Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su Smallplanet.aero slapukų politika. Daugiau apie slapukus

Bendrosios keleivių ir bagažo vežimo sąlygos

1.1. Šiose bendrosiose keleivių ir bagažo vežimo sąlygose (toliau – „Sąlygos“, „Vežimo sąlygos“) vartojamos sąvokos turi tokią reikšmę:
 
1.1.1. „Mes“, „mūsų“, „mums“, „mus“ ir „mumis“ arba „Small Planet“ reiškia Small Planet Airlines UAB (Lietuva), Small Planet Airlines SP. z o.o. (Lenkija) arba Small Planet Airlines GmbH (Vokietija).
 
1.1.2. „Jūs“, „jūsų“, „jums“, „jus“ ir „jumis“ reiškia bet kokį asmenį, išskyrus įgulos narį, kuris vežamas ar turi būti vežamas orlaiviu ir yra įvardintas biliete arba keleivių sąraše (taip pat žr.„Keleivio“ apibrėžimą).
 
1.1.3. „BAGAŽAS“ - tai turtas, kurį vežatės orlaiviu. Jei nenurodyta kitaip, „bagažu“ vadiname registruotą ir Neregistruotą bagažą.

1.1.4. „BAGAŽO REGISTRAVIMO KVITAS“ (angl. „Baggage Check“) - tai dokumentas, patvirtinantis jūsų Registruoto bagažo vežimą.
 
1.1.5. „BAGAŽO TAPATYBĖS ETIKETĖ“ (angl. „Baggage Identification Tag“) - tai dokumentas, išduodamas Bagažo registravimo metu ir skirtas pažymėti ir identifikuoti kiekvieną jūsų Registruoto bagažo dalį.

1.1.6. „BILIETAS“ - tai materialus arba nematerialus (elektroninis) dokumentas, įskaitant Keleivio kuponą ir Skrydžio kuponą,  suteikiantis Jums teisę skristi atitinkamu skrydžiu, esantis sudedamąja Sutarties sąlygų dalimi (taip pat žiūrėti „Sutarties sąlygų“ apibrėžimą).

1.1.7. „DIENOS“ - tai kalendorinės dienos.

1.1.8. „DRAUDŽIAMI DAIKTAI“ – tai daiktai nurodyti 8.3 punkte, kuriuos galima panaudoti neteisėtiems veiksmams atlikti, kurie nebuvo tinkamai deklaruoti pagal galiojančius teisės aktus bei taisykles arba kuriuos teisės aktų nustatyta tvarka draudžiama vežti orlaivyje ar keleiviams su savimi arba neregistruotame bagaže, įsinešti į orlaivio saloną arba įsinešti į kontroliuojamąją teritoriją ir orlaivius, arba vežti registruotame bagaže. Draudžiamais daiktais taip pat laikomi tie pavojingi daiktai kurie nurodyti Čikagos Tarptautinės civilinės aviacijos (ICAO) konvencijos, pasirašytos 1944 m. gruodžio 7 d., Priede Nr. 18.


1.1.9. „KELEIVIO KUPONAS“ arba „KELEIVIO KVITAS“ (angl. „Passenger Coupon“) - tai Bilieto dalis, išduota jums Small Planet, kuri lieka jums vežimui pasibaigus ir kurią turėtumėte išsaugoti tiek keliones metu tiek po jos.

1.1.10. „KELEIVIS“ - tai bet kuris asmuo, išskyrus įgulos narius, kuris Small Planet sutikus yra vežamas ar turi būti vežamas orlaiviu pagal bilietą ir / ar Keleivių sąrašą (taip pat žr. „jūs“ ir „jūsų“ apibrėžimą).

1.1.11. „KELEIVIŲ SĄRAŠAS“ – Užsakovo mums pateiktas Keleivių sąrašas konkrečiam skrydžiui, vykdomam pagal sutartį su Užsakovu, kartu su sąrašu asmenų, viešai atskirai įsigijusių bilietus į tą skrydį.
 
1.1.12. „KELIONĖS DOKUMENTAI“ – tai pasas ar asmens tapatybės kortelė, iškvietimas, viza, draudimas, sveikatos sertifikatai, vakcinų sertifikatai, bet kurie atvykimo ar išvykimo dokumentai ir kiti dokumentai, kurie būtini atitinkamos kelionės metu.

1.1.13. „KONVENCIJA“ - tai bet kuris iš šių, konkrečioje situacijoje taikytinų dokumentų bei jų priedų:
 
 • Konvencija dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo, pasirašyta Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d. (toliau vadinama Varšuvos konvencija);
 • Varšuvos konvencija su pataisa, pasirašyta Hagoje 1955 m. rugsėjo 28 d.;
 • Varšuvos konvencija, pataisyta Monrealio papildomu protokolu Nr. 1 (1975 m.);
 • Varšuvos konvencija, pataisyta Hagoje ir Monrealio papildomu protokolu Nr. 2 (1975 m.);
 • Varšuvos konvencija, pataisyta Hagoje ir Monrealio papildomu protokolu Nr. 4 (1975 m.);
 • Gvadalacharos papildomoji konvencija (1961 m.) (Gvadalachara);
 • Monrealio konvencija dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo, pasirašyta 1999 m. gegužės 28 d. (toliau vadinama Monrealio konvencija).
 • Tokijo konvencija dėl nusikaltimų ir tam tikrų kitų veiksmų, padarytų orlaiviuose, pasirašyta 1963 m.
 • Čikagos Tarptautinės civilinės aviacijos (ICAO) konvencija, pasirašyta 1944 m. gruodžio 7 d.

1.1.14. „KUPONAS“ – tai popierinis skrydžio kuponas ir / arba elektroninis kuponas, suteikiantis teisę Kupone įvardytam keleiviui keliauti Kupone nurodytu skrydžiu.

1.1.15. „NENUGALIMA JĖGA“ – ypatingos aplinkybės, kurių nebuvo įmanoma numatyti ar išvengti, ir kurių pasekmių nebūtų išvengta net ir tuomet, jei būtų imtasi visų pagrįstų priemonių.

1.1.16 „NETEISĖTA VEIKA“ - neteisėti veiksmai (veikimas ar neveikimas) arba kėsinimasis atlikti tokius veiksmus, kurie kelia grėsmę civilinės aviacijos saugumui, oro transportui, žmonių gyvybei ar sveikatai, bei kitiems įstatymuose saugomiems gėriams. Taip pat tai veiksmai, kurie, nepaisant to, ar jie nusikalstama veika ar ne, gali sukelti ar sukelia pavojų orlaivio ir jame esančių asmenų ar turto saugumui, arba kelia pavojų tvarkai ir/ar disciplinai orlaivyje. Taip pat neteisėti veiksmai, kurie įskaitant bet neapsiribojant, pateikiami Čikagos Tarptautinės civilinės aviacijos (ICAO) konvencijos, pasirašytos 1944 m. gruodžio 7 d. Priede Nr. 17.

1.1.17. „NEREGISTRUOTAS BAGAŽAS“ - tai bet kuris kitas nei jūsų Registruotas bagažas, kurį jūs pasiimate kartu su savimi į orlaivio saloną.

1.1.18. „ORO BENDROVĖS KODAS“ - reiškia dviejų ženklų ar trijų raidžių junginį, kuriuo žymimi atskiri oro vežėjai.

1.1.19. „REGISTRAVIMO LAIKAS“ – tai mūsų nustatytas laiko terminas, iki kurio jūs privalote būti užbaigęs registracijos skrydžiui formalumus ir gavęs įlaipinimo taloną.

1.1.20. „REGISTRUOTAS BAGAŽAS“ - tai bagažas, kurį priimame iš jūsų vežimui orlaivio krovinių skyriuje ir kuriam išduodame Bagažo registravimo kvitą.

1.1.21. „SKRYDŽIO KUPONAS“ - tai ta jūsų bilieto dalis, kurioje įrašyti žodžiai “Good for Passage”. Elektroninio bilieto atveju, tai reiškia elektroninį Skrydžio kuponą. Skrydžio kuponas nurodo jūsų išvykimo vietą ir paskirties vietą, į kurią jūs turite būti nuskraidintas.

1.1.22. „SST“ (angl. Special Drawing Rights) - tai specialiosios skolinimosi teisės, piniginis vienetas, kurio kursą nustato Tarptautinis valiutos fondas.

1.1.23. „SUTARTIES SĄLYGOS“ – sąlygos, išdėstytos ar pateiktos kartu su jūsų bilietu ir / ar šios bendrosios keleivių ir bagažo vežimo užsakomaisiais skrydžiais sąlygos. Nuoroda biliete „Subject to
conditions of contract“ reiškia nuorodą į šias vežimo sąlygas.

1.1.24. „SUSTOJIMAS“ - tai numatytas sustojimas jūsų kelionės metu tarp išvykimo vietos ir paskirties vietos.

