Ta strona wykorzystuje pliki cookies, w celu zapewnienia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z regulaminem Smallplanet.aero. Dowiedz się więcej o plikach cookies.
Menu Zamknij
1.1. Wyrażenia stosowane w niniejszych Warunkach Ogólnych Przewozu Pasażerów i Bagażu (zwane dalej „Warunkami Przewozu”), mają następujące znaczenie: 

1.1.1. „My”, „nasze”, „nami”, „nas” lub „Small Planet” oznaczają Small Planet Airlines UAB (Litwa), Small Planet Airlines Sp. z o. o. (Polska) lub Small Planet Airlines GmbH (Niemcy).

1.1.2. „Wy”, „Państwo”, „Państwa”, „Wasze” i „Was” oznacza każdą osobę inną niż członkowie załogi, jaka jest, była lub będzie przewożona samolotem, wymieniona na bilecie lub na Liście Pasażerów (zob. także definicję „Pasażera”). 

1.1.3. „BAGAŻ” oznacza Wasze mienie osobiste towarzyszące Wam w związku z Waszym lotem. Jeżeli nie określono inaczej, obejmuje on Bagaż Rejestrowany i Bagaż Nierejestrowany. 

1.1.4. „KWIT BAGAŻOWY” oznacza dokument potwierdzający przewóz Waszego Bagażu Rejestrowanego. 

1.1.5. „PRZYWIESZKA BAGAŻOWA” oznacza dokument wystawiony w trakcie rejestracji Bagażu i wykorzystywany wyłącznie do oznaczenia i identyfikacji każdego elementu Waszego Bagażu Rejestrowanego. 

1.1.6. „BILET” oznacza dokument fizyczny lub elektroniczny, łącznie z Kuponem Lotu i Kuponem Pasażera, jaki upoważnia Was do podróżowania określonym lotem i stanowi integralną część Warunków Umowy (zob. także definicję „Warunków Umowy”).

1.1.7. „DNI” oznaczają dni kalendarzowe. 

1.1.8. „ARTYKUŁY ZAKAZANE”, określone w art. 8.3. oznaczają artykuły, które mogą być wykorzystane do wykonania Czynu Niedozwolonego lub artykuły, które nie zostały należycie zgłoszone zgodnie z obowiązującymi aktami i zasadami prawnymi lub których wnoszenie do samolotu lub przez pasażerów lub w nierejestrowanym bagażu na pokład samolotu lub do strefy kontrolowanej lub przewożenie w Bagażu Rejestrowanym jest zakazane przez przepisy prawne, w szczególności przedmioty niebezpieczne i klasy zagrożenia wymienione w Załączniku 18 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym (ICAO) podpisanej w Chicago w dniu 7 grudnia 1944 roku. 

1.1.9. „KUPON PASAŻERA” oznacza część Biletu wystawioną przez Small Planet lub w jej imieniu i przekazaną Wam, którą powinniście zachować na czas lotu oraz po podróży. 

1.1.10. „PASAŻER” oznacza każdą osobę inną niż członkowie załogi, jaka jest, była lub będzie przewożona samolotem, zgodnie z Biletem i/lub Listą Pasażerów (zob. także definicję” „Wy”, Was” i „Wam”). 

1.1.11. „LISTA PASAŻERÓW” oznacza listę Pasażerów przekazaną nam przez Klienta w związku z określonym lotem realizowanym na mocy umowy zawartej z Klientem wraz z listą osób, które oddzielnie wykupiły Bilety na określony lot. 

1.1.12. „DOKUMENTY PODRÓŻY” oznaczają paszport lub dowód osobisty, zaproszenie, wizę, ubezpieczenie, świadectwa zdrowia, świadectwa szczepień, wszelkie dokumenty wjazdowe i wyjazdowe, a także wszelkie inne dokumenty wymagane dla danego Przewozu. 

1.1.13. „KONWENCJE” oznaczają każdy z poniższych obowiązujących dokumentów wraz z ich załącznikami, jeżeli mają one zastosowanie w danym przypadku: 
 • Konwencja o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie w dniu 12 października 1929 roku (zwana dalej Konwencją Warszawską); 
 • Konwencja Warszawska zmieniona w Hadze w dniu 28 września 1955 roku; 
 • Konwencja Warszawska zmieniona Dodatkowym Protokołem nr 1 podpisanym w Montrealu (1975); 
 • Konwencja Warszawska zmieniona w Hadze i Dodatkowym Protokołem nr 2 podpisanym w Montrealu (1975); 
 • Konwencja Warszawska zmieniona Dodatkowym Protokołem nr 4 (1975) podpisanym w Hadze i Montrealu (1975);
 • Konwencja uzupełniająca podpisana w Guadalajarze (1961) (Guadalajara); 
 • Konwencja o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego zawarta w Montrealu w dniu 28 maja 1999 roku (zwana dalej Konwencją Montrealską);
 • Konwencja Tokijska w sprawie przestępstw i niektórych innych czynów popełnionych na pokładzie statków powietrznych, podpisana w 1963 roku;
 • Konwencja Chicagowska  o międzynarodowym lotnictwie cywilnym (ICAO) podpisana w Chicago w dniu 7 grudnia 1944 roku. 

1.1.14 „KUPON” oznacza papierowy kupon lotu i/lub kupon elektroniczny, z których każdy uprawnia wskazanego na nim Pasażera do podróży określonym w nim lotem.

1.1.15. „SIŁA WYŻSZA” oznacza szczególne okoliczności, których nie można było przewidzieć lub uniknąć, oraz konsekwencje, których nie można było uniknąć, nawet podejmując wszelkie uzasadnione działania. 

1.1.16. „CZYN NIEDOZWOLONY” oznacza działania niedozwolone (działania lub zaniechania) lub próby podejmowania takich działań, stanowiące zagrożenie dla lotnictwa cywilnego, transportu lotniczego, zdrowia lub życia osób oraz ich dobrego samopoczucia chronionego na mocy prawa. Ponadto oznacza to działania, które bez względu na to czy stanowią czyny niedozwolone, mogą skutkować lub skutkują zagrożeniem dla bezpieczeństwa statku powietrznego oraz osób lub mienia na pokładzie statku, lub stanowią zagrożenie dla porządku i/lub dyscypliny na pokładzie statku, w tym między innymi czyny bezprawnej ingerencji określone w Konwencji Chicagowskiej  o międzynarodowym lotnictwie cywilnym (ICAO) podpisanej w dniu 7 grudnia 1944 roku, Załącznik 17.  

1.1.17. „BAGAŻ NIEREJESTROWANY” oznacza Bagaż inny niż Bagaż Rejestrowany, jaki zabieracie ze sobą na pokład samolotu. 

1.1.18. „KOD PRZEWOŹNIKA” oznacza dwa znaki lub trzy litery identyfikujące określonego przewoźnika lotniczego.

1.1.19. „TERMIN ODPRAWY” oznacza termin, do którego musicie zakończyć formalności związane z odprawą i otrzymać kartę pokładową. 

1.1.20. „BAGAŻ REJESTROWANY” oznacza Bagaż, który przyjmujemy do przewozu w luku bagażowym samolotu i dla którego wystawiamy Kwit Bagażowy. 

1.1.21. „KUPON LOTU” oznacza tę część Biletu, która jest opatrzona wyrażeniem „Uprawnia do przejścia”. W przypadku Biletu elektronicznego to oznacza elektroniczny Kupon Lotu. Kupon Lotu określa miejsce Waszego wylotu i przylotu. 

1.1.22. „SDR” oznacza Specjalne Prawo Ciągnienia zgodnie z definicją Międzynarodowego Funduszu Walutowego. 

1.1.23. „WARUNKI UMOWY” oznaczają warunki określone lub dostarczone wraz z Waszym Biletem i/lub niniejsze Warunki Przewozu. Wyrażenie na Bilecie „Z zastrzeżeniem Warunków Umowy” oznacza odniesienie do niniejszych Warunków Przewozu. 

1.1.24. „MIĘDZYLĄDOWANIE” oznacza zaplanowany przystanek w podróży, w miejscu pomiędzy miejscem wylotu a miejscem docelowym.  

1.1.25. „PRZEWÓZ” oznacza każdy rodzaj przewozu Pasażerów, Bagażu, zwierząt i/lub ładunków za opłatą lub bezpłatnie, jeżeli jest organizowany przez Small Planet lub jednego z jej zastępczych agentów działających jako przewoźnicy lotniczy, zarówno w związku ze zorganizowaną wycieczką, jak i w przypadku zabukowania samego lotu przez Klienta. 

1.1.26. „KLIENT” oznacza osobę/podmiot, z którym zawarliśmy umowę lotu czarterowego, umowę blokowej sprzedaży miejsc. Zarówno umowa lotu czarterowego, jak i umowa blokowej sprzedaży miejsc to umowy, na podstawie których świadczymy usługi przewozów lotniczych. 

1.1.27. „SZKODA” oznacza śmierć lub obrażenia ciała Pasażera, częściową lub całkowitą utratę Bagażu, łącznie z kradzieżą Bagażu, wynikającą z Przewozu lub innych usług przez nas świadczonych lub z nimi związanych. 

1.1.28. „UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL” oznacza agenta sprzedaży, przedstawiciela obsługi naziemnej, Klientów.
 
2.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
2.1.1. Z zastrzeżeniem postanowień art. 2.2. i 2.3 niniejsze Warunki Przewozu Small Planet mają zastosowanie jedynie do lotów, w przypadku których nasza nazwa lub nasz Kod Przewoźnika jest wskazany na Bilecie na taki lot. 
2.1.2. W wyjątkowych przypadkach, gdy nie jesteśmy w stanie zrealizować Przewozu na skutek nadzwyczajnych okoliczności, w celu zmniejszenia opóźnienia na podstawie naszych umów z innymi przewoźnikami lot może zostać zrealizowany przez innego przewoźnika niewskazanego na Bilecie. W takim przypadku my i/lub Klient poinformujemy Pasażerów w odpowiednim terminie przed wylotem o przewoźniku, który faktycznie będzie realizował lot. 

2.2. NADRZĘDNE PRAWO 
2.2.1. Jeżeli niniejsze Warunki Przewozu lub ich części są sprzeczne z obowiązującym prawem, prawo będzie miało moc obowiązującą. 
2.2.2. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Przewozu wygaśnie, stanie się nieważne lub nieobowiązkowe, nie wpłynie to, ani nie naruszy ważności, zgodności z prawem i obowiązkowego charakteru pozostałych postanowień niniejszych Warunków Przewozu. 

2.3. WARUNKI PRZEWOZU MAJĄ MOC OBOWIĄZUJĄCĄ W STOSUNKU DO REGULAMINÓW, WARUNKÓW ORGANIZATORÓW WYCIECZEK 
2.3.1. Jeżeli nie określono inaczej w niniejszych Warunkach Przewozu, w przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszymi Warunkami Przewozu a jakimkolwiek innym naszym regulaminem dotyczącym zagadnień omawianych w niniejszych Warunkach Przewozu, niniejsze Warunki Przewozu będą mieć moc nadrzędną. 
2.3.2. Jeżeli Przewóz zarezerwowano za pośrednictwem operatora wycieczek, jego warunki będą obowiązywały dodatkowo do niniejszych Warunków Przewozu. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy warunkami operatora wycieczki i niniejszymi Warunkami Przewozu w odniesieniu do kwestii operacyjnych Przewozu (takich jak m. in. odprawa, odmowa przewozu, limit bagażowy, zwierzęta), niniejsze Warunki Przewozu będą mieć moc nadrzędną.
 
3.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE   
3.1.1. Zapewniamy Przewóz wyłącznie Pasażerowi wymienionemu na Bilecie (potwierdzenie rezerwacji) na określony lot i po przedstawieniu ważnych i kompletnych Dokumentów Podróży i/lub Listy Pasażerów na określony Przewóz. W czasie lotu podlegającego odprawie musicie potwierdzić swoją tożsamość, przedstawiając właściwy paszport lub dowód osobisty (w przypadku osób niepełnoletnich: tymczasowy dowód osobisty lub paszport, gdy to wymagane, dodatkowy dokument podróży), tak byśmy mogli zidentyfikować Was jako osobę wymienioną na Bilecie i/lub Liście Pasażerów. Jeżeli będziemy posiadali informacje, że mogliście uzyskać swój Bilet niezgodnie z prawem, zastrzegamy sobie prawo do poproszenia Was o przedstawienie dodatkowych szczegółów lub informacji dotyczących nabycia swojego Biletu. 
3.1.2. Nabyte bilety nie podlegają przeniesieniu na inną osobę. Jedynie osoba określona na Bilecie może podróżować, korzystając z niego. Bilet zakupiony od naszego Upoważnionego przedstawiciela nie podlega zwrotowi, co oznacza, że Pasażer nie może do nas zwrócić swojego Biletu i poprosić o zwrot zapłaconej kwoty. Koszty Biletu zakupionego bezpośrednio od nas mogą zostać zwrócone wyłącznie w przypadkach wyraźnie wskazanych w niniejszych Warunkach Przewozu. 
3.1.3. Nie będziecie mogli podróżować, jeżeli nie przedstawicie ważnego Biletu (potwierdzenia rezerwacji) na określony lot oraz ważnego dokumentu tożsamości, wymaganych przez prawo dokumentów podróży i/lub wiz oraz – jeżeli w przypadku biletu elektronicznego – Wasze dane dotyczące nabycia Biletu nie są dostępne w bazie danych biletów elektronicznych. 
3.1.4. Bilet jest wartościowym dokumentem i powinniście podejmować odpowiednie działania, by go strzec i upewnić się, że nie zostanie on zagubiony, ukradziony lub zniszczony. Postanowienie to nie ma zastosowania do Biletu elektronicznego. 
3.1.5. Jeżeli Pasażer pominie termin odprawy na lot bez wcześniejszego poinformowania nas o tym, będziemy uprawnieni – także na mocy dwustronnych umów z Klientami, gdy mają zastosowanie, anulować wszystkie pozostałe Kupony na dalsze segmenty lotu zarezerwowane przez Pasażera.  

