniejszy Regulamin („Nagroda”).
 
3. [4.01.2018] Organizator opublikuje na swojej stronie internetowej www.smallplanet.aero zwycięskie hasło oraz zawiadomi jego autora o fakcie uzyskania przez niego prawa do otrzymania nagrody telefonicznie oraz drogą elektroniczną na wskazany przez Uczestnika zgodnie z niniejszym regulaminem adres e-mail.
 
§ 6. Nagroda
 
1. Nagrodą w Konkursie jest darmowy przelot na trasie Polska-Grecja-Polska.
 
2. Nagroda musi zostać zrealizowana w okresie od [01.05.2017] do [30.09.2017]. Rezerwacji można dokonać po wcześniejszym potwierdzeniu dostępności wybranego terminu u Organizatora.
 
3. Wartość nagrody przekracza kwotę 760 zł i w związku z tym będzie ona podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 z późn. zm.).
 
4. Zobowiązanie Organizatora do wydania Nagrody stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 921 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz. 193 z późn. zm.).
 
5. Nagroda przysługuje zwycięzcy jedynie w formie określonej w regulaminie, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany Nagrody na inną w miarę możliwości podobną, w przypadku, gdy wydanie Nagrody będzie niemożliwe bądź bardzo utrudnione z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora. W przypadku zamiany Nagrody na inną wartość nagrody nie ulegnie zmianie.
 
7. Warunkiem otrzymania przez Zwycięzcę Nagrody jest łączne spełnienie przez Zwycięzcę następujących czynności pod rygorem utraty prawa do otrzymania Nagrody: 
 
a) Przesłanie przez Zwycięzcę, w ciągu 14 (czternastu) dni od ogłoszenia Zwycięzcy, danych niezbędnych do wydania Nagrody,
 
b) Na żądanie Organizatora podpisanie przez Zwycięzcę umowy nieodpłatnego przeniesienia przez Zwycięzcę na Organizatora Konkursu autorskich praw majątkowych do hasła na wskazanych w niniejszym regulaminie polach eksploatacji. Projekt ww. umowy dostarczy Organizator.
 
8. Jeżeli Zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym paragrafie lub nie odbierze przyznanej mu Nagrody w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ogłoszenia Zwycięzcy przez Organizatora, uważa się, że Zwycięzca zrzekł się Nagrody i tym samym jego prawo do otrzymania Nagrody wygasa. W takim wypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
 
§ 7. Reklamacja
 
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem, z wyłączeniem decyzji Organizatora o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu, należy składać na piśmie bezpośrednio lub listem poleconym na adres Organizatora, lub na adres e-mail Organizatora [poland@smallplanet.aero], z dopiskiem: Konkurs „[Hasło Reklamowe – Grecka Panorama]” – reklamacja”, przez cały czas trwania Konkursu, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania Zwycięzcy (decyduje data stempla pocztowego).
 
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: 
 
a) Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu,
 
b) Adres do korespondencji, 
 
c) Adres e-mail,
 
d) Szczegółowe wskazanie podstaw reklamacji,
 
e) Żądania Uczestnika Konkursu oraz
 
f) Szczegółowe uzasadnienie podstaw i żądań Uczestnika Konkursu. 
 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania w przypadku, gdy reklamacja nie będzie zawierała któregokolwiek z elementów wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu.
 
4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana w formie pisemnej na wskazany w piśmie zawierającym reklamację adres do korespondencji lub na adres e-mail. 
 
 
§ 8. Ochrona danych osobowych
 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
 
2. Uczestnik Konkursu wysyłając formularz zgłoszeniowy akceptuje regulamin Konkursu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych w celach wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu oraz na publikację przez Organizatora w serwisach przez niego prowadzonych, imienia i nazwiska Zwycięzcy wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje. Wyrażenie zgody oraz akceptacja regulaminu następuje poprzez podpisanie wypełnionego formularza w polach „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych” oraz „Akceptuję regulamin”.
 