1.1.25. „VEŽIMAS“ reiškia bet koks keleivių ir/arba bagažo, ir/arba gyvūnų, ir/arba krovinių vežimas, nepriklausomai nuo to mokamai ar nemokamai, jeigu tokį vežimą atlieka Small Planet arba vienas iš jo atstovų, vykdančių skrydį, nepriklausomai nuo to, ar vežimas atliekamas pagal turistinę ar savarankiška kelionę ar pagal vienkartinį skrydžio užsakymą pas Užsakovą.

1.1.26. „UŽSAKOVAS“ – asmuo, su kuriuo mes esame sudarę užsakomųjų skrydžių sutartį arba rezervuotų vietų sutartį (angl. Block Agreement).
 
1.1.27. „ŽALA“ – keleivio mirtis, sužeidimas ar kūno sužalojimas, dalinis ar pilnas bagažo praradimas, įskaitant vagystę iš bagažo, patirta dėl ar susijusi su mūsų vykdomu pervežimu ar kitomis paslaugomis, kurias mes teikiame.
 
1.1.28. "ĮGALIOTI ATSTOVAI" - pardavimo agentai, antžeminio aptarnavimo agentai, Užsakovai.
2.1. Bendros nuostatos

2.1.1. Šios vežimo sąlygos – tai Small Planet vežimo sąlygos, kurios, išskyrus 2.2 ir 2.3 punktuose numatytus atvejus, yra taikomos tiems skrydžiams, kai mūsų pavadinimas ar mūsų oro bendrovės kodas yra nurodytas biliete.
2.1.2. Išimtiniais atvejais, kai mes negalime atlikti vežimo dėl ypatingų aplinkybių, siekiant išvengti arba sumažinti vėlavimą, remiantis mūsų susitarimais su kitais vežėjais skrydį gali atlikti kitas vežėjams kuris nėra nurodytas ant bilieto. Tokiu atveju, mes ir / arba Užsakovas prieš išvykstant informuoja apie tai keleivius.

 
2.2. Įstatymo viršenybė

2.2.1. Jeigu šios vežimo sąlygos ar jų dalis prieštarauja galiojantiems taikytiniems teisės aktams,  viršenybę turi taikytini teisės aktai.

2.2.2. Nustojus galioti, tapus neteisėtai, neįgyvendinamai ar neprivalomai vienai ar daugiau šių  vežimo sąlygų nuostatų, tai neturės jokios įtakos bei nepakenks kitų šių vežimo sąlygų nuostatų  galiojimui, teisėtumui ar privalomumui.
 
2.3. Pirmumo teisė taikyti vežimo sąlygas, kelionių organizatorių sąlygos
 
2.3.1. Jei kitaip nenumato šios vežimo sąlygos, esant prieštaravimui tarp šių vežimo sąlygų ir bet  kurių kitų mūsų nuostatų, reglamentuojančių šiose vežimo sąlygose aptariamus klausimus,  taikomos šios vežimo sąlygos.
2.3.2. Jeigu Vežimas buvo užsakytas per kelionių organizatorių, jų nuostatos ir sąlygos bus taikomos kartu su nurodytomis šiose Vežimo sąlygose. Esant neatitikimui ar prieštaravimui tarp kelionių organizatoriaus terminų ir sąlygų bei šių Vežimo sąlygų, atsižvelgiant į vežimo aspektus (įskaitant bet neapsiribojant registraciją į skrydį, skrydžio atsisakymas, bagažo dydžiai, augintiniai), šios vežimo sąlygos turės viršenybę.
3.1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
3.1.1. Mes vešime tik Biliete (registracijos patvirtinime) į konkretų skrydį, turint visus reikiamus Kelionės dokumentus, ir / ar konkretaus skrydžio Keleivių sąraše įvardintą keleivį. Registracijos skrydžiui metu jūs  privalėsite pateikti dokumentą, patvirtinantį jūsų tapatybę (nepilnamečiams: vaikų asmens tapatybės kortelę arba pasą bei papildomus kelionės dokumentus) tam, kad mes galėtume įsitikinti, jog jūs  esate biliete ir / ar Keleivių sąraše įvardintas asmuo. Tais atvejais, kai mes turime informacijos, jog  jūsų Bilietas gali būti įgytas neteisėtu būdu, mes turime teisę pareikalauti jūsų pateikti papildomus  duomenis ar informaciją, susijusią su jūsų bilieto įsigijimu.

3.1.2. Bilietas yra vardinis ir neperleidžiamas. Bilietu neleidžiama keliauti kitam asmeniui, nei  įvardytas keleivis. Bilietas, įgytas iš mūsų Įgaliotų atstovų yra negrąžintinas, t.y. Keleivis neturi teisės grąžinti mums Bilieto,  reikalaudamas už jį sumokėtų pinigų.

3.1.3. Jums nebus leista skristi, jei nepateiksite galiojančio bilieto (rezervacijos patvirtinimo) tam konkrečiam skrydžiui ir galiojančio asmens tapatybės dokumento, ir jeigu, elektroninio bilieto  įsigijimo atveju, elektroninių bilietų duomenų bazėje nebus jūsų duomenų apie elektroninio bilieto  įsigijimą.

3.1.4. Bilietas yra vertybinis dokumentas, todėl jūs turite imtis visų tinkamų priemonių bilietui  išsaugoti ir užtikrinti, kad jis nebūtų pamestas, pavogtas ar sugadintas. Ši nuostata nėra taikoma  elektroniniam bilietui.
3.1.5. Tuo atveju, jeigu Keleivis nespėjo užsiregistruoti skrydžiui iki nurodyto laiko, bei nepranešė apie tai mums, mes turime teise, atsižvelgiant į dvišalius susitarimus su Užsakovais, atšaukti visus Kuponus ateinantiems Keleivio rezervuotiems skrydžiams.
 
3.2. GALIOJIMO LAIKAS
3.2.1. Tiesiogiai per mus atlikta rezervacija skrydžiui galioja tik tiems skrydžiams bei tik toms datoms, kurios nurodytos skrydžio patvirtinime/plane ir negali būti panaudota su kitu vežėju. Tačiau, jeigu bilietas buvo pirktas tiesiogiai iš mūsų, skrydžio datos gali būti keičiamos, jeigu toks keitimas yra leidžiamas pagal mūsų taisykles, Už skrydžio datos pakeitimą imamas numatyto dydžio mokestis bei skirtumas nuo sumokėtos sumos bei naujai rezervuojamo skrydžio sumos.
 
3.3. KUPONŲ NAUDOJIMAS
3.3.1. Bilietas, kurį jūs nusipirkote, galioja tik Bilieto kupone / kuponuose nurodytam vežimui iš  išvykimo vietos iki galutinės paskirties vietos ir tik vežimui nurodytoje aptarnavimo klasėje tą dieną  ir tame skrydyje, kuriame buvo rezervuota vieta.

3.3.2. Jei jūs neatvykstate į skrydį iš anksto mūsų neįspėję, mes galime atšaukti kitus jūsų  užsakyme esančius skrydžius, t.y. juose jums rezervuotas vietas. Jei apie neatvykimą į skrydį  mums pranešite iš anksto, jūsų tolesnių skrydžių rezervacijų nepanaikinsime, tačiau tokiu atveju  bus taikomos 3.3.3. ir 3.3.4. punktų sąlygos.

3.3.3. Jei norite atlikti bet kokius Bilieto pakeitimus, kuriuos leidžia jūsų bilietui taikomas tarifas, jūs turite iš anksto susisiekti su Bilietą jums pardavusiu mūsų Įgaliotu atstovu arba su mumis, jei  Bilietą pardavėme mes tiesiogiai. Už Bilieto keitimą mes galime paprašyti jūsų sumokėti nustatytą  mokestį, o tuo atveju, jeigu keičiant skrydžio datą jūsų pageidaujamame skrydyje nebebus vietų  tokiu pačiu kaip jūsų įsigytu tarifu, jūs turėsite sumokėti ir kainų skirtumą.

3.3.4. Įsidėmėkite, kad skrydžio maršruto keitimas yra neleidžiamas nebent tuo atveju jeigu skrydis atšaukiamas mūsų iniciatyva bei siūloma pakeisti skrydžio maršrutą jūsų pasirinktu kitu maršrutu kaip alternatyvą, kuri būtų panaši pirmam maršrutui.
 
3.4. MŪSŲ PAVADINIMAS
3.4.1. Vietoje mūsų pavadinimo biliete gali būti nurodytas mūsų bendrovės kodas arba sutrumpintas pavadinimas. Informaciją apie mus taip pat galite gauti pas Užsakovą ir / ar rasti mūsų interneto svetainėje www.smallplanet.aero. Skrydį vykdančia bei už tą skrydį atsakinga bendrove bus  laikoma ta bendrovė, kurios pavadinimas, sutrumpintas pavadinimas arba kodas yra nurodytas biliete.
4.1. Kainos, pakartotina rezervacija, keleivio vardo, pavardės keitimas bei skrydžio atšaukimas.