3.2. OKRES WAŻNOŚCI
Rezerwacja dokonana bezpośrednio u nas na lot realizowany przez nas jest ważna jedynie na lot(y), datę/daty i trasę określoną w potwierdzeniu i nie może zostać wykorzystana na lot innego przewoźnika. Jednak jeżeli Bilet został zakupiony bezpośrednio od nas, data/daty lotów można zmienić, jeżeli nasze regulacje na to pozwalają, z zastrzeżeniem zapłaty obowiązującej opłaty/opłat za zamianę rezerwacji oraz różnicy w cenie pomiędzy łączną kwotą pierwotnie zapłaconą, a łączną kwotą należną za nową rezerwację, dostępną w tym terminie.

3.3. WYKORZYSTANIE KUPONÓW 
3.3.1. Zakupiony przez Was bilet jest ważny jedynie na Przewóz określony na Kuponie/Kuponach Lotu z miejsca wylotu do ostatecznego miejsca przylotu i jedynie na Przewóz klasą, w dacie i lotem, na który dokonano rezerwacji. 
3.3.2. Jeżeli nie przybędziecie na swój lot bez powiadomienia nas o tym z wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem obowiązujących terminów i warunków taryfowych, będziemy mogli anulować pozostałe loty w Waszym zamówieniu, tj. miejsca zarezerwowane przez Was na tych lotach. Jeżeli powiadomicie nas z wyprzedzeniem, że nie przybędziecie na lot, nie anulujemy rezerwacji na kolejne loty, lecz w tej sytuacji będą miały zastosowanie warunki określone w art. 3.3.3 i 3.3.4. 
3.3.3. Jeżeli chcecie wprowadzić zmiany w Bilecie zgodnie z taryfą, mającą zastosowanie do Waszego biletu, powinniście skontaktować się z wyprzedzeniem z Upoważnionym Przedstawicielem, który wystawił Wasz Bilet lub z nami, jeżeli to my bezpośrednio wystawiliśmy Bilet. Być może zostaniecie poproszeni o wniesienie opłaty administracyjnej za wszelkie zmiany w Bilecie oraz jeżeli zmieniacie datę lotu i nie ma już wolnych miejsc na dany lot w tej samej taryfie jak Wasza, będziecie także musieli zapłacić różnicę w cenie. 
3.3.4. Należy zauważyć, że nie są dozwolone żadne zmiany w trasie przelotów, chyba że anulowaliśmy lot i proponujemy Wam zmianę pierwotnej trasy przelotów według Waszego uznania, jako alternatywę podobną lub zbliżoną do pierwotnej trasy przelotu. 

3.4. NAZWA PRZEWOŹNIKA 
Zamiast naszej nazwy na Bilecie, może zostać podany nasz Kod Przewoźnika lub nasza nazwa skrócona. Możecie poprosić o informacje o nas od Klienta i/lub znaleźć je na naszej stronie internetowej www.smallplanet.aero. Linia lotnicza, której nazwa, Kod Przewoźnika lub nazwa skrócona jest podana na bilecie, będzie odpowiedzialna za lot. 

3.5 KONTAKT
3.5.1. Kontakt z Pasażerami będzie następował przy wykorzystaniu ich adresów poczty elektronicznej, a sporadycznie poprzez wiadomości SMS przesyłane na numery telefonów komórkowych, podanych w momencie dokonywania rezerwacji w odniesieniu do zmian w harmonogramie lotów, anulowanych lotów i korespondencji ogólnej. 
3.5.2 Wszelkie reklamacje lub roszczenia będą przyjmowane wyłącznie drogą pocztową, faksem lub przy wykorzystaniu odpowiedniego internetowego formularza zgłaszania roszczeń, który można znaleźć na stronie https://claims.smallplanet.aero/public/app/claim-submission?locale=pl. W przypadku gdy roszczenie zostanie złożone w inny sposób niż wskazany w niniejszym punkcie, reklamacja nie będzie uznana za dostarczoną oraz nie zostanie rozpatrzona.
3.5.3 W toku postępowania reklamacyjnego powinni Państwo dostarczyć do przewoźnika dokumenty, które są określone w formularzu zgłaszania roszczeń, a w szczególności:
a)  w przypadku reklamacji dotyczących nieprawidłowości lotów dokumenty potwierdzające Państwa rezerwację na lot, którego dotyczy roszczenie (np. umowa z biurem podróży, bilet, potwierdzenie rezerwacji itp.) oraz dokumenty potwierdzające stawienie się do odprawy na dany lot ( tj. karta pokładowa), z wyłączeniem sytuacji, gdy lot został odwołany.
b) w przypadku reklamacji dotyczących bagażu raport o uszkodzeniu/niedostarczeniu bagażu (PIR, DPR) sporządzony bezpośrednio na lotnisku, który jest jedynym potwierdzeniem, że zdarzenie nastąpiło podczas obsługi bagażu przez Przewoźnika. Ponadto Przewoźnik zastrzega sobie możliwość zażądania od Pasażera dodatkowych zdjęć walizki w przypadku jej uszkodzenia oraz dowodu wysokości szkody (np. paragonu, faktury, potwierdzenia transakcji z konta bankowego) w celu oszacowania adekwatnego odszkodowania.
Jeżeli nie poproszono wyraźnie inaczej, zalecamy przesyłanie wyłącznie kopii dokumentów, gdyż dokumenty nie będą przechowywane ani zwracane przez Przewoźnika. W przypadku niedostarczenia ww. dokumentów reklamacja zostanie uznana za niekompletną i nie będzie mogła zostać rozpatrzona.
3.5.4 Ze względu na przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, jeżeli przesyłacie Państwo do nas kopię lub scany swojego paszportu i/ lub dowodu, jesteście zobowiązani do zanonimizowania takich danych jak: płeć, kolor oczu, wzrost, miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe oraz Państwa wizerunek na dokumencie. W przeciwnym razie Państwa reklamacja zostanie uznana za niekompletną i nie będzie mogła zostać rozpatrzona, a my usuniemy otrzymane kopie i/lub scany niezgodne z powyższymi wymaganiami.
 
 
4.1. TARYFY, ZMIANA REZERWACJI, ZMIANA NAZWY, ANULOWANIE 
4.1.1. Taryfy dotyczą jedynie Przewozu z portu wylotu do portu przylotu, chyba że w sposób wyraźny określono inaczej. Taryfy nie obejmują usług przewozowych pomiędzy lotniskami i pomiędzy lotniskami a terminalami miejskimi. Wasza taryfa zostanie wyliczona zgodnie z naszymi taryfami obowiązującymi w dacie i na trasie wskazanej na bilecie w dniu dokonywania rezerwacji. 
4.1.2. Jeżeli zarezerwujecie lot bezpośrednio w Small Planet i będziecie chcieli zmienić datę lotu i/lub wylotu po dokonaniu rezerwacji a przed wylotem, w zależności od wybranej kategorii taryfy możecie mieć prawo do zmiany rezerwacji. Zmiana rezerwacji jest możliwa, jeżeli zostanie zatwierdzona przez nas, pod warunkiem dostępności miejsc na wskazanym locie oraz z zastrzeżeniem obowiązujących w danym momencie warunków taryfowych i ograniczeń taryf. W tych sprawach proszę kontaktować się z nami telefonicznie, faksem, pocztą tradycyjną lub elektroniczną (dane kontaktowe można uzyskać na stronie www.smallplanet.aero). W przypadku zmiany rezerwacji będziemy mieli prawo do naliczenia różnicy pomiędzy ceną w pierwotnie zarezerwowanej taryfie a wyższą taryfą w momencie zmiany rezerwacji, powiększonej o opłatę za zmianę rezerwacji w kwocie określonej w naszych obowiązujących w danym momencie warunkach taryfowych (szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.smallplanet.aero/en/passenger-information/1222#tickets-and-fares-1610). Jeżeli w wyniku zmiany rezerwacji wybierzecie lot według niższej taryfy, będziecie musieli zapłacić wyższą taryfę pierwotnego lotu w całości.
4.1.3. Jeżeli rezerwujecie lot bezpośrednio w Small Planet i chcielibyście zmienić nazwisko pasażera po dokonaniu rezerwacji i nie później niż 48 godzin przed wylotem, w zależności od wybranej kategorii taryfy zmiana nazwiska może być możliwa telefonicznie, faksem, pocztą tradycyjną lub elektroniczną (dane kontaktowe można uzyskać na stronie www.smallplanet.aero) bezpłatnie lub za opłatą za zmianę nazwiska w kwocie wyszczególnionej w naszych obowiązujących w danym momencie warunkach taryfowych (szczegółowe informacje znajdują się na stronie   www.smallplanet.aero/en/passenger-information/1222#tickets-and-fares-1610).
4.1.4. Jeżeli rezerwujecie lot bezpośrednio w Small Planet, będziecie mogli anulować zarezerwowany lot lub inną zarezerwowaną usługę (np. bagaż rejestrowany, rower, sprzęt sportowy, dodatkowy fotel) bezpośrednio w Small Planet, w zależności od wybranej kategorii taryfy i nie później niż na 48 godzin przed wylotem telefonicznie, faksem, pocztą tradycyjną lub elektroniczną (dane kontaktowe można uzyskać na stronie www.smallplanet.aero). Wnioski o anulowanie, rekompensatę i/lub zwrot kosztów będą obsługiwane zgodnie z obowiązującymi aktualnie warunkami taryfowymi i ograniczeniami taryf. Z zastrzeżeniem danej kategorii taryfowej, w przypadku anulowania lub nie pojawienia się pasażera, może zostać zwrócona uzgodniona część opłaty odpowiadająca przewozowi lub będziemy mieli prawo żądać uzgodnionego wynagrodzenia pomniejszego o zaoszczędzone koszty i/lub potencjalne inne wykorzystanie zarezerwowanej usługi plus opłaty za anulowanie w kwocie określonej w naszych obowiązujących w danym momencie warunkach taryfowych (szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.smallplanet.aero/en/passenger-information/1222#baggage-1236). Jeżeli obciążymy Was opłatą na podstawie taryfy nieuwzględniającej zwrotów, mogą Państwo dowodzić, że po naszej stronie nie powstało roszczenie dotyczące wynagrodzenia lub wydatków lub powstało w znacznie niższej wysokości.
4.1.5. Będziemy uprawnieni do dokonania zwrotu kwoty na rzecz osoby wskazanej na Bilecie lub osoby, która zapłaciła za Bilet, pod warunkiem że zostanie nam przekazany zadowalający dowód na potwierdzenie takiej płatności. Zwroty wpłaconych kwot na rzecz osoby, która przedstawi Kupon Pasażera oraz niewykorzystany Kupon Lotu oraz uważa się za osobę uprawnioną do otrzymania zwrotu, uważa się za należycie wykonane. Zwrot wpłaconej kwoty, wykonany zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu, zwalnia nas z odpowiedzialności za taki Bilet. Zastrzegamy prawo do dokonywania zwrotów wpłaconych kwot w ten sam sposób i w tej samej walucie, jakie zostały wykorzystane do zapłaty za Bilet, jednak zastrzegamy sobie prawo do dokonania zwrotu kwoty za Bilet w innej walucie. 
4.1.6. W przypadku śmierci bliskiego członka rodziny (współmałżonek, partner, matka, ojciec (łącznie z macochą i ojczymem), brat, siostra (łącznie z rodzeństwem przyrodnim), dziecko (łącznie z pasierbami) przed datą planowanej podróży, w przypadku złożenia wniosku najszybciej jak to możliwe, lecz w każdym razie przed proponowaną datą podróży, oraz po dołączeniu do niego kopii stosownego aktu zgonu, dokonamy zwrotu kosztów zgodnie z postanowieniami art. 4.1.4 i 4.1.5.
4.1.7. W przypadku gdy śmierć lub poważna choroba pasażera uniemożliwi jego podróż, koszty rezerwacji danego pasażera i osób podróżujących w ramach tej samej rezerwacji, według naszego uznania mogą zostać zwrócone lub odpowiednio zmodyfikowane, poprzez odstąpienie przez nas od wszelkich ograniczeń lub opłat za zmianę lotów, pod warunkiem przedstawienia nam odpowiednich dowodów przed datą podróży.

4.2. PODATKI, OPŁATY I OBCIĄŻENIA  
Przy zakupie Biletu łączna taryfa będzie obejmowała cenę netto za lot i wszelkie dodatkowe podatki, opłaty i obciążenia nałożone przez władze państwowe lub inny organ, lub przez operatora lotniska (np. opłaty lotniskowe). Państwa zgoda jest wymagana na wszelkie dodatkowe płatności za dodatkowe usługi, na których zakup możecie się Państwo zdecydować. 

4.3. WALUTA 
Taryfy, podatki, opłaty i obciążenia są płatne w walucie kraju, w którym Bilet został wystawiony, chyba że inna waluta została określona przez nas lub Klienta w trakcie płatności lub wcześniej. 

4.4. DODATKOWE USŁUGI I DODATKOWE OPŁATY 
Oprócz Przewozu, w zakresie dostępnym dla danego lotu, oferujemy szereg płatnych usług dodatkowych, takich jak przewóz sprzętu specjalnego lub sportowego, rezerwacja dodatkowych miejsc, bagaż rejestrowany, wcześniejsza rezerwacja opieki dla osób niepełnoletnich i przewóz zwierząt domowych. Więcej informacji dotyczących opłat i obciążeń znajduje się na stronie www.smallplanet.aero/en/passenger-information/1222#baggage-1236.
 
5.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REZERWACJI 
5.1.1. My lub nasz Upoważniony Przedstawiciel dokonujemy rezerwacji lotów. Jeżeli rezerwacje są dokonywane przez Klienta, przekazuje on nam Listy Pasażerów zgodnie z określoną umową zawartą pomiędzy nami i Klientem. 
5.1.2. Jeżeli nie zapłacicie pełnej ceny za Bilet przed datą określoną przez nas lub naszego Upoważnionego Przedstawiciela (lub jeżeli nie określono żadnej daty – do daty wylotu lub daty pierwszego lotu w przypadku rezerwowania lotu powrotnego), mamy prawo anulować Waszą rezerwację na lot po uprzednim przesłaniu przypomnienia o konieczności dokonania zapłaty.