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora w celach związanych z prowadzeniem Konkursu, w szczególności ogłoszeniem Zwycięzcy, przekazaniem nagrody oraz przetwarzane w celach marketingowych i handlowych oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 
4. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 
 
 
§ 9. Prawa autorskie
 
1. Hasła nadesłane przez Uczestnika Konkursu, mogą stanowić utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) (dalej utwór).
 
2. Przekazanie formularza z hasłem przez Uczestnika Konkursu za pośrednictwem przedstawiciela Organizatora w celu wzięcia udziału w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia, że utwór nie narusza obowiązujących przepisów prawa, żadnych praw osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego.
 
3. Przekazanie formularza z hasłem przez Uczestnika Konkursu za pośrednictwem Organizatora w celu wzięcia udziału w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia, że utwór wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich oraz oświadczenia, że Uczestnik Konkursu ponosi odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, wynikających lub związanych z wykorzystywaniem go w celach i formie przewidzianej niniejszym regulaminem.
 
4. Organizator z chwilą wydania Nagrody nabywa całość autorskich praw majątkowych do utworu. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, oraz obejmuje pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wydanie nagrody następuje z chwilą wprowadzenia wiadomości elektronicznej z informacją o nagrodzie i dostępnych terminach jej realizacji skierowanej do zwycięzcy do systemu teleinformatycznego celem jej doręczenia na adres poczty elektronicznej zwycięzcy.
 
5. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do utworu.
 
6. Uczestnik zezwala Organizatorowi na wykonywanie autorskich praw zależnych do utworu.
 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia osób trzecich, wynikające z naruszenia przez Uczestnika Konkursu ich praw w związku z zamieszczeniem, publikacją i przesłaniem utworu, w szczególności praw autorskich do utworu.
 
8. W razie wystąpienia przez jakiekolwiek osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi, związanymi z naruszeniem praw osób trzecich przez Uczestnika, Uczestnik przejmie na siebie i zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia oraz zapłaci należne odszkodowanie, w tym poniesione przez Organizatora koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego. W razie wystąpienia z takimi roszczeniami przeciwko Organizatorowi w procesie cywilnym, Uczestnik zobowiązuje się przystąpić na żądanie Organizatora do toczącego się postępowania, a w razie wyrażenia na to zgody przez powoda, wstąpić za zgodą stron do toczącego się postępowania w miejsce Organizatora, w celu zwolnienia go od udziału w sprawie.
 
 
§ 10. Odpowiedzialność
 
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty, opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu lub Zwycięzcami, wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora, w tym w szczególności za działania poczty, banków lub operatorów telekomunikacyjnych.
 
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisów lub innych materiałów stworzonych przez Uczestników Konkursu w związku z Konkursem.
 
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Uczestników Konkursu podejmowane przez nich wobec innych Uczestników Konkursu.
 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o prawie do otrzymania Nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności w przypadku błędnego podania przez Uczestnika Konkursu adresu e-mail oraz numeru telefonu, na który zostało wysłane powiadomienie o prawie do otrzymania Nagrody. 
 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia Uczestnikowi Konkursu Nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.
 
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wzięcia przez Uczestnika Konkursu udziału w Konkursie w przypadku zaistnienia okoliczności utrudniających bądź czyniących niemożliwym przeprowadzenie konkursu w danym dniu.
 
 
§ 11. Postanowienia końcowe
 
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.smallplanet.aero 
2. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu Uczestnik Konkursu może do dnia ogłoszenia wyników Konkursu zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie wątpliwości.
 
3. W przypadku sporów wynikłych w związku z Konkursem lub regulaminem sądem właściwym do jego rozpatrzenia jest sąd właściwy ze względu na siedzibę pozwanego.
 
4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika Konkursu z treścią regulaminu i jego akceptacją.
 
5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy polskiego prawa.