4.1.1. Kainos taikomos tik Vežimui iš išvykimo oro uosto į paskirties oro uostą, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip. Bilietų kainos neapima antžeminio transporto paslaugų tarp oro uostų ir tarp oro uosto ir miesto terminalų. Jūsų kaina bus apskaičiuojama pagal mūsų taikomus tarifus bilietų pirkimo dienai bei konkrečiam maršrutui.
4.1.2. Jeigu skrydį rezervavote tiesiogiai iš Small Planet ir po rezervacijos, tačiau prieš išvykimą norėtumėte pakeisti skrydžio datą arba išvykimo laiką, priklausomai nuo pasirinkto bilieto kategorijos, jums gali būti suteikta teisė pakartotinai atlikti rezervaciją. Pakartotina rezervacija yra įmanoma tuo atveju, jeigu: yra patvirtinama Small Planet; naujai nurodytam skrydžiui yra laisvų vietų; pakartotinos rezervacijos metu taikomos sąlygos atsižvelgiant į galiojančius tarifus bei jų apribojimus. Dėl šių klausimų, maloniai prašome susisiekti su mumis  telefonu, faksu, paštu ar elektroniniu paštu (visa kontaktinė informacija nurodyta www.smallplanet.aero). Pakartotinės rezervacijos metu mes turime teisę apmokestinti skirtumą tarp užsakyto skrydžio bei naujai užsakomo skrydžio tuo atveju, jeigu naujai užsakomo skrydžio kaina yra didesnė, taip pat taikomas pakartotinės rezervacijos mokestis, kaip nurodyta  mūsų šiuo metu galiojančių tarifų sąlygose (žr.: https://www.smallplanet.aero/lt/informacija-keleiviams/222#skrydzio-bilietas-610). Tuo atveju, jeigu naujai pasirinkto skrydžio kaina yra mažesnė – pinigai nėra grąžinami ir turi būti sumokėta pirminės rezervacijos skrydžio kaina.
4.1.3. Jeigu skrydis užsakomas tiesiogiai iš Small Planet ir po rezervacijos, tačiau ne vėliau kaip 48 valandų iki skrydžio, jūs norėtumėte pakeisti keleivio vardą ir pavardę, priklausomai nuo pasirinktos tarifų kategorijos jūs galite atlikti pakeitimus susisiekus su mumis telefonu, faksu, paštu arba el. paštu (kontaktai nurodyti www.smallplanet.aero). Vardo, pavardės pakeitimo mokestis (jeigu toks yra) nurodytas mūsų šiuo metu galiojančių tarifų sąlygose (žiūrėti https://www.smallplanet.aero/lt/informacija-keleiviams/222#skrydzio-bilietas-610).
4.1.4. Jeigu skrydis užsakomas tiesiogiai iš Small Planet, atlikus rezervaciją tačiau ne vėliau kaip likus 48 valandoms iki skrydžio jūs turite teisę atšaukti užsakytą skrydį arba atskirą paslaugą (registruoto bagažo, dviračių, sporto įrangos, papildomų vietų užsakymas), priklausomai nuo pasirinkto bilieto kategorijos, susisiekę su mumis telefonu, faksu, paštu ar elektroniniu paštu (kontaktinė informacija nurodyta www.smallplanet.aero). Atšaukimo, grąžinimo ir / ar išlaidų kompensavimo užklausos bus apdorojamos atsižvelgiant į šiuo metu galiojančias tarifų sąlygas ir tarifų apribojimus. Atsižvelgiant į bilieto kategoriją, užsakymo atšaukimo ar keleivio neatvykimo į skrydį atveju gali būti grąžintas sumokėtos kainos dalis už vežimą, arba mes galime reikalauti sutarto atlyginimo, atėmus sutaupytas išlaidas ir (ar) galimą alternatyvų rezervuotos paslaugos panaudojimą plius atšaukimo mokestis, kurio suma yra nurodyta mūsų šiuo metu galiojančių tarifų sąlygose (detalią informaciją apie mokestį rasite svetainėje www.smallplanet.aero/en/passenger-information/1222#baggage-1236). Jeigu taikysime Jums negrąžinamą kainą, turite teisę įrodyti, kad mūsų atžvilgiu nėra atsiradusio jokio reikalavimo arba žymiai sumažinto reikalavimo išmokėti kompensaciją arba padengti išlaidas.
4.1.5. Turime teisę atlikti grąžinimą Biliete nurodytam asmeniui arba asmeniui, kuris sumokėjo už Bilietą, su sąlyga, kad mums bus pateiktas patenkinamas tokio mokėjimo atlikimo įrodymas. Grąžinimai, išmokėti asmeniui, kuris pateikia keleivio kuponą ir nepanaudotą skrydžio kuponą ir laiko save asmeniu, turinčiu teisę gauti grąžinimą, yra laikomi tinkamai atliktais. Grąžinimai, atlikti pagal šį straipsnį, atleidžia mus nuo atsakomybės dėl už bilietą sumokėtos sumos grąžinimo, ir joks kitas asmuo neturi teisės reikalauti kito grąžinimo už tą patį Bilietą. Pasiliekame teisę atlikti grąžinimą tokia pačia tvarka ir ta pačia valiuta, naudota sumokėti už Bilietą, tačiau taip pat pasiliekame teisę atlikti už bilietą sumokėtos sumos grąžinimą kita valiuta.
4.1.6. Artimo šeimos nario (sutuoktinio, civilinio partnerio, motinos tėvo (įskaitant patėvius), brolio, sesers (įskaitant įbrolius ir įseseres), vaiko (įskaitant įvaikintus vaikus) netekties prieš numatytą kelionę atveju pateikus prašymą kaip galima greičiau, kai tik yra pagrįstai įmanoma, tačiau bet kuriuo atveju iki numatytos kelionės dienos kartu su galiojančio mirties liudijimo kopija, mes atliksime grąžinimą pagal 4.1.4 ir 4.1.5 punktus.
4.1.7. Keleivio mirties arba rimtos ligos, dėl kurios keliauti yra neįmanoma, atveju susijusio keleivio ir asmenų, keliaujančių pagal tą pačią rezervacijos nuorodą, rezervacijos gali mūsų nuožiūra būti grąžintos arba, kai tinkama, pakeistos mums atsisakius bet kokio apribojimo arba mokesčio už skrydžių keitimą, pateikus tinkamus dokumentinius įrodymus, kurie mums buvo pateikti prieš kelionės dieną.
  
4.2. Mokesčiai ir rinkliavos
 
4.2.1.Įsigyjant bilietą, bendra kaina apima grynąją skrydžio kainą ir papildomus valstybės, valstybės institucijų ar kitų institucijų bei oro uosto operatoriaus nustatytus mokesčius, rinkliavas (pavyzdžiui, oro uosto mokesčius). Būtina gauti Jūsų sutikimą dėl papildomo mokėjimo už papildomas paslaugas, kurias galite nuspręsti įsigyti. 
 
4.3. Valiuta
 
4.3.1. Kainos, mokesčiai ir rinkliavos mokamos šalies, kurioje išduodamas Bilietas, valiuta, išskyrus atvejus, kai mes arba Užsakovas mokėjimo metu arba prieš mokėjimą nurodo kitą valiutą.
 
4.4. Papildomos paslaugos ir papildomi mokesčiai
4.4.1. Be vežimo tiek, kiek yra įmanoma konkretaus skrydžio atveju, siūlome Jums įvairių apmokėtinų papildomų paslaugų, pavyzdžiui, specialios ir sporto įrangos vežimas, papildomų vietų rezervavimas, registruoto bagažo paslauga, nelydimų nepilnamečių palydos paslaugų išankstinis užsakymas ir augintinių vežimo paslauga. Daugiau informacijos apie mokesčius ir rinkliavas rasite svetainėje: www.smallplanet.aero/en/passenger-information/1222#baggage-1236.
5.1. Rezervavimo reikalavimai
 
5.1.1. Mes arba mūsų įgaliotas asmuo rezervuoja vietas į skrydžius. Tuo atveju, jei  vietas rezervuoja Užsakovas, jis pateikia mums keleivių sąrašus, pagal kuriuos, vadovaudamiesi atitinkamos sutarties su Užsakovu sąlygomis, pervežame keleivius.

5.1.2. Jei jūs nesumokėjote už Bilietą iki mūsų ar mūsų įgaliotojo asmens nurodyto termino (arba, jeigu terminas nenurodytas, iki išvykimo skrydžio arba išvykstamojo reiso (grįžimo skrydžio rezervacijos atveju) dienos), mes įgyjame teisę atšaukti jūsų rezervaciją skrydžiui po išankstinio mokėjimo prašymo.
 