5.2. DANE OSOBOWE  
5.2.1. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe w zakresie koniecznym do rozpoczęcia, wdrożenia i/lub zakończenia Przewozu, a także jeżeli lot jest rezerwowany przez Upoważnionego Przedstawiciela – umowy lotu czarterowego lub sprzedaży miejsc blokowych zawartej z Klientem, łącznie z powiązanymi usługami dodatkowymi. Dane te są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane dla potrzeb związanych z umową przy wykorzystywaniu systemów przetwarzania danych. Zgadzacie się, by Wasze dane osobowe nam przekazane były przechowywane i wykorzystywane w następujących celach związanych z Waszą podróżą: rezerwacja miejsca i wydanie Biletu, realizacja Przewozu i inne powiązane usługi, księgowość, rachunkowość i audyt, migracje i kontrole graniczne, a także bezpieczeństwo, zdrowie i bezpieczeństwo, cele prawne, administracyjne, obsługa klientów oraz rozpatrywanie reklamacji związanych z Waszym Przewozem. Bez Waszej uprzedniej zgody Wasze dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach marketingowych i dla potrzeb badań rynkowych. 
5.2.2. Możemy – oraz w przypadkach określonych przez przepisy prawa – musimy przekazywać Wasze dane właściwym organom państwowym. Będziemy przetwarzać, przechowywać i wykorzystywać Wasze dane osobowe w celach przewidzianych w art. 5.2.1. lub w innych prawnie usprawiedliwionych celach, a także przekazywać je naszym spółkom stowarzyszonym, agentom, organom państwowym (w tym, organom odpowiedzialnym za przeciwdziałanie i zwalczanie aktów terroryzmu oraz innych przestępstw międzynarodowych), innym przewoźnikom, podmiotom świadczącym usługi dodatkowe (np. bankom i innym instytucjom kredytowym) oraz podmiotom świadczącym usługi określone w art. 5.2.1. jedynie w zakresie, jaki jest konieczny do realizacji zakupionych usług. Pasażerowie są uprawnieni do nieograniczonego dostępu do swoich danych osobowych, a także do ich poprawiania. Polityka prywatności jest dostępna na stronie www.smallplanet.aero.

5.3. MIEJSCA 
Pomimo dodatkowej usługi w postaci rezerwacji dodatkowych miejsc, oferowanej w ramach rezerwacji bezpośrednio przez Small Planet, nie możemy zagwarantować Wam żadnego określonego miejsca w samolocie. Zwrócimy Państwu cenę miejsca, jeżeli zostało zmienione przez nas jednostronnie, chyba że konieczność taka wynikała z przepisów państwowych, powodów operacyjnych lub związanych z bezpieczeństwem, takich jak m.in. nowe ustalenia dotyczące miejsc w samolocie zgodnie z postanowieniami art. 7.3.6. Jeżeli zmiana była konieczna z powodów określonych w poprzednim zdaniu, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za szkody poniesione przez Was w związku z taką zmianą, chyba że przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.
 
6.1. Termin odprawy mija na 40 minut przez odlotem samolotu, chyba że zasady danego lotniska lub obowiązujące przepisy prawne określają jeszcze wcześniejszy termin odprawy. Wasza podróż będzie przyjemniejsza, jeżeli będziecie mieli Państwo wystarczająco dużo czasu na przeprowadzenie procedury odprawy i wylotu. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania Waszego lotu i odmowy przewozu bez wypłacenia rekompensaty, jeżeli nie dotrzymacie Państwo określonych terminów odprawy. Uznaje się, że zostaliście odprawieni na lot w momencie wydania Wam karty pokładowej. 

6.2. Musicie pojawić się przy punkcie wejścia na pokład samolotu nie później niż na 30 minut przed wylotem. Informacja na temat punktu wejścia na pokład samolotu jest dostępna w serwisie informacyjnym lotniska. Proszę upewnić się, że uwzględniacie informacje o czasie, jaki może zająć dotarcie do odpowiedniego wejścia na pokład samolotu. Jeżeli dotrzecie do swojego wejścia na pokład samolotu później niż określono w niniejszym podpunkcie, nie zostaniecie wpuszczeni na pokład samolotu i nie otrzymacie z tego tytułu żadnego odszkodowania. 

6.3. Możemy anulować Waszą rezerwację miejsca, jeżeli nie będziecie na czas obecni przy wejściu na pokład samolotu. Po zamknięciu punktu wejścia na pokład samolotu, wejście na pokład samolotu jest niemożliwe. 

6.4. Nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za Szkody, straty lub wydatki poniesione w związku z nieprzestrzeganiem przez Was postanowień Artykułów 6.1. do 6.3., tj. jeżeli nie pojawicie się na czas przy odprawie lub punkcie wejścia na pokład samolotu.
7.1. PRAWO DO ODMOWY PRZEWOZU 
7.1.1. Mamy prawo odmówić przewozu Wam i/lub Waszego Bagażu w przypadkach wskazanych w niniejszych Warunkach Przewozu lub, jeżeli zaistnieje jedna lub więcej poniższych sytuacji lub mamy uzasadnione przekonanie, że może zaistnieć:
7.1.2.1. takie działanie jest konieczne w celu spełnienia wymogów obowiązujących praw, regulacji lub nakazów, w tym między innymi w przypadku odmowy przewozu z powodu ograniczeń przy wjeździe lub wyjeździe z kraju w przypadku lotów międzynarodowych; 
7.1.2.2. przewóz Was i Waszego Bagażu może zagrozić bezpieczeństwu, zdrowiu lub wygodzie pozostałych Pasażerów lub załogi, lub zagrozić mieniu naszemu i naszych Pasażerów;
7.1.2.3. Wasz stan psychiczny, emocjonalny lub fizyczny, w tym bycie pod wpływem alkoholu lub narkotyków, może zagrozić bezpieczeństwu lotu, bezpieczeństwu ruchu lotniczego, Wam samym, Pasażerom, załodze, mieniu naszemu i naszych Pasażerów lub powodować dyskomfort, lub uniemożliwiać załodze wykonywanie swoich obowiązków; 
7.1.2.4. zachowywaliście się w sposób nieodpowiedni w czasie poprzedniego lotu i/lub zostaliście przywołani do porządku za naruszenie bezpieczeństwa lotów i mamy powody, by przypuszczać, że takie postępowanie może się powtórzyć;
7.1.2.5. odmówiliście poddania się kontrolom bezpieczeństwa lub odmówiliście przekazania swoich rzeczy do kontroli bezpieczeństwa, lub unikaliście takich kontroli;  
7.1.2.6. posiadacie Artykuły Zakazane, o których mowa w art. 8.3; 
7.1.2.7. nie zapłaciliście obowiązujących taryf, podatków, opłat lub obciążeń związanych z Biletami, co obejmuje również brak zapłaty wszelkich dodatkowych opłat za dodatkowe usługi zgodnie z postanowieniami art. 4.4;
7.1.2.8. groziliście, molestowaliście lub obrażaliście innego Pasażera, agenta obsługi naziemnej lub członka załogi lub sprzeciwiliście się czynnościom agentów obsługi naziemnej lub członków załogi;  
7.1.2.9. nie przestrzegaliście zgodnych z prawem wymagań/instrukcji naszych agentów obsługi naziemnej lub członków załogi, dotyczących np. bezpieczeństwa; 
7.1.2.10. w trakcie odprawy, wchodzenia na pokład i/lub lotu stanowiliście zagrożenie dla innych Pasażerów, agentów obsługi naziemnej lub członków załogi; 
7.1.2.11. nie macie i/lub nie przedstawiliście na wezwanie swoich ważnych dokumentów podróży, podejmujecie próbę wjazdu do kraju, przez który możecie tylko przejeżdżać lub do którego nie posiadacie ważnych dokumentów podróży, zniszczyliście swoje dokumenty podróży w trakcie lotu lub odmówiliście przedstawienia swoich dokumentów podróży załodze samolotu na wezwanie, lub jeżeli mamy uzasadnione powody, by wierzyć, że nie uzyskacie pozwolenia na wjazd do kraju przeznaczenia lub jakiegokolwiek innego kraju, przez który możecie przejeżdżać; 
7.1.2.12. nie możecie udowodnić, że jesteście osobą, której imię i nazwisko podano na Bilecie lub Liście Pasażerów;
7.1.2.13. przedstawiacie Bilet, który został wystawiony niezgodnie z prawem lub przedstawiacie Bilet, którego zagubienie lub kradzież została zgłoszona, lub przedstawiacie Bilet, który jest podrobiony lub uszkodzony, co uniemożliwia identyfikację wymaganych danych lub przedstawiacie Bilet, który nie został wydany ani wymieniony przez nas lub naszych Upoważnionych Przedstawicieli;
7.1.2.14. naruszacie postanowienia dotyczące przewozu zwierząt, określone w art. 8.9;
7.1.2.15. naruszacie postanowienia dotyczące Bagażu, określone w art. 8;
7.1.2.16. nie spełniacie jednego lub więcej wymogów dotyczących Pasażerów potrzebujących specjalnej pomocy, określonych w art. 7.3 (Małe dzieci, samodzielnie podróżujące osoby niepełnoletnie, kobiety w ciąży, pasażerowie w gipsie, pasażerowie niepełnosprawni lub o ograniczonej mobilności).

7.2. PRAWO DO ODMOWY PRZEWOZU, GDY ISTNIEJĄ UZASADNIONE POWODY, ABY PRZYPUSZCZAĆ, ŻE PASAŻER NABYŁ BILET NIEZGODNIE Z PRAWEM 

Jeżeli za Bilet zapłacono drogą elektroniczną kartą bankową należącą do innej osoby, mamy prawo anulować rezerwację na lot i/lub odmówić przewozu, jeżeli:  
7.2.1. mamy uzasadnione powody, by podejrzewać, że Bilet został nabyty niezgodnie z prawem przy użyciu karty, która należy do innej osoby a przy odprawie lub na naszą wcześniejszą prośbę, tj. przed lotem, na jaki nabyliście Bilet, odmówicie lub nie możecie podać danych osobowych właściciela karty bankowej (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania), ceny Biletu i innych okoliczności dotyczących nabycia Biletu; 
7.2.2. Bilet został nabyty przy użyciu karty, która należy do innej osoby i podaliście dane osobowe właściciela karty bankowej (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania), cenę Biletu i inne okoliczności dotyczące nabycia Biletu, lecz odmówiliście podpisania zobowiązania, że zwrócicie nam cenę Biletu/Biletów i wszelkie inne straty poniesione w związku z nim/nimi, jeżeli okaże się, że Bilet zostały nabyty niezgodnie z prawem przy użyciu karty bankowej należącej do innej osoby; 
7.2.3 wiadomo, że Bilet został nabyty niezgodnie z prawem przy użyciu karty bankowej należącej do innej osoby, tj. właściciel karty lub bank, który wystawił kartę wykorzystaną do zakupu Biletu, poinformuje nas, że ta karta bankowa została wykorzystana bez wiedzy właściciela lub w inny niezgodny z prawem sposób.  
UWAGA: Jeżeli Bilet(y) zostały nabyte niezgodnie z prawem przy użyciu karty bankowej należącej do innej osoby, zawsze zgłaszamy to odpowiednim organom ścigania. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za Wasze straty, jeżeli zgodnie z przepisami prawa zostaniecie zatrzymani przez przedstawicieli organów ścigania. Będziemy dochodzić od Was rekompensaty za wszystkie szkody wynikające z bezprawnych działań na podstawie obowiązującego prawa.  

7.3. SPECJALNA POMOC 

Poniższe postanowienia mają zastosowanie do różnych kategorii Pasażerów potrzebujących specjalnej pomocy, takich jak: Małe dzieci (7.3.1.), Osoby niepełnoletnie podróżujące samodzielnie (7.3.2.), Kobiety w ciąży (7.3.3.), Pasażerowie niepełnosprawni lub o ograniczonej mobilności (7.3.4.), Przewóz w ramach dodatkowego miejsca na nogi (7.3.5.).

7.3.1. Przewóz małych dzieci 

7.3.1.1. Przewóz małych dzieci (do lat 2) jest możliwy bez własnego miejsca na kolanach osoby dorosłej. W przypadku dodatkowego zarezerwowanego miejsca z fotelikiem dziecięcym zatwierdzonym do ogólnego użytku w samolotach takie dziecko może siedzieć na takim miejscu, jednak w czasie startu i lądowania musi siedzieć na kolanach osoby dorosłej. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przewozu dzieci i listy zatwierdzonych fotelików, proszę zapoznać się ze stroną www.smallplanet.aero.
7.3.1.2. Tylko jedno małe dziecko jest dopuszczalne na trzy fotele oraz maksymalnie dziesięcioro dzieci na lot (w przypadku lotów do/z Polski i na/z Litwy dopuszczalnych jest dwadzieścioro dzieci na lot).
7.3.1.3. Następujące zasady dotyczące bagażu dotyczą małych dzieci nieposiadających własnego miejsca: wózek (jednoczęściowy) oraz maksymalnie 10kg bezpłatnego bagażu w formie Bagażu Rejestrowanego. Dodatkowo do limitu bezpłatnego bagażu podręcznego pasażerowie podróżujący z małymi dziećmi mogą wnieść do samolotu jedzenie dla dziecka na czas lotu. Ogólne zasady przewozu bagażu, łącznie z bagażem bezpłatnym i bagażem podręcznym mają zastosowanie do Przewozu Małych Dzieci, dla których zarezerwowano dodatkowe miejsce. 
7.3.1.4. Zalecamy, by nie podróżować z noworodkami do drugiej doby życia włącznie, aby uniknąć uszczerbku na zdrowiu.