5.2. Asmens duomenys
 
5.2.1. Mes renkame, apdorojame ir naudojame asmens duomenis tiek, kiek yra būtina Vežimui pradėti, atlikti ir (ar) užbaigti bei, jeigu skrydis yra rezervuotas per įgaliotąjį asmenį, pagrindiniam užsakytajam skrydžiui arba rezervuotų vietų sutarčiai su Klientu, įskaitant susijusias papildomas paslaugas, pradėti, atlikti ir (ar) užbaigti. Šie duomenys yra renkami, apdorojami ir naudojami sutartyje numatytais tikslais, taikant duomenų apdorojimo sistemas. Jūs sutinkate, kad jūsų asmens duomenys, pateikti mums, bus naudojami šiais su jūsų  kelione susijusiais tikslais: vietai rezervuoti ir bilietui išduoti, transportavimo ir kitoms su tuo susijusioms paslaugoms teikti, buhalterijos, apskaitos ir audito, migracijos ir pasienio kontrolės, taip pat saugumo, saugos, sveikatos, administraciniais ir teisės, klientų aptarnavimo ir skundų, susijusių su jūsų Vežimu, nagrinėjimo tikslais. Jūsų asmens duomenys be jūsų išankstinio leidimo negali būti naudojami rinkodaros veiklai ir rinkos tyrimams.

5.2.2. Mes galime, o įstatymais numatytais atvejais privalome pateikti jūsų asmens duomenis atsakingoms valstybės institucijoms. Mes apdorojame, kaupiame ir naudojame jūsų asmens duomenis 5.2.1 punkte numatytais tikslais arba kitais teisėtai pagrįstais tikslais, taip pat perduodame juos mūsų filialams, agentams, valstybės institucijoms (įskaitant institucijas, kurios vykdo teroro aktų prevenciją arba kovą su terorizmu bei kitais tarptautiniais nusikaltimais), kitiems vežėjams, papildomų paslaugų teikėjams (pvz., bankams bei kitoms kredito institucijoms) ir 5.2.1 punkte nurodytų paslaugų teikėjams tik tokia apimtimi, kuri yra reikalinga įsigytų paslaugų suteikimui. Keleiviai turi teisę į neribotą galimybę susipažinti ir keisti jų asmens duomenis. Privatumo politika yra pateikta svetainėje: www.smallplanet.aero.
 
5.3. Vietų skyrimas
 
5.3.1. Nepaisant papildomos vietos rezervavimo kaip papildomos paslaugos, siūlomos atliekant rezervaciją tiesiogiai per „Small Planet“, mes negalime jums užtikrinti konkrečios vietos orlaivyje paskyrimo. Mes grąžinsime Jums už vietos priskyrimą sumokėtą kainą, jeigu vieta buvo mūsų vienašališkai pakeista, nebent tai buvo būtina dėl atsakingų valstybės institucijų nurodymų, skrydžių vykdymo, saugos ar saugumo priežasčių, pavyzdžiui, bet neapsiribojant nauju vietų paskyrimu pagal 7.3.5 punktą. Jeigu pakeitimas buvo būtinas dėl ankstesniame sakinyje nurodytų priežasčių, mes nebūsime atsakingi už jūsų dėl tokio pakeitimo patirtus nuostolius, nebent būtų kitaip numatyta privalomojoje teisėje.
6.1. Registravimas skrydžiui baigiamas likus 40 minučių iki skrydžio pradžios, nebent atitinkamo  oro uosto taisyklėse arba taikytinuose teisės aktuose numatyta, kad registravimas skrydžiui baigiamas dar anksčiau. Jūsų kelionė bus sklandesnė, jei turėsite pakankamai laiko užsiregistruoti  bei atlikti visus su skrydžiu susijusius formalumus. Mes įgyjame teisę atšaukti jūsų rezervaciją  skrydžiui bei atsisakyti jus vežti be jokios kompensacijos, jeigu jūs nespėjate užsiregistruoti  skrydžiui iki nurodyto laiko. Jūs laikomas užsiregistravusiu skrydžiui, kai gaunate įlaipinimo taloną.

6.2. Jūs privalote atvykti prie įlaipinimo vartų ne vėliau, kaip likus 30 minučių iki skrydžio pradžios.  Informaciją apie įlaipinimo vartus jūs galite gauti oro uosto informacijos tarnyboje. Jūs turite atkreipti dėmesį ir į oro uostų informaciją, skelbiančią, kiek laiko jums gali užtrukti pasiekti atitinkamus  įlaipinimo vartus. Prie įlaipinimo vartų atvykus vėliau nei nurodyta šiame punkte, jūs nebūsite  priimtas į orlaivį ir jums nebus mokama jokia kompensacija dėl to.

6.3. Mes galime atšaukti jums rezervuotą vietą, jei jūs laiku neatvykstate prie įlaipinimo vartų. Kai įlaipinimo vartai uždaryti, jūsų įlaipinimas į orlaivį yra nebegalimas.

6.4. Mes neatsakome už jūsų Žalą, nuostolius ar išlaidas, patirtus dėl to, kad jūs nesilaikėte šio straipsnio nuostatų, t.y. pavėlavote laiku atvykti registruotis skrydžiui arba laiku atvykti prie įlaipinimo vartų.
7.1. TEISĖ ATSISAKYTI VEŽTI

7.1.1. Mes turime teisę atsisakyti vežti jus ir (ar) jūsų bagažą šiose vežimo sąlygose nurodytais atvejais bei tada, kai įvyko ar yra pagrindo manyti, kad įvyks vienas ar daugiau iš šių žemiau nurodytų atvejų:

7.1.2.1. atsisakymas vežti yra būtinas pagal galiojančius atitinkamos valstybės teisės aktų reikalavimus, įskaitant, bet neapsiribojant atsisakymu vežti dėl atvykimo arba išvykimo šalies apribojimų tarptautinių skrydžių atveju;

7.1.2.2. jūsų ar jūsų bagažo vežimas gali kelti grėsmę kitų keleivių ar įgulos saugumui, sveikatai, kelti jiems nepatogumų arba kelti grėsmę mūsų arba keleivių turtui;

7.1.2.3. jūsų protinė, emocinė ar fizinė būklė, įskaitant jūsų būseną dėl alkoholio ar narkotikų vartojimo, gali kelti pavojų skrydžio saugai, aviacijos saugumui, jums, keleiviams, įgulai ar mūsų arba keleivių turtui arba gali kelti diskomfortą ar trukdyti įgulai atlikti savo pareigas;

7.1.2.4. jūs netinkamai elgėtės ankstesnių skrydžių metu ir/ar buvote patrauktas teisinėn atsakomybėn už aviacijos saugumo pažeidimus, ir mes manome, kad toks elgesys gali pasikartoti;

7.1.2.5. jūs atsisakote būti tikrinamas aviacijos saugumo tarnybų, atsisakote asmens apžiūros ir/ar daiktų patikrinimo arba jų vengiate;

7.1.2.6. jūs gabenate draudžiamus daiktus, kaip numatyta 8.3 punkte;

7.1.2.7. jūs nesumokėjote bilieto kainos, mokesčių ar rinkliavų, taip pat įskaitant papildomų mokesčių už papildomas paslaugas pagal 4.4 punktą nesumokėjimą;

7.1.2.8. jūs grasinote, užgauliojote ar įžeidėte kitą keleivį, mūsų antžeminio aptarnavimo personalą ar įgulos narius arba jūs priešinotės antžeminio aptarnavimo personalo ar įgulos narių veiksmams;
 
7.1.2.9. jūs nepaisėte teisėtų mūsų antžeminio aptarnavimo agentų, įgulos narių reikalavimų/nurodymų, pavyzdžiui, susijusių su sauga ar saugumu;

7.1.2.10. jūs savo veiksmais ar savo elgesiu sukėlėte pavojų kitiems keleiviams, antžeminio aptarnavimo agentams, įgulos nariams registracijos, laipinimo ir/arba skrydžio metu;

7.1.2.11. jūs neturite ir / ar pareikalavus nepateikėte galiojančių asmens dokumentų, vizos, galite siekti įvažiuoti į šalį, per kurią vykstate tranzitu arba kuriai neturite reikiamų galiojančių kelionės dokumentų, skrydžio metu sunaikinate jūsų kelionės dokumentus ar atsisakote pateikti kelionės dokumentus skrydžio įgulai, kuri gali to pareikalauti, arba mes turime pagrindo manyti, kad būsite neįleistas į jūsų paskirties šalį ar į bet kurią kitą šalį, per kurią vyksite tranzitu;

7.1.2.12. jūs negalite mums įrodyti, kad esate asmuo, įvardytas biliete ar Keleivių sąraše;

7.1.2.13. jūs pateikiate Bilietą, kuris buvo išduotas neteisėtai, arba jei jūs pateikėte Bilietą, apie kurio pametimą ar pavogimą mums buvo pranešta, arba jūsų pateiktas Bilietas yra suklastotas ar sugadintas, ir šiuo atveju nėra įmanoma identifikuoti reikiamų duomenų arba jūs pateikėte Bilietą, kuris buvo išduotas ar pakeistas ne mūsų ar mūsų Įgaliotųjų Asmenų;

7.1.2.14. jūs pažeidėte 8.9 punkte numatytas nuostatas dėl gyvūnų vežimo;

7.1.2.15. jūs pažeidėte 8 straipsnyje numatytas nuostatas dėl bagažo;

7.1.2.16. jūs nevykdote vieno ar daugiau reikalavimų dėl Keleivių, kuriems reikalinga speciali pagalba, kaip numatyta 7.3 punkte (kūdikiai, nelydimi nepilnamečiai, nėščios moterys, keleiviai su negalia arba riboto mobilumo keleiviai).
 
 
7.2. TEISĖ ATSISAKYTI VEŽTI, KAI YRA PAGRINDAS MANYTI, JOG KELEIVIS ĮGIJO BILIETĄ NETEISĖTU BŪDU

Tuo atveju, jei, mokant už Bilietą elektroniniu būdu, buvo pasinaudota kitam asmeniui priklausančia banko kortele, mes turime teisę panaikinti jūsų rezervaciją skrydžiui ir/ar atsisakyti jus vežti, jeigu:

7.2.1. mums kyla pagrįstų įtarimų, kad Bilietas buvo įsigytas, neteisėtai panaudojus kitam asmeniui priklausančią banko kortelę, ir registracijos vietoje arba mums paprašius iš anksto, t.y. prieš skrydį, kuriam jūs įgijote Bilietą, jūs atsisakote arba negalite nurodyti banko kortelės savininko duomenų (vardo, pavardės, gyvenamosios vietos) bei bilieto kainos ir kitų su bilieto įsigijimu susijusių aplinkybių;

7.2.2. Bilietas buvo įsigytas, panaudojus kitam asmeniui priklausančią banko kortelę, ir jūs nurodėte banko kortelės savininko duomenis (vardą, pavardę, gyvenamąją vietą), bilieto kainą bei kitas su bilieto įsigijimu susijusias aplinkybes, tačiau atsisakote pasirašyti įsipareigojimą mums atlyginti Bilieto (Bilietų) kainą bei visus kitus atsiradusius nuostolius tuo atveju, jei paaiškėtų, kad Bilietas buvo įgytas neteisėtai, panaudojus kitam asmeniui priklausančią banko kortelę;

7.2.3 yra žinoma, kad Bilietas buvo įsigytas, neteisėtai panaudojus kitam asmeniui priklausančią banko kortelę, t.y. jeigu banko kortelės, kuria buvo apmokėta už Bilietą, savininkas arba ją išdavęs (aptarnaujantis) bankas informuoja mus, kad banko kortele buvo pasinaudota be jos savininko žinios ar kitu neteisėtu būdu.

ĮSPĖJIMAS: Apie Bilieto (Bilietų) įsigijimą, neteisėtai pasinaudojus kitam asmeniui priklausančia banko kortele, mes visuomet informuosime atitinkamas teisėsaugos institucijas. Mes neprisiimame atsakomybės bei neatlyginsime jokių jūsų nuostolių, jei įstatymų nustatyta tvarka registracijos vietoje jūs būsite sulaikytas teisėsaugos institucijų. Visi dėl jūsų neteisėtų veiksmų patirti mūsų nuostoliai bus išieškoti iš jūsų įstatymų nustatyta tvarka.
 
7.3. SPECIALI PAGALBA
 
Šios nuostatos taikomos skirtingoms Keleivių, kuriems reikalinga speciali pagalba, kategorijoms: kūdikiams (7.3.1.), nelydimiems nepilnamečiams (7.3.2.), nėščioms moterims (7.3.3.), keleiviams su negalia arba riboto mobilumo keleiviai (7.3.4.), vežimas vietose su papildoma vieta kojoms (7.3.5.).
 
7.3.1. Kūdikių vežimas
 
7.3.1.1. Kūdikius (vaikus iki dviejų metų amžiaus) leidžiama vežti suaugusiajam laikant juos ant kelių, nepriskiriant jiems atskiros vietos. Tuo atveju, jeigu bendram naudojimui orlaivyje yra patvirtinta papildoma rezervuota vieta su vaiko vieta, vaikas gali sėdėti tokioje vietoje, tačiau lėktuvo kilimo ir tūpimo metu vaikas privalo būti pasodintas suaugusiajam ant kelių. Išsamesnė informacija apie kūdikių vežimą ir patvirtintų vaikams skirtų vietų sąrašas pateikiami svetainėje: www.smallplanet.aero.
7.3.1.2. Leidžiama vežti tik vieną kūdikį kas trys vietos ir ne daugiau kaip dešimt kūdikių vieno skrydžio metu (skrydžiuose iš/į Lenkiją ir (ar) Lietuvą leidžiama vežti ne daugiau kaip dvidešimt kūdikių vieno skrydžio metu).
7.3.1.3. Šios bagažo taisyklės taikomos kūdikiams, neturintiems atskiros vietos: vaikiškas vežimėlis (vienas vienetas) ir ne daugiau kaip 10 kg nemokamo bagažo leidžiama vežti kaip registruotą bagažą. Be nemokamo rankinio bagažo keleiviai su kūdikiais gali turėti kūdikiui skirto maisto, reikalingo skrydžio metu. Bendrosios bagažo taisyklės, įskaitant nemokamą bagažą ir rankinį bagažą, taikomos kūdikių vežimui su papildoma rezervuota vieta.
7.3.1.4. Mes rekomenduojame neskristi su jaunesniais nei 48 valandų kūdikiais, siekiant išvengti žalos jų sveikatai.
 
7.3.2. Nelydimų nepilnamečių vežimas
 
7.3.2.1. 5–13 metų amžiaus vaiko, keliaujančių be tėvų ar teisėtų globėjų, registracija apibrėžiama kaip Nelydimų nepilnamečių palydos paslauga (NN paslauga). Mes siūlome NN paslaugą, jeigu Klientas rezervuoja paslaugą per Užsakovą, o tada ji yra mūsų patvirtinama, arba jeigu paslauga yra rezervuojama „Small Planet“. Atskirais atvejais NN paslaugos teikimas gali būti ribojamas, jeigu tam pačiam skrydžiui yra rezervuojamos daugiau kaip keturios NN paslaugos. Mes turime teisę imti papildomą mokestį už NN paslaugą, jeigu registruojamasi tiesiogiai „Small Planet“ (dėl išsamesnės informacijos žr. mokesčių sąrašą svetainėje:
https://www.smallplanet.aero/en/passenger-information/1222#travelling-with-children-1441).
7.3.2.2. NN paslauga taip pat gali būti užsakyta 13–15 metų amžiaus nepilnamečiams su sąlyga, kad nepilnamečiai turi oficialų tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, vaiko pasą arba tapatybės kortelę) su nuotrauka, gimimo liudijimu ir, kai tai yra reikalaujama tam tikrose šalyse, tėvų arba teisėtų globėjų išduotą rašytinį lydimąjį raštą. Dėl išsamesnės informacijos apie NN paslaugą žr. https://www.smallplanet.aero/en/passenger-information/1222#travelling-with-children-1441.
7.3.2.3. NN paslauga neteikiama jaunesniems nei penkerių metų amžiaus vaikams. Vaikus iki penkerių metų amžiaus visuomet turi lydėti jų tėvai arba teisėti globėjai. Mes turime teisę atsisakyti vežti nelydimus vaikus iki penkerių metų amžiaus.
7.3.2.4. Užsakydami NN paslaugą, privalote pateikti asmens, perduodančio nelydimą nepilnametį registravimo į skrydį darbuotojams, ir asmens, pasitinkančio nelydimą nepilnametį atvykimo vietoje, kontaktinius duomenis. Be to, jeigu užsakote NN paslaugą, privalote laikytis NN priežiūros rekomendacijų.
7.3.2.5. Jeigu užsisakėte NN paslaugą, rekomenduojame atvykti į oro uostą ne vėliau kaip prieš dvi valandas iki numatyto išvykimo laiko, kad būtų pakankamai laiko patikrinimo ir registravimo į skrydį procedūroms.
 
7.3.3. Nėščių moterų vežimas
 
Siekiant išvengti galimo pavojaus jų sveikatai, nėščių moterų vežimui taikomi šie reikalavimai:
7.3.3.1. Iki 27 nėštumo savaitės nėščių moterų vežimui netaikomi jokie apribojimai.
7.3.3.2. Nuo 28 iki 35 nėštumo savaitės nėščias moteris galima vežti su sąlyga, kad nėščioji gali pateikti medicininį pažymėjimą, leidžiantį ją vežti, išvykimo metu. Medicininis pažymėjimas turi būti išduotas ne anksčiau kaip prieš 7 dienas (atsižvelgiant tiek į išvykstamojo, tiek į grįžtamojo reiso datą) anglų kalba (gali būti reikalingas vertimas) ir privalo galioti visos kelionės laikotarpiu.
7.3.3.3. Vežimas nerekomenduojamas 35-ąją nėštumo savaitę. Mes užtikrinsime tinkamą nėščios moters vežimą šiame nėštumo etape, tačiau, kiek leidžia įstatymai, nebūsime atsakingi už jokią žalą motinos ar negimusio kūdikio sveikatai dėl vežimo.
7.3.3.4. Vežimas nevykdomas nuo 36-osios nėštumo savaitės.
7.3.3.5. Bet kuriuo atveju mes rekomenduojame nėščioms moterims kreiptis į gydytoją prieš pradedant kelionę, siekiant išvengti žalos motinos arba negimusio vaiko sveikatai.
 