7.3.2. Przewóz osób niepełnoletnich podróżujących samodzielnie 

7.3.2.1. Rejestracja dziecka w wieku od 5 do 13 lat bez towarzystwa rodziców lub opiekunów prawnych jest zdefiniowana jako usługa opieki nad osobą niepełnoletnią podróżującą samodzielnie (Usługa dla niepełnoletnich). Oferujemy Usługę dla niepełnoletnich, jeżeli usługa zostanie zarezerwowana przez Pasażera za pośrednictwem Klienta a następnie potwierdzona przez nas, lub jeżeli usługa zostanie zarezerwowana w Small Planet. Dostępność Usługi dla niepełnoletnich może zostać ograniczona w pojedynczych przypadkach, jeżeli więcej niż cztery osoby niepełnoletnie są zgłoszone na ten sam lot. Mamy prawo naliczyć dodatkową opłatę za Usługę dla niepełnoletnich w przypadku jej zarejestrowania w Small Planet (aby uzyskać więcej informacji, proszę zapoznać się z cennikiem na stronie https://www.smallplanet.aero/en/passenger-information/1222#travelling-with-children-1441).
7.3.2.2. Usługę dla niepełnoletnich można także zarezerwować dla osób niepełnoletnich w wieku od 13 do 15 lat, pod warunkiem że osoby niepełnoletnie posiadają urzędowy dokument identyfikacyjny (paszport, paszport dziecięcy lub dowód osobisty) ze zdjęciem, świadectwo urodzenia oraz gdy jest to wymagane w pewnych państwach – dołączony do tego pismo przewodnie od rodziców lub opiekunów prawnych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Usługi dla niepełnoletnich, proszę zapoznać się ze stroną https://www.smallplanet.aero/en/passenger-information/1222#travelling-with-children-1441.
7.3.2.3. Usługa dla niepełnoletnich nie przysługuje dzieciom do piątego roku życia. Dzieciom do piątego roku życia muszą zawsze towarzyszyć rodzice lub opiekunowie prawni. Mamy prawo odmówić Przewozu dzieci bez opieki do piątego roku życia.
7.3.2.4. Rezerwując Usługę dla niepełnoletnich, musicie Państwo podać dane kontaktowe osoby przekazującej Osobę niepełnoletnią podróżującą samotnie pracownikom przy odprawie, a także osoby odbierającej Osobę niepełnoletnią podróżującą samotnie w miejscu przybycia. Ponadto, jeżeli rezerwujecie Usługę dla niepełnoletnich, jesteście zobowiązani przestrzegać postanowień Instrukcji obsługi Osób Niepełnoletnich.
7.3.2.5. Jeżeli zarezerwowaliście Usługę dla niepełnoletnich, zalecamy przybycie na lotnisko na co najmniej dwie godziny przed planowaną godziną wylotu, aby mieć wystarczająco dużo czasu na procedury kontroli i odprawy.

7.3.3. Przewóz kobiet w ciąży 

Przewóz kobiet w ciąży podlega następującym wymogom, by uniknąć potencjalnych uszczerbków na ich zdrowiu:
7.3.3.1. Przewóz jest dozwolony bez ograniczeń do 27 tygodnia ciąży.
7.3.3.2. Przewóz jest dozwolony pomiędzy 28 i 35 tygodniem ciąży, pod warunkiem że ciężarna kobieta może przedstawić zaświadczenie od lekarza pozwalające na Przewóz w momencie wylotu. Świadectwo od lekarza nie może być starsze niż 7 dni (w odniesieniu zarówno do daty pierwszego lotu, jak i daty lotu powrotnego), musi być przedstawione w języku angielskim (może być wymagane tłumaczenie) i musi być ważne przez całą podróż. 
7.3.3.3. Przewóz nie jest zalecany w trakcie 35 tygodnia ciąży. Zabezpieczymy należyty przewóz ciężarnej kobiety na tym etapie ciąży, lecz w zakresie dozwolonym przez prawo nie będziemy ponosić odpowiedzialności za szkody spowodowane dla zdrowia matki lub nienarodzonego dziecka w związku z Przewozem. 
7.3.3.4. Począwszy od 36 tygodnia ciąży Przewóz jest wykluczony. 
7.3.3.5. W każdym przypadku zalecamy ciężarnym kobietom, by zwróciły się do lekarza przed rozpoczęciem podróży, aby uniknąć uszczerbków na zdrowiu matki i nienarodzonego dziecka. 

7.3.4. Przewóz pasażerów niepełnosprawnych lub o ograniczonej mobilności 

7.3.4.1. Pasażerowie niepełnosprawni lub o ograniczonej mobilności lub ich przedstawiciele muszą się z nami skontaktować w sprawie jakichkolwiek specjalnych potrzeb w zakresie pomocy, jakie mogą mieć w dniu rezerwacji za pośrednictwem Klienta lub w Small Planet, lub niezwłocznie po powzięciu informacji o takiej potrzebie, lecz co najmniej na czterdzieści osiem (48) godzin przed podróżą. Wtedy podejmiemy wszelkie uzasadnione działania celem weryfikacji, czy istnieje okoliczność uzasadniona względami bezpieczeństwa, która uniemożliwiałaby przyjęcie takiego Pasażera na dany lot/loty oraz – jeżeli tak się stanie – dołożyć uzasadnionych starań celem przedstawienia akceptowalnej alternatywy. 
7.3.4.2. Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1107/2006 na podstawie niepełnosprawności lub ograniczonej mobilności możemy odmówić przyjęcia na pokład osoby niepełnosprawnej lub osoby o ograniczonej mobilności wyłącznie w celu spełnienia obowiązujących wymogów bezpieczeństwa lub jeżeli wielkość samolotu lub jego drzwi uniemożliwiają wejście na pokład lub przewóz osoby niepełnosprawnej lub osoby o ograniczonej mobilności. Jeżeli zaakceptujemy specjalną pomoc i potrzeby, zapewnimy wsparcie w czasie wchodzenia na pokład i w czasie lotu zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1107/2006, a osoba niepełnosprawna lub osoba o ograniczonej mobilności, której odmówiono wejścia na pokład z tytułu jej niepełnosprawności lub ograniczonej mobilności oraz osoba jej towarzysząca otrzyma propozycję zwrotu kosztów lub zmiany trasy zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 261/2004, pod warunkiem że wszystkie wymogi bezpieczeństwa zostaną spełnione.
7.3.4.3. Zgodnie z Art. 4 (2) Rozporządzenia (WE) nr 1107/2006, mamy prawo żądać, by Pasażerowi z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej mobilności towarzyszyła inna osoba, która będzie w stanie zapewnić wszelką pomoc, jakiej ten Pasażer będzie potrzebował. 
7.3.4.4. Przewóz jednego (1) wózka inwalidzkiego na Pasażera bez opieki jest dozwolony i musi być zarejestrowany oddzielnie, poprzez kontakt z nami lub wraz z dokonywaniem rezerwacji za pośrednictwem Klienta. Wózki inwalidzkie napędzane silnikiem mogą być przewożone wyłącznie z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń z uwagi na ograniczoną pojemność luku bagażowego. Wózki inwalidzkie muszą być oddawane w stanie zapewniającym ich bezpieczną obsługę i transport. Przewóz sprzętu medycznego i urządzeń ułatwiających poruszanie się, łącznie z elektrycznymi włókami inwalidzkimi, można zapewnić wyłącznie wtedy, gdy zostaną one zarejestrowane z wyprzedzeniem 24 godzin, ze wskazaniem ich wymiarów  i wagi, jeżeli jest wystarczającą dużo miejsca na pokładzie i jeżeli transport nie jest sprzeczny z odpowiednimi postanowieniami dotyczącymi towarów niebezpiecznych. Dalsze szczegółowe informacje zostaną przekazane w momencie rejestracji.

7.3.5. Przewóz na miejscach z dodatkowym miejscem na nogi 

Przydział miejsc przy wyjściu awaryjnym (z dodatkowym miejscem na nogi) podlega specjalnym przepisom bezpieczeństwa zgodnie z prawodawstwem europejskim. Z tego powodu mamy prawo odrzucić rezerwację dotyczącą tego rodzaju miejsc z wyprzedzeniem dla następujących grup osób z powodów bezpieczeństwa lub żądać zmiany miejsca w trakcie Przewozu:
 • Kobiet w ciąży
 • Dzieci i małych dzieci (w tym do 12 roku życia)
 • Pasażerom z niepełnosprawnością lub o ograniczonej mobilności lub 
 • Pasażerom ze zwierzętami w kabinie samolotu.
 • Pasażerom z nadwagą.
 • Pasażerom wymagającym pomocy.
 
8.1. BAGAŻ PRZYJMOWANY DO PRZEWOZU, PŁYNY, BAGAŻ SPORTOWY  
8.1.1. Bagaż przyjmowany do Przewozu (Bagaż Nierejestrowany, Bagaż Rejestrowany) musi spełniać określone limity dotyczące rozmiaru i wagi oraz być zapakowany w taki sposób, by zapewnić jego bezpieczny transport. Możecie przewozić 20 kg (dwadzieścia kilogramów) Bagażu Rejestrowanego i 5 kg (pięć kilogramów) Bagażu Nierejestrowanego, chyba że wskazano inaczej w trakcie rezerwacji. Informacje o limitach dotyczących wielkości i wagi Bagażu, wymaganiach dotyczących Bagażu specjalnego oraz specjalnych stawkach i opłatach można znaleźć na naszej stronie internetowej (www.smallplanet.aero) lub pytając Klientów. 
8.1.2. Będziecie ponosić odpowiedzialność za należyte zapakowanie Bagażu w taki sposób, że Bagaż i zawarte w nim przedmioty nie zostaną uszkodzone w trakcie transportu. 
8.1.3. Będziecie ponosić odpowiedzialność za wypełnienie wszelkich obowiązujących wymagań określonych w prawie celnym w związku ze swoim Bagażem, w szczególności w odniesieniu do rozliczenia potencjalnych opłat celnych. 
8.1.4. Pasażerowie wylatujący z portów lotniczych w Unii Europejskiej lub Szwajcarii (w tym w przypadku lotów z przesiadką) mogą przewozić płyny, pojemniki pod ciśnieniem, pasty, balsamy i inne substancje przypominające żel w maksymalnej pojemności do 100 ml na każdy pojemnik w przypadku Bagażu Nierejestrowanego. Maksymalna pojemność określona na pojemniku obowiązuje w przypadku określania ilości zawartości w danym pojemniku. Wszystkie takie pojedyncze pojemniki muszą być zapakowane w jedną przezroczystą plastikową torebkę, umożliwiającą wielokrotne otwarcie, o pojemności nie większej niż 1 litr. Dozwolona jest jedna plastikowa torebka na osobę. W trakcie kontroli bezpieczeństwa przed wylotem płyny, żele i aerozole musza zostać wyjęte z Bagażu Nierejestrowanego i okazane pracownikom ochrony. Przewóz przepisanych lekarstw i jedzenia dla dzieci nie podlega ograniczeniom, jednak musicie przedstawić odpowiedni dowód, potwierdzający konieczność przewozu tych produktów. Szczególne zasady dotyczą przepisanych przez lekarza lekarstw i jedzenia dla dzieci, dostępne pod adresem https://www.smallplanet.aero/en/passenger-information/1222#! lub u Klienta. Niektóre państwa spoza Unii Europejskiej wydały podobne przepisy.
8.1.5. Bagaż sportowy musi być zapakowany oddzielnie. Zalecamy, by Bagaż sportowy był zapakowany w solidne opakowanie i musi zostać wskazane jako Bagaż sportowy przy odprawie. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne uszkodzenia sprzętu sportowego lub bagażu, w którym się znajdował, jeżeli nastąpiło to w sposób oczywisty z powodu nieodpowiedniego opakowania. Aby uzyskać więcej informacji, proszę zapoznać się ze z zasadami przewozu bagażu specjalnego, przedstawionymi na naszej stronie internetowej https://www.smallplanet.aero/en/passenger-information/1222#baggage-1236 . 
8.1.6. Dodatkowe postanowienia obowiązują w przypadku następujących elementów Bagażu sportowego: 
-    Jeżeli bagaż zawiera sprzęt do nurkowania, pasy z obciążnikami muszą być przewożone bez obciążników, a butle tlenowe muszą być puste. Latarki dla nurków muszą być przewożone oddzielnie od elementów generujących ciepło lub akumulatorów, aby uniemożliwić ich włączenie w trakcie transportu. Wszystkie wyjęte akumulatory muszą bez zabezpieczone przed zwarciem. 
-    Rowery z pomocniczym silnikiem lub silnikiem elektrycznym uważa się za przedmioty niebezpieczne, których przewóz w formie bagażu jest wykluczony. Szczególne warunki mają zastosowanie w odniesieniu do rowerów dla pasażerów niepełnosprawnych oraz rowerów terapeutycznych i rowerów połączonych z wózkami inwalidzkimi (patrz art. 7.3.4.4). 
-    Wózki golfowe z bateriami/akumulatorami litowymi uważa się za przedmioty niebezpieczne, których przewóz w formie bagażu jest wykluczony. 
Informacje dotyczące ograniczeń wielkości i wagi Bagażu sportowego i specjalnego, oraz wymagań dotyczących Bagażu specjalnego i dodatkowych opłat są dostępne na naszej stronie internetowej https://www.smallplanet.aero/en/passenger-information/1222#baggage-1236 lub mogą być uzyskane u Klienta.

8.2. NADWYŻKA BAGAŻU LUB NIEPRZESTRZEGANIE OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH WIELKOŚCI 
8.2.1. Jeżeli waga Waszego Bagażu przekracza limity wagowe dla Bagażu Rejestrowanego, mamy prawo (bez przyjmowania odpowiedzialności za odrzucony Bagaż) odmówić przewozu takiego Bagażu lub zgodzić się na przewóz Bagażu (lub jego części) pod warunkiem wniesienia dodatkowej opłaty za nadwyżkę Bagażu. Wszystkie informacje o opłatach lub nadwyżce Bagażu zostaną przekazane przez nas (https://www.smallplanet.aero/en/passenger-information/1222#baggage-1236) lub przez Klienta.
8.2.2. Jeżeli wielkość Bagażu nie jest zgodna z naszymi ograniczeniami, mamy prawo (bez przyjmowania odpowiedzialności za odrzucony Bagaż) odmówić przewozu takiego Bagażu.