7.3.4. Keleivių su negalia arba riboto mobilumo keleivių vežimas
 
7.3.4.1. Keleiviai su negalia arba riboto mobilumo keleiviai arba jų atstovas privalo susisiekti su mumis dėl detalios informacijos apie specialios pagalbos poreikius, kokių jie gali turėti rezervavimo per Užsakovą arba „Small Planet“ dieną, arba kai tik tampa žinoma apie tokius poreikius, tačiau ne vėliau kaip prieš keturiasdešimt aštuonias (48) valandas iki kelionės pradžios. Tada mes dėsime visas pagrįstas pastangas, siekiant patikrinti, ar yra priežastis, pagrįsta saugumo užtikrinimu, dėl kurios toks Keleivis negalėtų būti aptarnaujamas konkretaus(-čių) skrydžio(-ių) metu ir, jeigu taip, dėsime pagrįstas pastangas, siekiant pasiūlyti priimtiną alternatyvą.
7.3.4.2. Remdamiesi Reglamentu (EB) Nr. 1107/2006, negalios arba riboto mobilumo pagrindu galime atsisakyti įlaipinti asmenį su negalia arba riboto mobilumo asmenį tik dėl to, kad būtų įvykdyti galiojantys saugumo reikalavimai, arba jeigu dėl orlaivio arba jo durų dydžio tokio asmens su negalia arba riboto mobilumo asmens įlaipinimas arba vežimas yra fiziškai neįmanomas. Mums priėmus specialią pagalbą ir poreikius, mes teiksime pagalbą įlaipinimo ir skrydžio metu pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2006, o asmuo su negalia arba riboto mobilumo asmuo, kurį buvo atsisakyta įlaipinti dėl jo negalios arba riboto mobilumo, arba šį keleivį lydintis asmuo turės teisę į kompensaciją arba pervežimą kitu maršrutu, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 261/2004 su sąlyga, kad yra įvykdyti visi saugumo reikalavimai.
7.3.4.3. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2006 4 straipsnio 2 dalį mes turime teisę reikalauti, kad keleivį su negalia arba riboto mobilumo keleivį lydėtų kitas asmuo, galintis suteikti bet kokią šiam keleiviui reikalingą pagalbą.
7.3.4.4. Leidžiama vežti vieną (1) neįgaliojo vežimėlį vienam nelydimam keleiviui, kuris turi būti iš anksto užregistruotas, susisiekiant su mumis atskirai arba atliekant rezervaciją per Užsakovą. Motorizuoti neįgaliųjų vežimėliai gali būti gabenami taikant tam tikrus apribojimus dėl riboto talpos pajėgumo. Neįgaliųjų vežimėliai turi būti pristatomi tokios būklės, kuri užtikrintų jų saugų tvarkymą ir transportavimą. Medicinos prietaisai ir pagalbinės mobilumo priemonės, įskaitant elektrinius neįgaliųjų vežimėlius, gali būti gabenamos tik tuo atveju, jeigu užregistruojamos prieš 24 valandas, nurodant jų matmenis ir svorį, jeigu yra pakankamai vietos orlaivyje, ir jeigu jų gabenimas neprieštarauja atitinkamoms nuostatoms dėl pavojingų krovinių. Detalesnė informacija pateikiama registravimo metu.

7.3.5. Keleivių vežimas vietose su papildoma erdve kojoms


7.3.5.1. Vietų, esančių prie avarinio išėjimo (vietų su papildoma erdve kojoms) paskyrimui taikomos specialios saugumo taisyklės pagal Europos teisę. Dėl šios priežasties turime teisę atsisakyti priimti šios kategorijos vietų išankstinę rezervaciją iš toliau nurodytų asmenų grupių dėl saugumo priežasčių arba pareikalauti pasikeisti vietas vežimo metu:
 • nėščios moterys
 • vaikai ir kūdikiai (iki ir įskaitant 12 metų amžiaus)
 • keleiviai su negalia arba riboto mobilumo keleiviai
 • keleiviai, gabenantys gyvūnus salone
 • keleiviai, turintys antsvorį
 • keleiviai, kuriems reikalinga pagalba. 
8.1. VEŽAMAS BAGAŽAS, SKYSČIAI, SPORTO ĮRANGA
 
8.1.1. Jūsų vežamas bagažas (registruojamas bagažas, neregistruojamas bagažas) turi atitikti mūsų nustatytus dydžio bei svorio apribojimus ir būti supakuotas tokiu būdu, kad būtų galima užtikrinti jo saugų vežimą. Jūs galite vežtis 20 (dvidešimt) kg registruoto bagažo ir 5 (penkis) kg neregistruoto bagažo. Informaciją apie bagažui taikomus svorio ir matmenų apribojimus, specialiam bagažui keliamus reikalavimus, nustatytus specialius mokesčius ir rinkliavas jums pateiksime mūsų interneto svetainėje www.smallplanet.aero, arba tą padarys Užsakovas.
8.1.2. Jūs esate atsakingi už tinkamą bagažo ir visų jame esančių daiktų supakavimą tokiu būdu, kad jie nebūtų sugadinti gabenimo metu.
8.1.3. Jūs esate atsakingi už visų atitinkamų reikalavimų, taikomų jūsų bagažui pagal muitų teisę, vykdymą, ypač tų, kurie yra susiję su galimų muitų sumokėjimu.
8.1.4. Keleiviai, išvykstantys iš Europos Sąjungos arba Šveicarijos oro uostų (įskaitant jungiamuosius skrydžius), gali gabenti tik skysčius, slėginius indus, pastas, losjonus ir kitas želines medžiagas, neviršijant 100ml vienam vienetui, jų neregistruojamame bagaže. Nustatant medžiagos, esančios minėtoje talpoje, kiekį, naudojamas didžiausias jos kiekis, nurodytas ant minėtos talpos. Visos šios atskiros talpos privalo būti supakuotos į vieną permatomą ir užspaudžiamą plastikinį maišelį, kurio talpa neviršija 1 litro. Vienam asmeniui leidžiama gabenti tik vieną plastikinį maišelį. Atliekant saugumo patikrinimus prieš išvykimą, skysčiai, želė ir aerozoliai turi būti atskirti nuo neregistruojamo bagažo ir paduoti saugumą užtikrinantiems darbuotojams. Receptinių vaistų ir kūdikiams skirto maisto gabenimui apribojimai netaikomi, tačiau jūs privalote pateikti tinkamus įrodymus dėl šių produktų gabenimo būtinybės. Receptiniams vaistams ir kūdikiams skirtam maistui taikomos specialios taisyklės, kurias galima gauti iš „Small Planet“ svetainėje: https://www.smallplanet.aero/en/passenger-information/1222#! arba Užsakovo. Kai kurios ES nepriklausančios šalys yra nustačiusios panašias taisykles.
8.1.5. Sportinė įranga turi būti supakuota atskirai. Mes rekomenduojame, kad sporto įranga būtų supakuota tvirtoje pakuotėje ir atpažįstama registravimo į skrydį metu. Mes nesame atsakingi už jokią žalą sporto įrangai arba jos bagažui, jeigu ji buvo akivaizdžiai padaryta dėl netinkamo įpakavimo. Išsamesnę informaciją rasite specialiose bagažo vežimo taisyklėse, pateiktose mūsų svetainėje: https://www.smallplanet.aero/en/passenger-information/1222#baggage-1236 .
8.1.6. Papildomos nuostatos taikomos šiems sporto įrangos elementams:
 • Jeigu bagaže yra nardymo įranga, svorių diržai turi būti gabenami be svorių, o suspausto oro buteliai turi būti tušti. Nardymo lempos turi būti gabenamos, šildymo elementą arba bateriją supakavus atskirai, kad ji neįsijungtų gabenimo metu. Visos pašalintos baterijos turi būti apsaugotos nuo trumpojo sujungimo.
 • Dviračiai su pagalbiniu motoru arba elektriniu motoru laikomi pavojingais kroviniais, ir jų negalima vežti kaip bagažo. Specialios sąlygos taikomos asmenims su negalia skirtiems dviračiams bei terapiniams ir neįgaliųjų dviračiams (žr. 7.3.4.4 punktą).
 • Golfo vežimėliai su ličio baterijomis/akumuliatoriais laikomi pavojingais kroviniais ir negali būti vežami kaip bagažas.
Informacija apie sporto ir specialios įrangos dydžio ir svorio apribojimus bei specialaus bagažo reikalavimus ir papildomus mokesčius pateikiama mūsų svetainėje: https://www.smallplanet.aero/en/passenger-information/1222#baggage-1236 arba, paprašius, gali būti gauta iš Užsakovo.
 
8.2. Bagažo viršsvoris ar neatitikimas nustatytiems dydžio apribojimams
 
8.2.1. Jeigu jūsų vežamo bagažo svoris viršija mūsų nustatytą leistiną vežti registruoto bagažo svorį, mes turime teisę (be jokios atsakomybės sau už atsisakytą vežti bagažą) atsisakyti vežti tokį bagažą arba priimti vežti tokį bagažą (ar jo dalį), jeigu jūs sumokėsite už bagažo viršsvorį mūsų nustatytą mokestį. Visą informaciją apie bagažo viršsvoriui taikomus mokesčius jums pateiksime mes (https://www.smallplanet.aero/en/passenger-information/1222#baggage-1236) arba Užsakovas.

8.2.2. Jeigu jūsų vežamo bagažo dydis neatitinka mūsų nustatytų dydžio apribojimų, mes turime teisę (be jokios atsakomybės sau) atsisakyti vežti tokį bagažą.
 
8.3. Daiktai, kuriuos draudžiama vežti orlaivyje (keleiviams su savimi arba kaip bagažą):
 
8.3.1. Keleiviams gabenti neregistruotame bagaže arba įsinešti su savimi į riboto patekimo zonas ar  orlaivio saloną draudžiama:
 
(a) ginklų, šaunamųjų ginklų ir kitų sviedinius šaudančių įtaisų – įtaisų, kurie yra tinkami arba atrodo tinkami iššauti sviedinį ir sukelti sunkių sužeidimų, įskaitant:
 • visų tipų šaunamuosius ginklus, pavyzdžiui, pistoletus, revolverius, graižtvinius šautuvus, lygiavamzdžius šautuvus,
 • žaislinius šautuvus, tikslias šaunamųjų ginklų kopijas ir padirbinius, kuriuos galima palaikyti tikrais ginklais, šaunamųjų ginklų dalis, išskyrus optinius taikiklius,
 • pneumatinius ir dujinius šautuvus, pavyzdžiui, pistoletus, šratinius šautuvus, graižtvinius ginklus ir BB tipo šoviniais užtaisomus pneumatinius šaunamuosius ginklus, signalinius ir starto pistoletus,
 • lankus, arbaletus ir strėles, harpūnus ir povandeninės žūklės šautuvus,
 • timpas ir svaidytuvus;

(b) svaiginimo įtaisų – įtaisų, specialiai skirtų apsvaiginti arba imobilizuoti, įskaitant:
 • paralyžiuojančius įtaisus, pavyzdžiui, elektros šoko įtaisus, tazerius ir apsvaiginimo lazdas,
 • gyvūnų svaiginimo ir žudymo įtaisus,
 • neutralizavimo ir paralyžiavimo chemines medžiagas, dujas ir purškalus, pavyzdžiui, dujų balionėlius, pipirinius purškalus, kapsicino purškalus, ašarinius purškalus, rūgštinius purškalus ir gyvūnų atbaidymo purškalus;

(c) smailiagalių arba aštriabriaunių daiktų – daiktų, kurių galai smailūs arba briaunos aštrios ir kurie gali būti panaudoti sunkiems sužeidimams sukelti, įskaitant:
 • daiktus, skirtus kapoti, pavyzdžiui, kirvius, kirvelius ir kapokles,
 • ledo kirvukus ir ledo kirtiklius, skutimosi peiliukus,
 • rėžiklius,
 • peilius su ilgesne kaip 6 cm geležte,
 • žirkles su ilgesnėmis kaip 6 cm geležtėmis, matuojant nuo sukimosi taško, smailiagalius arba aštriabriaunius sportinės dvikovos reikmenis;
 • špagas ir kardus;

(d) amato įrankių – įrankių, kuriuos galima panaudoti sunkiems sužeidimams sukelti, arba įrankių, kurie gali būti pavojingi orlaivio saugai, įskaitant:
 • laužtuvus,
 • gręžtuvus ir grąžtus, įskaitant belaidžius nešiojamuosius elektrinius gręžtuvus,
 • įrankius, kurių geležtė arba kotas ilgesni kaip 6 cm ir kuriuos galima panaudoti kaip ginklą, pavyzdžiui, atsuktuvus ir kaltus,
 • pjūklus, įskaitant belaidžius nešiojamuosius elektrinius pjūklus, litavimo lempas,
 • varžtų ir vinių pistoletus;

(e) bukų įrankių – daiktų, kuriuos galima panaudoti sunkiems sužeidimams sukelti smogiant jais, įskaitant:
 • beisbolo ir mažojo beisbolo lazdas,
 • kuokas ir lazdas, pavyzdžiui, policininko lazdas, blakštus ir vėzdus, sportinės dvikovos reikmenis;

(f) sprogstamųjų ir padegamųjų medžiagų ir įtaisų – sprogstamųjų ir padegamųjų medžiagų ir įtaisų, kurie yra tinkami arba atrodo tinkami sunkiems sužeidimams sukelti arba pavojingi orlaivio saugai, įskaitant:
 • šaudmenis,
 • sprogstamąsias kapsules, detonatorius ir sprogdiklius,
 • sprogstamųjų įtaisų tikslias kopijas ar padirbinius,
 • minas, granatas ir kitus karinės paskirties sprogstamuosius įtaisus, fejerverkus ir kitokią pirotechniką,
 • dūmadėžes ir dūminius užtaisus, dinamitą, paraką ir plastikinius sprogmenis.
 
Detalus visų draudžiamų įsinešti į orlaivio saloną daiktų sąrašas pateikiamas Reglamento (ES) Nr. 2015/1998 4-C priedėlyje.
 
 
8.3.2. Registruotame bagaže, neregistruotame bagaže arba orlaivio salone draudžiama gabenti:
 
a) sprogmenis bei padegamąsias medžiagas ir padegimo įrenginius, kurie gali kelti pavojų orlaiviui, asmenims arba turtui orlaivyje, įskaitant benzininius žiebtuvėlius (keleiviai gali turėti vieną dujinį žiebtuvėlį su savimi), stovyklavimo virykles ir užtaisus, kuriuose yra degaus skysčio, įskaitant, bet neapsiribojant, šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, nebent jie atitinka 8.3.2. bei 8.3.3. punktų reikalavimus, sprogstamąsias kapsules, detonatorius ir sprogdiklius, minas, granatas ir kitus karinės paskirties sprogstamuosius įtaisus, fejerverkus ir kitokią pirotechniką, dūmadėžes ir dūminius užtaisus, dinamitą, paraką ir plastikinius sprogmenis;
b) daiktus, kurių vežimą draudžia valstybių, iš kurių ir į kurias skrendama, galiojantys įstatymai ar kiti teisės aktai;
c) daiktus, kurie, atsižvelgiant į gabenančio orlaivio tipą, yra netinkami vežti dėl jų svorio, matmenų, formos ar kitų svarbių savybių, galinčių įtakoti grėsmę saugumui ar saugai;
d) kitus daiktų, kurie gali sukelti pavojų orlaiviui, asmenims arba turtui orlaivyje ir yra išvardyti šiose nuostatose dėl pavojingų krovinių: Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) Saugaus pavojingų krovinių vežimo oro transportu techninėse instrukcijose, Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) Pavojingų prekių vežimo taisyklėse, 2.3A lentelė, Europos Komisijos Reglamente (EB) Nr. 2015/1998, pakeičiančiame Komisijos reglamentą (EB) Nr. 185/2010 bei mūsų taisyklėse. Jeigu turite klausimų dėl pavojingų krovinių gabenimo, pirmiausia turėtumėte peržiūrėti mūsų svetainę: (https://www.smallplanet.aero/en/passenger-information/1222#baggage-1236) arba, kai tinkama, susisiekti su Užsakovu. Aviacijos saugumo darbuotojai gali atsisakyti į riboto patekimo zoną ir/ar orlaivio saloną įleisti keleivį, turintį įtartinai atrodantį daiktą, arba atsisakyti tokį daiktą vežti kaip registruotą bagažą.
 