8.3. PRZEDMIOTY NIEDOZWOLONE NA POKŁADZIE SAMOLOTU (przedmioty wnoszone przez Pasażerów lub w Bagażu)

8.3. Przedmioty niedozwolone: 
8.3.1. Niedozwolone jest wnoszenie następujących przedmiotów w Bagażu Nierejestrowanym do stref bezpieczeństwa oraz na pokład samolotu:
(a)    Broń palna i inne urządzenia, który wystrzeliwują pociski – urządzenia, jakie nadają się lub wydaje się, że mogą się nadawać do zadawania poważnych obrażeń poprzez wystrzeliwanie pocisków, w tym:
 • Wszelkie rodzaje broni, takie jak pistolety, rewolwery, czy strzelby,
 • Strzelby zabawkowe, repliki i imitacje broni, jakie mogą zostać pomylone z prawdziwą bronią, części składowe broni palnej z wyłączeniem teleskopowych przyrządów celowniczych,
 • Broń pneumatyczna, wiatrówki CO2, taka jak pistolety, broń śrutowa, strzelby i broń kulowa, pistolety sygnałowe i pistolety startowe, 
 • Łuki, kusze i strzały, harpuny, 
 • Proce i katapulty;
(b)    Urządzenia  ogłuszające – urządzenia przeznaczone specjalnie do ogłuszenia lub unieruchomienie, w tym:
 • urządzenia do porażania, takie jak paralizatory, tasery i pałki paraliżujące,
 • urządzenia do ogłuszania i uboju zwierząt,
 • neutralizujące i obezwładniające substancje chemiczne, gazy i aerozole, takie jak gazy łzawiące, gazy pieprzowe, rozpylacze kwasu i aerozole odstraszające zwierzęta;
(c)    przedmioty z ostrym zakończeniem lub ostrą krawędzią – przedmioty z ostrym zakończeniem lub ostrą krawędzią nadające się do użycia w celu spowodowania ciężkiego obrażenia ciała:
 • przedmioty przeznaczone do rąbania, takie jak siekiery, topory i tasaki,
 • czekany i szpikulce do lodu, ostrza do maszynek do golenia
 • noże do cięcia kartonów,
 • noże o ostrzach dłuższych niż 6 cm,
 • nożyczki o ostrzach dłuższych niż 6 cm, mierzonych od  punktu połączenia obrotowego, wyposażenie wykorzystywane do sztuk walki z ostrym zakończeniem lub ostrą krawędzią,
 • miecze, szpady i szable;
(d)    narzędzia robocze – narzędzia nadające się do użycia w celu spowodowania ciężkiego obrażenia ciała lub zagrożenia dla bezpieczeństwa statku powietrznego, w tym:
 • łomy stalowe,
 • wiertarki i wiertła, w tym bezprzewodowe przenośne wiertarki elektryczne,
 • narzędzia z ostrzem lub trzonkiem o długości powyżej 6 cm nadające się do użycia jako broń, takie jak śrubokręty i dłuta,
 • piły, w tym bezprzewodowe przenośne piły elektryczne, lampy lutownicze,
 • pistolety do wstrzeliwania kołków i gwoździ;
(e)    tępe narzędzia – przedmioty nadające się do użycia w celu spowodowania ciężkiego obrażenia ciała razie ich wykorzystania do uderzenia, w tym:
 • kije do gry w baseball i softball,
 • pałki, takie jak pałki gumowe, pałki metalowe pokryte skórą i pałki policyjne, wyposażenie wykorzystywane do sztuk walki;
(f)    materiały wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające – materiały wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające nadające się lub wyglądające na nadające się do użycia w celu spowodowania ciężkiego obrażenia ciała lub stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa statku powietrznego, w tym:
 • amunicja,
 • spłonki, detonatory i bezpieczniki,
 • repliki bądź imitacje urządzeń wybuchowych,
 • miny, granaty i inne wojskowe materiały wybuchowe, fajerwerki i inne materiały pirotechniczne,
 • pociski dymne i naboje dymne, dynamit, proch strzelniczy i plastyczne materiały wybuchowe.

Szczegółowa lista przedmiotów zabronionych znajduje się w Załączniku 4-C do Rozporządzenia (UE) nr 2015/1998.

8.3.2. Wnoszenie poniższych przedmiotów w Bagażu Rejestrowanym, Bagażu Nierejestrowanym lub na pokład samolotu jest ogólnie niedozwolone: 
a) materiały wybuchowe oraz substancje i urządzenia zapalające, jakie mogą zagrozić bezpieczeństwo samolotu lub osób lub mienia na pokładzie samochodu, w tym zapalniczki benzynowe (Pasażerowie mogą mieć przy sobie 1 zapalniczkę gazową), kuchenki turystyczne i pojemniki zawierające łatwopalne ciecze, w tym m. in. broń i amunicja, jeżeli nie spełniają one wymogów art. 8.3.2 i 8.3.3, spłonki, detonatory i bezpieczniki, miny, granaty i inne wojskowe materiały wybuchowe, fajerwerki i inne materiały pirotechniczne, pociski dymne i naboje dymne, dynamit, proch strzelniczy i plastyczne materiały wybuchowe;   
b) przedmioty, których Przewóz jest niedozwolony na mocy obowiązującego prawa i innych przepisów w kraju pochodzenia lub kraju docelowym;
c) przedmioty, które – biorąc pod uwagę rodzaj samolotu – nie nadają się do Przewozu z uwagi na ich wagę, wielkość, formę lub inne właściwości, jakie mogą zagrażać bezpieczeństwu; 
d) inne przedmioty, w przypadku których istnieje prawdopodobieństwo narażenia na niebezpieczeństwo samolotu lub osób lub mienia na pokładzie statku powietrznego, a które są określone w następujących przepisach dotyczących towarów niebezpiecznych: Instrukcje Techniczne Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w zakresie bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych drogą powietrzną oraz Rozporządzenie dotyczące towarów niebezpiecznych Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA), tabela 2.3A, Rozporządzenie (WE) nr 2015/1998 zastępujące Rozporządzenie (WE) nr 185/2010 Komisji, oraz nasze własne zasady. Jeżeli macie dodatkowe pytania dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych, proszę przede wszystkim zapoznać się z naszą stroną internetową (https://www.smallplanet.aero/en/passenger-information/1222#baggage-1236) lub odpowiednio z Klientem. 

Pracownicy Służby Ochrony Lotniska mogą odmówić wpuszczenia Pasażera do strefy zastrzeżonej i/lub kabiny samolotu, jeżeli posiada on podejrzanie wyglądający przedmiot lub odmówi przewiezienia takiego przedmiotu w Bagażu Rejestrowanym. 

8.3.3. Przewóz poniższych przedmiotów w Bagażu Rejestrowanym jest niedozwolony, lecz mogą one być przewożone w Bagażu Nierejestrowanym na pokładzie samolotu:
a) oddzielne baterie litowe lub akumulatory litowe (stosowane powszechnie w elektronicznych urządzeniach, jak np. laptopy, telefony komórkowe, zegarki, aparaty, itd.) mogą być przewożone wyłącznie w bagażu kabinowym, jeżeli każda z osobna jest zabezpieczona przed zwarciem. Nie więcej niż dwie oddzielne baterie litowe lub akumulatory litowe o maksymalnej mocy 160 Wh mogą być przewożone w formie oddzielnych baterii do innych urządzeń. Należy uzyskać uprzednią zgodę Small Planet, jeżeli oddzielne baterie lub akumulatory o indywidualnej mocy pomiędzy 100 Wh a 160 Wh mają być przewożone na pokładzie; 
b) papierosy elektroniczne i inne pochodne tytoniu mogą być przewożone wyłącznie w bagażu podręcznym lub przy Pasażerze.

8.3.4. Zalecamy, by do Bagażu Rejestrowanego nie wkładać przedmiotów delikatnych lub łatwo psujących się ani przedmiotów o szczególnej wartości takich jak: pieniądze, klucze, lekarstwa, dokumenty medyczne, okulary, okulary słoneczne, aparaty, kamery oraz inne wartościowe urządzenia elektroniczne lub techniczne i ich części pomocnicze, komputery, osobiste urządzenia elektroniczne, telefony, telefony komórkowe, baterie do urządzeń elektronicznych, biżuteria, metale szlachetne, kamienie szlachetne i półszlachetne, instrumenty muzyczne, papiery wartościowe i inne wartościowe przedmioty, dzieła sztuki, dokumenty biznesowe, paszporty i inne dokumenty identyfikacyjne. Jeżeli postąpią Państwo niezgodnie z tymi rekomendacjami i w Bagażu Rejestrowanym umieścicie przedmioty delikatne lub łatwo psujące się, lub przedmioty o szczególnej wartości, lub przedmioty osobiste, w przypadku roszczeń Pasażera może to zostać uznane za przyczynienie się i prowadzić do zwolnienia z odpowiedzialności Small Planet. Ponadto przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za wcześniej zniszczony lub przepełniony bagaż, drobne uszkodzenia takie jak nacięcia, rysy, zgniecenia i zabrudzenia, które mogły powstać w wyniku zwykłego zużycia.

8.3.5. Jeżeli pomimo zakazu którekolwiek z przedmiotów wymienionych w art. 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4 znajdą się w Waszym Bagażu, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za utratę lub Uszkodzenie tych przedmiotów. 

8.3.6. Obowiązujące prawo może określić inne ograniczenia dla Bagażu Rejestrowanego i Nierejestrowanego. 

8.4. PRAWO DO ODMOWY PRZEWOZU 
8.4.1. Odmówimy przewozu pozycji określonych w art. 8.3. jako Bagaż oraz odmówimy dalszego przewozu wszelkich takich przedmiotów po ich ujawnieniu. 
8.4.2. Możemy odmówić przewozu jako Bagażu każdego przedmiotu nieodpowiedniego do Przewozu ze względu na jego wielkość, kształt, wagę, zawartość, inne właściwości, jakie mogą wpłynąć na bezpieczeństwo lotu, bezproblemową pracę załogi lub komfort Pasażerów. 
8.4.3. Możemy odmówić przewozu Bagażu, jeżeli nie jest on odpowiednio i bezpiecznie zapakowany od odpowiednich pojemników. 
8.4.4. Informując Was o tym z wyprzedzeniem, możemy przewieźć nadwyżkę Bagażu Rejestrowanego późniejszymi lotami bez konieczności wypłaty odszkodowania za opóźnienie.  
 
8.5. PRAWO DO PRZESZUKANIA 

8.5.1. Z powodów bezpieczeństwa możemy poprosić Was o pozwolenie na przeszukanie, skanowanie i/lub sprawdzenie Waszego Bagażu. Jeżeli nie będziecie akurat dostępni, w razie uzasadnionego podejrzenia Wasz Bagaż może zostać przeszukany pod Waszą nieobecność w celu ustalenia, czy Wasz Bagaż zawiera jakieś Niedozwolone Przedmioty określone w art. 8.3. Jeżeli w wyniku przeszukania lub skanowania zostanie wyrządzona Szkoda w stosunku do Was lub Waszego Bagażu, nie będziemy ponosili odpowiedzialności za taką Szkodę, chyba że nastąpiła ona w wyniku naszego zaniedbania lub celowego działania, chyba że bezwzględnie obowiązujące prawo przewiduje inaczej.  
8.5.2. Jeżeli nie chcecie spełnić takiej prośby, możemy odmówić przewozu Was i Waszego bagażu. Jeżeli takie przeszukanie lub skan wyrządzi Wam Szkodę lub prześwietlenie lub skan spowoduje szkody w Waszym Bagażu, nie będziemy ponosili odpowiedzialności za taką szkodę, chyba że nastąpiła ona w wyniku naszego zaniedbania lub celowego działania, chyba że bezwzględnie obowiązujące prawo przewiduje inaczej. 

8.6. BAGAŻ REJESTROWANY 
8.6.1. Po dostarczeniu nam swojego Bagażu, który pragniecie odprawić, przejmiemy nad nim pieczę i wydamy Kwit Bagażowy na każdym elemencie Bagażu Rejestrowanego.  
8.6.2. Zalecamy umieszczenie na każdym elemencie Bagażu Rejestrowanego własnego imienia i nazwiska lub innych informacji osobistych. 
8.6.3. Jeżeli waga Waszego Bagażu Rejestrowanego, przewożonego bez konieczności wniesienia dodatkowej opłaty, nie zostanie wprowadzona przy Odprawie Bagażu i żadne opłaty za Nadbagaż nie zostały wniesione, uznaje się, że łączna waga Waszego Bagażu Rejestrowanego nie przekracza 20 kg (dwudziestu kilogramów), chyba że określono inaczej. Dodatkowo nie więcej niż 10 kg darmowego bagażu i wózek (jednoczęściowy) są dozwolone w przypadku Przewozu małego dziecka bez własnego miejsca. 
8.6.4. W przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu rejestrowanego podczas pobytu Pasażera za granicą Przewoźnik jest odpowiedzialny za powstałą szkodę , chyba że podjął wszelkie należyte środki w celu jej uniknięcia  lub też podjęcie takich środków było niemożliwe.
 
Zgodnie z Konwencją Montrealską odpowiedzialność Przewoźnika za opóźnienie dostarczenia bagażu jest ograniczona do kwoty 1 131 SDR (w przeliczeniu na walutę lokalną) na Pasażera.
 
Wskazany limit stanowi górną granicę odpowiedzialności Przewoźnika, co oznacza, że  do tej kwoty Pasażer jest zobligowany do udowodnienia wystąpienia oraz wysokości poniesionej szkody. W przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu rejestrowanego poza krajem zamieszkania Pasażera kwota rekompensaty może zostać oszacowana na podstawie dokumentów stanowiących dowody poniesionej szkody, dostarczonych przez Pasażera (kopii paragonów, potwierdzeń transakcji bankowych, rachunków, faktur) lub, w przypadku braku dowodu wysokości poniesionej szkody, z uwzględnieniem zasad doświadczenia życiowego.
 
Każda reklamacja będzie rozpatrywana przez Przewoźnika indywidualnie.

Kwota odszkodowania za opóźnienie dostarczenia bagażu rejestrowanego podczas pobytu Pasażera poza miejscem jego zamieszkania ma za zadanie zrekompensować zakup przedmiotów pierwszej potrzeby (przyborów toaletowych i higienicznych, bielizny, niezbędnej zmiany odzieży), podczas gdy Pasażer nie miał dostępu do własnego bagażu. Wydatki niezwiązane z przedmiotami pierwszej potrzeby nie będą uwzględniane w kwocie odszkodowania.

8.7. BAGAŻ NIEREJESTROWANY (BAGAŻ PODRĘCZNY)
8.7.1. Bagaż Nierejestrowany wnoszony na pokład samolotu musi mieścić się pod siedzeniem przed Wami lub w zamykanym luku bagażowym w kabinie. Jeżeli Bagaż Nierejestrowany nie może być przechowywany w ten sposób lub jest zbyt ciężki lub z innego powodu uznany za niebezpieczny, musi zostać przewieziony jako Bagaż Rejestrowany. Określiliśmy maksymalne wymiary i wagę Bagażu, który można wnieść na pokład naszego samolotu i, na Państwa prośbę, my lub Klient możemy przekazać Wam te informacje lub możecie je znaleźć na naszej stronie internetowej https://www.smallplanet.aero/en/passenger-information/1222#baggage-1236 .  
8.7.2. Przedmioty nienadające się do Przewozu w luku bagażowym (np. wrażliwe instrumenty muzyczne) i przedmioty, które nie spełniają wymogów określonych w art. 8.7.1, będą przyjmowane do Przewozu w kabinie jedynie wtedy, gdy potwierdziliśmy to po uprzednim poinformowaniu nas o tym przez Państwo. 

8.8. ODBIÓR I DOSTARCZENIE BAGAŻU REJESTROWANEGO 
8.8.1. Musicie odebrać swój Bagaż Rejestrowany niezwłocznie po jego udostępnieniu w miejscu docelowym lub przy Międzylądowaniu. Jeżeli nie odbierzecie Bagażu natychmiast po locie, możemy Was obciążyć opłatą za przechowywanie. Jeżeli nie odbierzecie Bagażu w ciągu trzech (3) miesięcy od chwili jego udostępnienia, możemy go przekazać/ zutylizować według własnego uznania, nie ponosząc w stosunku do Was żadnej odpowiedzialności. 
8.8.2. Jedynie posiadacz Kwitu Bagażowego jest uprawniony do odebrania Bagażu Rejestrowanego oznaczonego Przywieszką Bagażową. 
8.8.3. Jeżeli osoba domagająca się Bagażu Rejestrowanego nie jest w stanie przedstawić Kwitu Bagażowego i zidentyfikować Bagażu za pomocą Przywieszki Bagażowej, dostarczymy Bagaż takiej osobie wyłącznie pod warunkiem, że w sposób zadowalający dla nas udowodni swoje prawo do Bagażu. 

8.9. ZWIERZĘTA 
Zgadzamy się na przewożenie zwierząt, jeżeli spełnione zostaną wszystkie następujące warunki:
8.9.1. Macie prawo do przewożenia zwierzęcia wyłącznie wtedy, gdy ze względów bezpieczeństwa i pojemności, planowany Przewóz zostanie zarejestrowany terminowo zgodnie z postanowieniami art. 8.9.2, jest zgodny z wymogami określonymi w art. 8.9.3 do 8.9.12, a przed odlotem wyraziliśmy zgodę na Przewóz zwierzęcia. 
8.9.2. Musicie zarejestrować planowany Przewóz zwierzęcia w momencie dokonywania rezerwacji lub najpóźniej na 48 godzin przed datą wylotu, w Small Planet pod adresem https://www.smallplanet.aero/en/passenger-information/1222#pets-1454 lub u Klienta, u którego podróż została zarezerwowana. 
8.9.3. Jesteście odpowiedzialni za przestrzeganie obowiązujących regulacji dotyczących przewozu zwierząt, takich jak m. in. Rozporządzenie (UE) nr 576/2013 w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych. Więcej informacji można uzyskać pod adresem https://www.smallplanet.aero/en/passenger-information/1222#pets-1454 lub od Klienta. 
8.9.4. Musicie zapewnić, że Wasze zwierzęta: psy, koty, ptaki domowe i inne zwierzęta są w sposób należyty umieszczone w specjalnych zamkniętych, szczelnych i zabezpieczonych przed ucieczką kontenerach przeznaczonych do Przewozu w kabinie lub w luku bagażowym. Zwierzęta muszą się znajdować w kontenerze przez cały lot. Zwierzęta muszą posiadać ważne świadectwa zdrowia i szczepień, pozwolenia na wjazd i inne dokumenty wymagane przez kraj wjazdu lub kraj tranzytowy. Jeżeli na nasze żądanie nie przedstawicie wyżej wymienionych dokumentów, odmówimy przewozu zwierzęcia. Mogą obowiązywać dodatkowe warunki Przewozu zwierząt, jakie na żądanie otrzymacie od nas lub od Klienta.  
8.9.5. Po otrzymaniu naszej zgody zwierzę spełniające wszystkie obowiązujące wymagania zostanie przyjęte do Przewozu w kabinie samolotu lub w luku bagażowym za dodatkową opłatą określoną przez nas zgodnie z art. 4.4. 
8.9.6. Zwierzęta, których waga całkowita wraz z transporterem nie przekracza 8 (ośmiu) kilogramów, mogą być przewożone w kabinie samolotu. Wymiary transportera zwierzęcia transportowanego w kabinie samolotu nie mogą być większe niż: 48 cm x 33 cm x 29 cm. Zwierzęta przewożone w kabinie samolotu nie mogą zajmować osobnego miejsca dla pasażera, lecz muszą być umieszczone pod siedzeniem przed pasażerem. 
8.9.7. Psy przewodnicy, posiadające specjalne świadectwa potwierdzające, że ukończyły one specjalne szkolenie, oraz wszystkie dokumenty wymienione w art. 8.9.4, towarzyszące Pasażerom niedowidzącym lub niedosłyszącym są przewożone w kabinie samolotu bez ograniczeń dotyczących wagi lub wymiarów. Psy przewodnicy nie podlegają wymogowi podróżowania w transporterze; jeżeli jednak pies przewodnik nie znajduje się w transporterze, musi mieć na sobie kaganiec i być na smyczy przez cały lot. Pies przewodnik nie może zajmować oddzielnego miejsca pasażerskiego. Na życzenie Pasażera podróżującego z psem przewodnikiem pies przewodnik może zostać przewieziony także jako Bagaż Rejestrowany (w którym to przypadku pies przewodnik musi być umieszczony w specjalnym transporterze i podlega ograniczeniom wagowym określonym w art. 8.9.6 lub 8.9.7). Psy przewodnicy nie podlegają żadnym opłatom ustalonym przez nas. 
8.9.8. W żadnym przypadku, łącznie z przypadkami, o których mowa w art. 8.9.7, łączna liczba zwierząt obecnych w kabinie samolotu nie może przekroczyć trzech. 
8.9.9. W przypadkach, w których Przewóz zwierząt nie podlega postanowieniom Konwencji dotyczącym odpowiedzialności, nie możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności za obrażenia, chorobę lub śmierć zwierzęcia, które zgodziliśmy się przewieźć, chyba że zdarzenie takie wynika z naszego celowego działania, poważnego zaniedbania lub gdy to jest określone w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. W żadnym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za chorobę lub śmierć zwierzęcia, jeżeli wynikły one ze stanu zdrowia zwierzęcia, lub jego zachowania, lub innych czynników od nas niezależnych.
8.9.10. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne zwierzę nieposiadające wszystkich koniecznych dokumentów wjazdowych, wyjazdowych, zdrowotnych i innych związanych z wjazdem lub przejazdem zwierzęcia przez dane państwo, stan lub terytorium a osoba towarzysząca zwierzęciu będzie musiała nam zwrócić wszelkie grzywny, odszkodowania, straty, wydatki i inne koszty dochodzone przez władze lub osoby trzecie.
 
9.1. Godziny lotów, o których informujemy my lub Klient, mogą ulec zmianie po dokonaniu rezerwacji w zakresie dozwolonym przez prawo. My lub Klient poinformujemy Was o planowanym terminie wylotu. W każdym przypadku, ze dla porządku i bez względu na Nasz obowiązek należytego powiadomienia Was, zalecamy kontakt z nami lub naszym Klientem w odpowiednim terminie, w celu zapytania o planowany termin wylotu. 
9.2. My samodzielnie lub przez naszego Uprawnionego Przedstawiciela (w zależności od tego, gdzie kupiliście Bilet) powiadomimy Was o planowanym terminie wylotu oraz powiadomimy Was o wszystkich takich zmianach, korzystając z waszych danych kontaktowych.
9.3. Jeżeli Wasz lot zostanie odwołany lub godzina wylotu zostanie opóźniona o więcej niż trzy godziny i taka sytuacja jest niemożliwa dla Was do zaakceptowania, możecie skontaktować się ze Small Planet lub z Upoważnionym Przedstawicielem. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić odpowiedniego przewozu i zostaną spełnione wszystkie wymagania prawne, będziecie uprawnieni do otrzymania zwrotu wszystkich kwot zapłaconych w odniesieniu do lotu, którego termin uległ zmianie. 
9.4. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić Przewozu w sposób wcześniej potwierdzony w potwierdzeniu rezerwacji, możemy wypłacić odszkodowanie Pasażerom, którym odmówiono wejścia na pokład naszych samolotów zgodnie z obowiązującym prawem. Jeżeli odmówiono Wam wejścia na pokład, przekażemy Wam informację na piśmie, określającą Wasze prawa, w szczególności w odniesieniu do odszkodowania i pomocy. 
9.5. Jeżeli nie określono inaczej w Konwencji lub Rozporządzeniu (WE) nr 261/2004, jeżeli odwołamy lot, nie zrealizujemy lotu w sposób rozsądny zgodnie z rozkładem lub przestaniemy realizować loty na określonej trasie, według Waszego uznania:
9.5.1. przewieziemy Was, korzystając z najwcześniejszej możliwości, na innej naszej linii rozkładowej, w przypadku której dostępne jest miejsce pomiędzy tymi samymi punktami trasy, lub alternatywnie i w wyjątkowej sytuacji, na mocy szczególnego porozumienia z Wami i z wyłączeniem wszelkich innych zobowiązań, zorganizujemy Wam podróż jednym lub większą ilością naszych planowych lotów bez konieczności wniesienia dodatkowej opłaty (i) przez inne lotnisko obsługiwane przez nas na trasie do Waszego lotniska docelowego, lub (ii)  z innego lotniska obsługiwanego przez nas na trasie do Waszego lotniska docelowego, lub (iii) z Waszego lotniska pierwotnego na inne lotnisko obsługiwane przez nas i znajdujące się w tym samym kraju, co Wasze pierwotne lotnisko docelowe, lub (iv) z innego lotniska obsługiwanego przez nas na inne lotnisko obsługiwane przez nas i znajdujące się w tym samym kraju, co Wasze pierwotne lotnisko docelowe, lub 
9.5.2. przewieziemy Was na tej samej trasie do Waszego ostatecznego miejsca docelowego w późniejszym terminie w zależności od dostępności miejsc; lub
9.5.3. dokonamy zwrotu wpłaconych kwot zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia (WE) nr 261/2004.
9.6. Jeżeli Wasz lot zostanie odwołany lub opóźniony o co najmniej trzy godziny, dostaniecie od nas informację na piśmie, określającą Wasze prawa, w szczególności w odniesieniu do odszkodowania i pomocy.
9.7. Jeżeli zarezerwujecie lot bezpośrednio w Small Planet Airlines możecie Państwo anulować dokonaną rezerwację lotu i/ lub innych usług (np. przewozu bagażu rejestrowanego, roweru, sprzętu sportowego, rezerwację dodatkowego fotelu) po otrzymaniu informacji o zmianach rozkładu dla tej rezerwacji powyżej 3 godzin, kontaktując się z nami telefonicznie, faksem, wiadomości e-mail (dane kontaktowe znajdują się na stronie www.smallplanet.aero) nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania takiej informacji.
10.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
10.1.1. Pasażerowie są zobowiązani postępować zgodnie z instrukcjami załogi samolotu w trakcie całego Przewozu. 
10.1.2. Pasażerowie muszą zachowywać się w sposób, który nie zaszkodzi bezpieczeństwu samolotu, osób i mienia na pokładzie oraz nie spowoduje żadnych szkód w mieniu i/lub w odniesieniu do osób, oraz nie spowodują zagrożenia, naruszenia praw ani obrazy innych osób znajdujących się na pokładzie samolotu. 
10.1.3. Surowo zakazane jest palenie papierosów (w tym także elektronicznych), spożywanie napojów alkoholowych, jakie nie zostały dostarczone przez personel pokładowy, przyjmowanie narkotyków oaz innych substancji psychotropowych lub innych toksycznych w trakcie Przewozu na pokładzie samolotu Small Planet.   
10.1.4. Jeżeli personel pokładowy ma uzasadnione podejrzenia, że znajdujecie się pod wpływem alkoholu, będzie miał prawo odmówić Wam sprzedaży lub ograniczyć spożywanie napojów alkoholowych.  
10.1.5. Jeżeli zdaniem personelu pokładowego zachowujecie się w sposób, stanowicie zagrożenie dla samolotu lub jakiejkolwiek osoby lub mienia na pokładzie, utrudniacie pracę załodze lub nie przestrzegacie instrukcji załogi, a w szczególności instrukcji dotyczących palenia papierosów lub spożywania alkoholu lub narkotyków, lub jeżeli Wasze zachowanie będzie powodowało dyskomfort, niewygodę, Szkodę lub obrażenia innych pasażerów, załogi lub mienia, możemy podjąć takie działania, jakie uznamy za konieczne, by uniemożliwić dalsze takie postępowanie, łącznie z ograniczeniem Waszej wolności. Możecie zostać wyprowadzeni z pokładu lub spotkać się z odmową przewiezienia do kolejnego miejsca, być oskarżeni za swoje działania w samolocie. 
10.1.6. Jeżeli na skutek Waszego działania, jakie jest zakazane w niniejszym dokumencie, podejmiemy uzasadnioną decyzje o lądowaniu na innym lotnisku niż lotnisko docelowe, będziecie zobowiązani pokryć wszystkie koszty związane z takim przymusowym lądowaniem samolotu. 

10.2. PRZENOŚNE URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE 
10.2.1 Małe przenośnie urządzenia elektroniczne (ważące nie mniej niż 1 kg), takie jak m. in. telefony komórkowe, tablety, e-booki, mogą być używane na każdym etapie lotu w przypadku wybrania trybu samolotowego lub jeżeli zostaną wyłączone wszystkie funkcje związane z wysyłaniem i odbieraniem danych. Z przyczyn bezpieczeństwa laptopy i większe przenośne urządzenia elektroniczne muszą być schowane w trakcie kołowania, startu i lądownia oraz w każdym innym momencie, jeżeli Kapitan o to poprosi. 
10.2.2. Każde urządzenie, które wysyła i odbiera komunikaty, a nie posiada trybu samolotowego, musi być wyłączone przez cały czas lotu samolotem. 
10.2.3. Dozwolone jest działanie aparatów słuchowych i rozruszników serca. 

10.3. POLITYKA DOTYCZĄCA ROBIENIA ZDJĘĆ I NAGRYWANIA FILMÓW NA POKŁADZIE 
Small Planet dokłada starań, by podróż była bezpiecznym i przyjemnym doświadczeniem. Korzystanie z wszelkich urządzeń do robienia zdjęć lub nagrań audio i/lub video na pokładzie jest dozwolone, jeżeli nie będzie to miało wpływu na prawa osób trzecich (pasażerów, załogi) lub na bezpieczeństwo lotu. Zakazane jest fotografowanie lub nagrywanie innych klientów lub pracowników linii lotniczych bez ich wyraźnej zgody. 
11.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
11.1.1. Ponosicie Państwo odpowiedzialność za uzyskanie wszystkich wymaganych dokumentów podróży i wiz, oraz za przestrzeganie wszystkich praw, regulaminów, nakazów, żądań i wymagań dotyczących podróży w krajach, z których wylatujecie, do których lub przez które lecicie.   
11.1.2. Nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z nieuzyskania przez Pasażera wymaganych dokumentów lub wiz, ani z nieprzestrzegania takich praw, rozporządzeń, nakazów, żądań, wymagań zasad lub instrukcji.

11.2. DOKUMENTY PODRÓŻY 
11.2.1. Przed podróżą musicie przedstawić nam, naszym Upoważnionym Przedstawicielom, pracownikom, agentom i innym przedstawicielom wszystkie ważne dokumenty wjazdowe, wyjazdowe, zdrowotne i inne wymagane przez prawo, regulaminy, nakazy, żądania danych krajów. Mamy prawo sporządzić i zachować kopie tych dokumentów lub zachować informacje zamieszczone w tych dokumentach. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przewiezienia Pasażera, który nie przestrzega obowiązującego prawa, regulaminów, nakazów lub żądań i związanych z wjazdem do innego kraju lub w przypadku podejrzenia, że jego dokumenty podróży nie są w porządku, lub jeżeli uniemożliwi on nam sporządzenie kopii dokumentów lub zachowanie w inny sposób danych dostępnych w takich dokumentach. 

11.3. ODMOWA WJAZDU  
Jeżeli otrzymacie odmowę wjazdu do danego kraju, będziecie odpowiedzialni za zapłatę grzywny lub opłaty nałożonej na nas przez stosowny organ, oraz za koszt przewiezienia Was z powrotem z tego kraju do punktu wylotu lub w inne miejsce. Opłata pobrana za Wasz Przewóz do miejsca, w którym odmówiono Wam wjazdu, nie zostanie zwrócona. Nie zwrócimy kosztu żadnego lotu, jakiego nie jesteście w stanie wykorzystać w wyniku utrzymania odmowy wjazdu.

11.4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PASAŻERÓW ZA GRZYWNY, KOSZTY ZATRZYMANIA, ITD. 
Jeżeli będziemy musieli zapłacić grzywnę lub karę lub pokryć wydatki w związku z nieprzestrzeganiem przez Was obowiązującego prawa, regulaminów, lub dyrektyw, zasad, instrukcji, wymagań i/lub wymogów dotyczących podróży do danego kraju, lub jeżeli nie będziecie w stanie przedstawić wymaganych dokumentów, będziecie musieli zwrócić nam każdą zapłaconą kwotę lub wydatek poniesiony w związku z tym. Na poczet takiej płatności lub wydatków możemy zaliczyć wartość niewykorzystanych lotów lub inne Wasze fundusze znajdujące się w naszym posiadaniu, np. bony prezentowe, bony kredytowe, itd.

11.5. KONTROLA CELNA 
Musicie uczestniczyć w każdej kontroli swojego opóźnionego i/lub dostarczonego na czas Bagażu Rejestrowanego i/lub Nierejestrowanego, przeprowadzanej przez organy celne lub inne organy na żądanie. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadną stratę lub Szkodę poniesioną przez Was w trakcie takiej kontroli lub w wyniku niewypełnienia przez Was tego wymogu. 

11.6. KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA 
11.6.1. Musicie poddać się każdej kontroli bezpieczeństwa w stosunku do siebie lub Bagażu, ponieważ kontrola bezpieczeństwa pasażera i Bagażu stanowi główny środek prewencyjny, mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa lotnictwa, stosowany w stosunku do wszystkich Pasażerów i Bagażu oraz uprawniający do wejścia na pokład samolotu.  
11.6.2. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadną stratę lub Szkodę przez Was poniesioną, jeżeli została spowodowana naszą odmową przewiezienia Was, ponieważ mieliśmy uzasadnione powody przypuszczać, że Wasz Przewóz stanowiłby naruszenie zasad, wymagań, nakazów lub instrukcji w danym kraju wylotu/przylotu/tranzytowym lub innego znajdującego zastosowanie prawa. 
11.6.3. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli na skutek kontroli bezpieczeństwa lub zatrzymania nie zdążycie na swój samolot. W takim przypadku nie otrzymacie zwrotu kosztów lotu, na który się spóźnicie. 
11.6.4. Płatności muszą być autoryzowane przez posiadacza karty wymienionego w rezerwacji. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania Waszej rezerwacji bez wcześniejszego powiadomienia, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że Wy lub posiadacz karty jesteście związani z jakimkolwiek oszustwem. Podejrzenie takie może się opierać na następujących przesłankach:
11.6.4.1. Na żądanie nie potraficie podać danych kontaktowych posiadacza karty, tak byśmy mogli przeprowadzić kontrolę bezpieczeństwa;
11.6.4.2. Posiadacz karty nie zatwierdził płatności i twierdzi, że rezerwacja stanowi oszustwo;
11.6.4.3. Po stronie Waszej lub posiadacza karty wcześniej doszło do oszustwa/ obciążenia zwrotnego;
11.6.4.4. Informacje podane w trakcie dokonywania rezerwacji są błędne/niedokładne/niespójne/ związane z oszukańczym działaniem;
11.6.4.5. Podejmowano wiele prób płatności, wprowadzając niespójne dane.
12.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
Nasza odpowiedzialność jest określona w niniejszych Warunkach Przewozu. Nasza odpowiedzialność jest następująca: 
12.1.1. Przewóz realizowany zgodnie z niniejszymi Warunkami Przewozu podlega zasadom odpowiedzialności określonym w Konwencjach także wtedy, gdy Przewóz nie jest Przewozem Międzynarodowym, w przypadku którego Konwencje są wiążące, chyba że w niniejszych Warunkach Przewozu określono inaczej. 
12.1.2. Mają zastosowanie następujące dodatkowe postanowienia dotyczące odpowiedzialności: 
12.1.2.1. Każda odpowiedzialność za Szkodę zostanie pomniejszona o zakres, w jakim została spowodowana przez Was lub w jakim Wy się do niej przyczyniliście przez swoje zaniedbanie (zarówno działanie, jak i zaniechanie). 
12.1.2.2. Zgodnie z obowiązującym prawem będziemy odpowiedzialni wyłącznie za Szkodę wyrządzoną w trakcie Przewozu w czasie lotów lub odcinków lotów realizowanych przez nas i jest to określone na Bilecie. 
12.1.2.3. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za Szkody wynikające z przestrzegania prawa, przepisów i aktów prawnych lub za Szkodę wynikającą z ich nieprzestrzegania przez Was.  
12.1.2.4. ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za możliwe do naprawienia objęte wypłatą odszkodowania Szkody poniesione przez Was, których wartość została udowodniona dokumentami mającymi moc prawną i/lub za pomocą innych zgodnych z prawem dowodów. 
12.1.2.5. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadną chorobę, obrażenia, niepełnosprawność lub śmierć związaną z Waszym wiekiem, aktualnym stanem zdrowia psychicznego i fizycznego, czy ich pogorszeniem. 
12.1.2.6. Zakres naszej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Was zależy od odpowiednich dokumentów przez Was przedstawionych, potwierdzających wartość szkody rzeczywistej, na przykład paragonów na zakup rzeczy, zawierających informację o cenie i dacie zakupu określonej rzeczy. W przypadku odpowiedzialności za bagaż mamy prawo potrącić amortyzację. Amortyzacja będzie stosowana nie tylko do walizki lub torby podróżnej, lecz także do Waszych rzeczy w walizce lub torbie podróżnej. 
12.1.2.7. Umowy Przewozu, łącznie z niniejszymi Warunkami Przewozu, wyjątkami i limitami odpowiedzialności mają zastosowanie do naszych Upoważnionych Przedstawicieli, w tym agentów, pracowników i innych przedstawicieli działających w naszym imieniu w takim samym zakresie, w jakim mają one zastosowanie do nas. Łączna kwota możliwa do odzyskania od nas i naszych Upoważnionych Przedstawicieli, w tym agentów, pracowników i innych przedstawicieli nie przekroczy naszej ewentualnej odpowiedzialności. 
12.1.2.8. Żadne z postanowień niniejszych Warunków Przewozu nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek wyłączenia lub ograniczenia naszej odpowiedzialności na podstawie Konwencji lub innego obowiązującego prawa, chyba że zostanie to w sposób wyraźny określone. 

ARTYKUŁ 12.2 AKTY PRAWNE 
Informacja zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia (WE) nr 889/2002  zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu wypadków lotniczych (“Konwencja montrealska”): 
Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za Pasażerów i ich bagaż: Niniejsze ogłoszenie jest wyciągiem z zasad odpowiedzialności stosowanych przez przewoźników lotniczych Wspólnoty, zgodnie z przepisami wspólnotowymi i Konwencją montrealską. 
Odszkodowanie na wypadek śmierci lub uszkodzenia ciała: Nie ma finansowych ograniczeń odpowiedzialności z tytułu śmierci lub uszkodzenia ciała Pasażera. Przewoźnik lotniczy nie może kwestionować roszczeń o odszkodowanie za szkody w wysokości do 113 110 SDR (kwota w przeliczeniu na walutę lokalną). Powyżej tej kwoty przewoźnik lotniczy może bronić się przed roszczeniami przez udowodnienie, że nie dopuścił się zaniedbania lub nie zawinił w inny sposób.
Wypłaty zaliczek: Jeżeli pasażer zginął lub został ranny, przewoźnik lotniczy musi w ciągu 15 dni od ustalenia osoby uprawnionej do odszkodowania wypłacić zaliczkę na pokrycie najpilniejszych potrzeb ekonomicznych. W przypadku śmierci zaliczka ta nie może być niższa niż 18 096 SDR (kwota w przeliczeniu na walutę lokalną). 
Spóźnienia pasażera: W przypadku spóźnienia się pasażera przewoźnik lotniczy jest odpowiedzialny za szkody, chyba że dokonał wszystkich racjonalnie uzasadnionych czynności w celu uniknięcia szkody lub nie miał możliwości wykonania takich działań zapobiegawczych. Odpowiedzialność za spóźnienie się pasażera zawinione przez przewoźnika jest ograniczona do 
4 694 SDR (kwota w przeliczeniu na walutę lokalną).
Opóźnienie dostarczenia bagażu: W przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu przewoźnik lotniczy jest odpowiedzialny za szkody, chyba że podjął wszelkie należyte środki w celu uniknięcia szkody lub podjęcie takich środków było niemożliwe. Odpowiedzialność za opóźnienie dostarczenia bagażu jest ograniczona do 1 131 SDR (kwota w przeliczeniu na walutę lokalną).
Zniszczenie, utrata lub uszkodzenie bagażu: Przewoźnik lotniczy jest odpowiedzialny za zniszczenie, utratę lub uszkodzenie bagażu do wysokości 1 131 SDR (kwota w przeliczeniu na walutę lokalną). W przypadku bagażu rejestrowanego przewoźnik jest odpowiedzialny, nawet jeżeli nie zawinił, z wyjątkiem sytuacji, kiedy nadany bagaż był wadliwy już wcześniej. W przypadku bagażu nieodprawionego przewoźnik jest odpowiedzialny, jedynie gdy ponosi winę.
Podwyższony limit odpowiedzialności za bagaż: Pasażer może skorzystać z podwyższonego limitu odpowiedzialności przewoźnika za bagaż przez złożenie specjalnej deklaracji najpóźniej przy odprawie bagażu i wniesienie dodatkowej opłaty.  
Reklamacje bagażu: Jeżeli bagaż zostanie uszkodzony, opóźniony, zagubiony lub zniszczony, Pasażer musi jak najszybciej złożyć pisemną reklamację do przewoźnika. W przypadku uszkodzenia bagażu odprawionego Pasażer musi zgłosić to na piśmie w ciągu siedmiu dni, a w przypadku opóźnienia w ciągu 21 dni; w obu przypadkach termin liczy się od dnia, w którym bagaż został przekazany do dyspozycji Pasażera. 
Odpowiedzialność przewoźników zawierających umowę i faktycznych: Jeżeli przewoźnik faktycznie wykonujący lot nie jest tym samym przewoźnikiem co przewoźnik lotniczy zawierający umowę, pasażer ma prawo złożyć reklamację lub roszczenie o naprawienie szkody do każdego z nich, lub do obu. Jeżeli nazwa lub kod przewoźnika lotniczego są wskazane na bilecie, to ten przewoźnik lotniczy jest przewoźnikiem lotniczym zawierającym umowę.
Termin wszczęcia postępowania: Jakiekolwiek postępowanie przed sądem z tytułu roszczeń o poniesione szkody w odniesieniu do bagażu musi zostać wniesione w ciągu 2 (dwóch) lat od daty przylotu samolotu lub od dnia, w którym samolot miał przylecieć. Jakiekolwiek postępowanie przed sądem z tytułu roszczeń o inne poniesione szkody niż związane z bagażem musi zostać wniesione w ciągu 1 (jednego) roku od daty przylotu samolotu lub od dnia, w którym samolot miał przylecieć.
Podstawa powyższych zasad: Podstawą zasad opisanych powyżej jest Konwencja montrealska z dnia 28 maja 1999 r., która została wdrożona we Wspólnocie rozporządzeniem (WE) nr 2027/97 (zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 889/2002) i przepisami krajowymi Państw Członkowskich. 
Jeżeli osoba odbierająca bagaż przyjmie jakikolwiek element odprawionego bagażu bez zastrzeżeń, działanie to stanowi bezsporną przesłankę, że został on dostarczony bez uszkodzeń i zgodnie z dokumentem przewozu. Odpowiedzialność Przewoźnika jest we wszystkich przypadkach ograniczona do udowodnionych szkód. Szkoda będąca przedmiotem odszkodowania może się zmniejszyć w przypadku przyczynienia się. Dodatkowo proszę się zapoznać z postanowieniem dotyczącym odpowiedzialności w art. 20 Konwencji montrealskiej.
Informacje zgodne z Rozporządzeniem (WE) 261/2004 („Rozporządzenie dotyczące praw pasażerów“): 
Niniejsza informacja stanowi podsumowanie przepisów dotyczących odpowiedzialności linii lotniczych w Unii Europejskiej, stosowanych przez te linie lotnicze zgodnie z przepisami prawnymi Wspólnoty na mocy Rozporządzenia dotyczącego praw pasażerów w przypadku odwołania lotu, opóźnienia i/lub odmowy przewozu. Rozporządzenie obowiązuje wyłącznie w przypadku, gdy  Pasażer posiada potwierdzoną rezerwację na dany lot, przybył w odpowiednim czasie, by dokonać odprawy w określonym terminie (z wyjątkiem odwołania lotu) i podróżuje za powszechnie dostępną opłatą. Roszczenia o odszkodowanie, określone poniżej, mogą zostać wykluczone w razie zdarzenia wynikającego z okoliczności nadzwyczajnych, jakich nie można było uniknąć, nawet podejmując wszelkie racjonalne działania (np. złych warunków atmosferycznych, niestabilności politycznej, strajków, ryzyk związanych z zabezpieczeniami, nieoczekiwanego braku bezpieczeństwa lotów). Pasażer podobnie nie jest uprawniony do tych świadczeń, jeżeli został wykluczony z lotu z uzasadnionych powodów, np. związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem ogólnym lub operacyjnym lub nieodpowiednimi dokumentami podróży. 
Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 261/2004 opóźnienia następują wtedy, gdy wylot jest opóźniony w stosunku do planowanej godziny wylotu o co najmniej 4 godziny dla lotów powyżej 3 500 km, 3 godziny dla lotów pomiędzy 1 500 km a 3 500 km oraz lotów powyżej 1 500 km w granicach Unii Europejskiej oraz 2 godziny dla lotów do 1 500 km. Pasażer na prawo otrzymać od Linii Lotniczej pomoc i wsparcie, jeżeli racjonalnie można przewidzieć, że lot będzie miał istotne opóźnienie. Usługi te są ograniczone do zapewnienia odpowiednich napojów w stosownej ilości w stosunku do czasu oczekiwania oraz możliwości wykonania dwóch krótkich telefonów, wysłania faksów lub wiadomości e-mail. Nocleg zostanie zapewniony, jeżeli Linia Lotnicza uzna to za konieczne według własnego uznania. Linia Lotnicza nie musi zapewniać pomocy i wsparcia, jeżeli to jeszcze bardziej opóźniłoby wylot. W przypadku opóźnienia dłuższego niż 5 godzin Pasażer ma prawo zwrotu pieniędzy za Bilet w stosunku do tych odcinków swojej podróży, jakie nie zostały zrealizowane oraz do odcinków podróży, które zostały już zrealizowane, jeżeli to wskazane – wraz z podróżą powrotną do pierwszego miejsca wylotu przy najwcześniejszej możliwej okazji, lecz jedynie w zakresie, w jakim uwzględniając pierwotne plany podróży Pasażera, lot stracił dla Pasażera znaczenie. W przypadku dobrowolnego lub przymusowego wykluczenia z zarezerwowanego lotu w przypadku sprzedaży zbyt wielu miejsc na lot, Pasażer jest uprawniony do uzyskania pomocy i wsparcia od Linii Lotniczej i zwrotu kosztów w zakresie, jaki został już opisany. Dodatkowo Pasażerowi zostanie zaproponowany przewóz alternatywny do końcowego miejsca docelowego objętego zarezerwowanym lotem. Taki przewóz zamienny zostanie zrealizowany w najwcześniejszym możliwym terminie i na porównywalnych warunkach. Z zastrzeżeniem dostępności miejsc Pasażer może zamiast tego podróżować do swojego końcowego miejsca docelowego w późniejszym terminie lub w terminie o który poprosi, przy czym koszty napojów, hotelu i przejazdu do/z hotelu od terminu najwcześniejszego zaproponowanego lotu będą ponoszone przez Pasażera. Pasażerowie wykluczeni z lotu wbrew swojej woli są dodatkowo uprawnieni do odszkodowania (w gotówce, w formie czeku lub przelewu bankowego lub pod warunkiem wyrażenia zgody przez Pasażera – w formie vouchera). Wartość tej płatności zależy od odległości planowanej podróży i oferowanego alternatywnego przewozu. W przypadku odległości przelotów do 1 500 km kwota odszkodowania wynosi 250 EUR, w przypadku lotów pomiędzy 1 500 km a 3 500 km oraz lotów powyżej 1 500 km w granicach Unii Europejskiej – 400 EUR, a dla wszystkich pozostałych lotów – 600 EUR. Jeżeli Pasażerowi zostanie zaproponowany alternatywny lot, którego przylot dla lotów do 1 500 km nastąpi nie później niż w ciągu 2 godzin, lotów pomiędzy 1 500 km a 3 500 km - nie później niż w ciągu 3 godzin, a dla lotów powyżej 3 500 km – nie później niż w ciągu 4 godzin po planowanym terminie przylotu pierwotnie zarezerwowanego lotu, kwota odszkodowania będzie stanowiła tylko 50% wyżej określonych kwot, tj. odpowiednio 125 EUR, 200 EUR i 300 EUR. Pasażer ma takie same prawa do alternatywnego przejazdu, opieki i wsparcia, oraz zwrotu kosztów i wypłaty odszkodowania, jakie określono powyżej, jeżeli lot, na jaki Pasażer potwierdził rezerwację, został odwołany. Pasażer nie jest uprawniony do odszkodowania, jeżeli lot zostanie odwołany z powodów nadzwyczajnych, jakim nie można było zapobiec, podejmując racjonalne działania. Podobnie nie przysługuje prawo do odszkodowania, gdy Pasażer zostanie poinformowany od odwołaniu lotu na co najmniej 14 dni przed zarezerwowanym wylotem, pomiędzy 14 a 7 dniami przed zarezerwowanym wylotem i wylotem alternatywnie zaproponowanego lotu nie więcej niż 2 godziny przed pierwotnym czasem wylotu lub przylotu nie więcej niż 4 godziny po planowanym terminie przylotu, lub w przypadku poinformowania o odwołaniu na mniej niż 7 dni przed wylotem i wylotu nie później niż 1 godzinę przed pierwotnym czasem wylotu lub przylotu nie więcej niż 4 godziny po planowanym terminie przylotu.     

Właściwe organy do składania skarg na mocy Rozporządzenia dotyczącego praw pasażerów to:
1) Litwa: Administracja Lotnictwa Cywilnego, Rodunes kelias 2, LT-02188 Wilno
2) Polska: Nadzór: Urząd Lotnictwa Cywilnego, ul. Marcina Flisa 2, PL-02-247 Warszawa, Reklamacja Pasażerów: Komisja Ochrony Praw Pasażerów, ul. Marcina Flisa 2, PL-02-247 Warszawa,
3) Niemcy: Luftfahrt-Bundesamt (LBA), Hermann-Blenk-Str. 26, 38108 Braunschweig, 

Uwaga: Informacje te są wymagane zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 889/2002 i Rozporządzeniem (WE) 261/2004. Jednak informacje te nie stanowią podstawy roszczenia odszkodowawczego, ani nie mogą zostać wykorzystane do interpretacji postanowień Konwencji montrealskiej. 
 
Zgodnie z postanowieniami art. 20 (3) Rozporządzenia (WE) nr 996/2010 pasażerowie mają możliwość wyznaczenia osoby kontaktowej na stronie internetowej www.smallplanet.aero, podając imię i nazwisko, adres i numer telefonu osoby, która zostanie powiadomiona w przypadku wypadku lotniczego. Informacja ta nie jest związana z rezerwacją, będzie wykorzystana wyłącznie w tym celu i zostanie usunięta po upływie 48 godzin od daty lotu. W przypadku zmiany rezerwacji informację tę należy wprowadzić ponownie.
 
14.1. ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA 
14.1.1. Jeżeli osoba posiadająca potwierdzenie odprawy bagażowej przy odbiorze Bagażu Rejestrowanego nie zgłosi roszczenia, będzie to stanowiło wystarczający dowód na to, że Bagaż został dostarczony w dobrym stanie i zgodnie z niniejszymi Warunkami Przewozu, chyba że co innego zostanie przez Państwo wykazane.
14.1.2. Jeżeli chcecie wystąpić z roszczeniem lub pozwem dotyczącym Szkody w Bagażu Rejestrowanym, musicie nas powiadomić natychmiast po ujawnieniu Szkody i nie później niż w ciągu siedmiu (7) Dni od daty odbioru Bagażu. Jeżeli chcecie wystąpić z roszczeniem lub pozwem dotyczącym opóźnienia dostarczenia Bagażu Rejestrowanego, musicie nas powiadomić w ciągu dwudziestu jeden (21) Dni od daty dostarczenia do Was Bagażu. Wszystkie takie powiadomienia muszą mieć formę pisemną. Aby uzyskać dalsze informacje, proszę zapoznać się z aktami prawnymi, określonymi w Konwencji Montrealskiej (patrz art. 12.2).

14.2. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 
Wszelkie prawo do odszkodowania w odniesieniu do Bagażu wygasa, jeżeli roszczenie nie zostanie zgłoszone w ciągu dwóch (2) lat od daty przybycia na miejsce docelowe zgodnie z rozkładem lub od dnia, kiedy podróż ustała. Wszelkie prawo do odszkodowania w sprawach innych niż w odniesieniu do Bagażu wygasa, jeżeli roszczenie nie zostanie zgłoszone w ciągu jednego (1) roku od daty przybycia na miejsce docelowe zgodnie z rozkładem lub od dnia, kiedy podróż ustała. Sposób wyliczania okresu przedawnienia zostanie określony przez sąd, w którym sprawa zostanie rozpatrzona. 

14.3. OBSŁUGA ROSZCZEŃ PASAŻERÓW 
Każde roszczenie do nas zgłoszone będzie rozpatrywane zgodnie z procedurą określoną w naszym wewnętrznym regulaminie oraz zgodnie z wiążącymi wymaganiami obowiązujących aktów prawnych. 
 
15.1. Przewóz Was i Waszego Bagażu będzie także podlegał innym regulacjom dotyczącym bezpieczeństwa, punktualności i wygody Pasażerów. Obowiązują przepisy dotyczące przewozu samodzielnie podróżujących dzieci, pasażerów niepełnosprawnych, kobiet w ciąży i pasażerów chorych, ograniczenia dotyczące korzystania z urządzeń i przedmiotów elektronicznych, przewóz przedmiotów niebezpiecznych, ograniczenia dotyczące spożywania napojów alkoholowych i wchodzenia na pokład, procedury dotyczące odszkodowania za odmowę przewozu i innych odszkodowań. 
 
15.2. Procedury i postanowienia wyżej wymienionych rozporządzeń zostaną Wam przekazane przez nas lub przez Klienta na Wasze żądanie. 

15.3. W przypadku stwierdzenia, że jedno lub więcej postanowień niniejszych Warunków Przewozu są nieważne, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień.

15.4. Nasze Warunki Przewozu mogą być zmieniane na piśmie wyłącznie przez nas. Obowiązuje ostatnia ogłoszona zmiana naszych Warunków Przewozu.  

15.5. Warunki Przewozu i spory ich dotyczące podlegają obowiązującemu prawu. 

15.6. Jesteśmy linią lotnicza przewożącą „z punktu do punktu”. Dlatego nie oferujemy, ani nie umożliwiamy transferu pasażerów lub ich bagaży na inne loty, zarówno realizowane przez nas jak i przez innych przewoźników. 
16.1. Klienci kupujący bilety bezpośrednio od nas, płacąc za swoje loty kartą kredytową, kartą MasterCard Prepaid, PayPal lub kartą American Express będą ponosić obowiązujące opłaty w odniesieniu do łącznej wartości transakcji, która zostanie wskazana na rezerwacji i będzie stanowić część łącznej taryfy.

16.2. Z uwagi na wysokie koszty zabezpieczeń i administracji, nie przyjmujemy płatności gotówkowych z tytułu taryf, podatków, opłat czy obciążeń za przewóz nadbagażu czy sprzętu sportowego. Na niektórych lotniskach mogą obowiązywać lokalne ustalenia dotyczące przyjmowania gotówki i zawsze będziemy przyjmować główne karty kredytowe wystawiane w ich kraju. Pasażerowie, którzy zamierzają zapłacić za te pozycje na lotnisku, powinni się wcześniej skontaktować z lotniskiem, by określić, czy lotnisko przyjmie gotówkę i/lub które karty debetowe są akceptowane jako forma płatności. Pasażerowi płacący za swój lot kartą kredytową rozliczaną w walucie innej niż waluta kraju, z którego startuje lot, będą obciążani w walucie, w jakiej wystawiono kartę kredytową, łącznie z opłatą dla „zagranicznego użytkownika”, lecz będziecie mogli sprawdzić faktyczną kwotę naliczaną w walucie waszej karty kredytowej przed dokonaniem zapłaty.    
Tytuły każdego artykułu niniejszych Warunków Przewozu są zastosowane wyłącznie dla ułatwienia i nie będą wykorzystywane do interpretacji tekstu.  

WYDANO: 21 marca 2017 roku