8.3.3. Šiuos daiktus draudžiama vežti registruojamame bagaže, tačiau jie gali būti vežami kaip neregistruojamas bagažas orlaivio salone:
a) atskiros ličio baterijos arba pakartotinai įkraunamos ličio baterijos (kurios yra įprastai naudojamos elektroninėse plataus vartojimo prekėse, pvz., nešiojamuosiuose kompiuteriuose, mobiliuosiuose telefonuose, laikrodžiuose, kamerose ir t.t.) gali būti gabenamos tik kaip rankinis bagažas, jeigu yra atskirai apsaugotos nuo trumpojo sujungimo. Ne daugiau kaip dvi atskiros ne daugiau kaip 160 Wh ličio baterijos arba pakartotinai įkraunamos baterijos gali būti gabenamos kaip elektroninių plataus vartojimo prekių atsarginės baterijos. Turi būti gautas išankstinis „Small Planet“ sutikimas, jeigu į orlaivio saloną bus įsinešamos 100 Wh – 160Wh atskiros baterijos arba pakartotinai įkraunamos baterijos;
b) elektroninės cigaretės ir kiti tabako gaminiai gali būti gabenami tik rankiniame bagaže, arba juos gali asmeniškai turėti keleivis.

8.3.4. Mes rekomenduojame nesivežti jūsų registruotajame bagaže dūžtančių, greitai gendančių daiktų ar vertingų daiktų, pavyzdžiui, pinigų, raktų, taip pat vaistų, medicininių dokumentų, akinių, akinių nuo saulės, fotoaparatų, vaizdo kamerų ir kitų vertingų elektronikos ar technikos prietaisų bei jų priedų, kompiuterių, asmeninių elektroninių prietaisų, telefonų, mobiliųjų telefonų, elektroninių prietaisų baterijų pakroviklių, juvelyrinių dirbinių, tauriųjų metalų, brangiųjų ir pusbrangių akmenų, muzikos instrumentų, vertybinių popierių ar kitų vertingų daiktų, vertingų meno ar dailės kūrinių, verslo dokumentų, pasų ar kitų asmens tapatybės dokumentų arba pavyzdžių. Tuo atveju, jeigu jūs nepaisote šių rekomendacijų ir registruotame bagaže vežatės dūžtančių arba greitai gendančių daiktų arba daiktų, turinčių ypatingą vertę, arba asmeninių daiktų, tai gali būti laikoma jūsų aplaidumu keleivio reikalavimų atžvilgiu ir gali lemti „Small Planet“ atleidimą nuo atsakomybės.


8.3.5. Jei, nepaisant draudimo, bagaže yra 8.3.1., 8.3.2., 8.3.3., 8.3.4. ir 8.3.5. punktuose nurodytų daiktų, mes neatsakome už tokių daiktų dingimą ar sugadinimą.

8.3.6. Teisės aktai gali nustatyti ir kitus neregistruoto ar registruoto bagažo vežimo apribojimus.
 
8.4. Teisė atsisakyti vežti
 
8.4.1. Atsisakysime vežti arba aptikę galime atsisakyti toliau vežti kaip bagažą daiktus, nurodytus 8.3 punkte.

8.4.2. Galime atsisakyti vežti kaip bagažą bet kurį daiktą, netinkamą vežti dėl jo matmenų, formos, svorio, turinio, kitokių savybių, kurios gali įtakoti skrydžių saugumą, sklandų įgulos darbą ar keleivių patogumą.

8.4.3. Galime nepriimti vežti bagažo, jei jis nėra tinkamai ir saugiai įpakuotas.

8.4.4. Informavę jus iš anksto, jūsų registruoto bagažo viršsvorį galime vežti vėlesniais skrydžiais be jokios už tokį vėlavimą jums išmokamos kompensacijos.
 
8.5. Teisė tikrinti
 
8.5.1. Atsižvelgdami į saugos ir saugumo reikalavimus, turime teisę patikrinti, apieškoti ir (ar) apžiūrėti jūsų bagažą. Jei jūs nepasiekiamas, esant pagrįstam įtarimui, jūsų bagažas gali būti patikrintas be jūsų dalyvavimo, siekiant nustatyti, ar jūsų bagaže nėra 8.3 punkte nurodytų draudžiamų vežti bagaže daiktų. Jei tikrinimo metu bus padaryta žalos jums ar jūsų bagažui, mes neatsakome už tokią žalą, nebent tai įvyko dėl mūsų aplaidumo arba tyčinio blogo elgesio ir nebent būtų kitaip numatyta privalomojoje teisėje.   

8.6. Registruotas bagažas
 
8.6.1. Kai pateikiate mums bagažą, kurį norite įregistruoti, mes jį priimsime saugoti ir kiekvieną jūsų registruoto bagažo vienetą pažymėsime bagažo tapatybės etikete ir jums išduosime bagažo registravimo kvitą.

8.6.2. Mes rekomenduojame, kad ant kiekvieno registruoto bagažo vieneto  būtų nurodytas jūsų vardas ir pavardė ar kiti asmens duomenys.

8.6.3. Tais atvejais, kai jūsų be papildomo mokesčio vežamo registruoto bagažo svoris nėra įrašytas bagažo registravimo kvite ir nebuvo sumokėti jokie bagažo viršsvorio mokesčiai, bus laikoma, kad bendras jūsų registruoto bagažo svoris neviršija leistino 20 (dvidešimties) kg svorio, nebent būtų įrodyta kitaip. Be to, vežant kūdikius, kuriems nėra skirtos atskiros vietos, leidžiama vežti papildomai ne daugiau kaip 10 kg nemokamą bagažą ir vežimėlį (kaip vieną vienetą).
 

8.7. Neregistruotas bagažas (rankinis bagažas)
 
8.7.1. Neregistruotas bagažas, kurį nešatės į saloną, turi tilpti po kėde prieš jus arba bagažinėje orlaivio salone. Jei jūsų neregistruotas bagažas netelpa tam skirtoje vietoje, yra per sunkus ar dėl kokios nors priežasties laikomas nesaugiu, jis turi būti vežamas kaip registruotas bagažas. Esame nustatę didžiausius orlaivio salone leistino vežtis bagažo matmenis ir svorį: šią informaciją jūsų prašymu pateiksime mes arba Užsakovas, arba ją galite rasti mūsų interneto svetainėje: https://www.smallplanet.aero/en/passenger-information/1222#baggage-1236


8.7.2. Daiktus, netinkamus vežti krovinių skyriuje (pavyzdžiui, jautrius muzikos instrumentus) ir neatitinkančius 8.7.1. punkto reikalavimų, bus galima vežtis orlaivio salono bagažinėje, iš anksto mus įspėjus apie tai ir gavus mūsų leidimą bei suderinus su mumis vežimo sąlygas.

8.8. Registruoto bagažo atsiėmimas ir pristatymas
 
8.8.1. Privalote atsiimti savo registruotą bagažą iš karto, kai tik jis išduodamas jūsų paskirties ar sustojimo vietoje. Jei neatsiimate bagažo nedelsiant po skrydžio, mes galime pareikalauti jūsų sumokėti mokestį už bagažo saugojimą. Jei jūs neatsiimate registruoto bagažo per tris (3) mėnesius nuo pristatymo dienos, mes įgysime teisę tvarkyti (sunaikinti) jį savo nuožiūra be jokios atsakomybės už jį.

8.8.2. Tik asmuo, kuriam buvo išduotas bagažo registravimo kvitas, turi teisę atsiimti bagažo tapatybės etikete pažymėtą registruotą bagažą.

8.8.3. Jei asmuo, atsiimantis registruotą bagažą, negali pateikti bagažo registravimo kvito ir nėra bagažo tapatybę patvirtinančios bagažo etiketės, atiduosime bagažą šiam asmeniui tik su sąlyga, jei jis pateiks tinkamus įrodymus, patvirtinančius jo teisę į bagažą.

8.9. Gyvūnai
 
Sutiksime pervežti jūsų gyvūnus, jei bus įvykdytos visos šios sąlygos:

8.9.1.  Turite teisę vežti gyvūną tik tuo atveju, jeigu dėl saugumo ir talpos priežasčių planuojamas pervežimas yra laiku užregistruotas pagal 8.9.2 punktą, atitinka 8.9.3–8.9.11 punktuose nustatytus reikalavimus, ir mes davėme sutikimą dėl gyvūno pervežimo prieš išvykimą.


8.9.2. Jūs privalote užregistruoti planuojamą gyvūno vežimą rezervacijos metu arba ne vėliau kaip prieš 48 valandas iki išvykimo dienos pas Užsakovą, iš kurio užsakėte kelionę.

8.9.3. Jūs esate atsakingi už galiojančių taisyklių dėl gyvūnų gabenimo vykdymą, pvz., bet neapsiribojant Reglamentą (ES) Nr. 576/2013 dėl gyvūnų augintinių vežimo nekomerciniais tikslais. Detalesnė informacija pateikta ČIA, arba ją galite gauti iš Užsakovo.

8.9.4. Jūs privalote užtikrinti, kad jūsų gyvūnai – šunys, katės, naminiai paukščiai ir kiti gyvūnėliai – būtų tinkamai patalpinti į specialius uždarus, sandarius ir nuo pabėgimo apsaugotus tokiam pervežimui skirtus konteinerius pervežimo metu salone arba krovinių skyriuje. Gyvūnas turi būti laikomas konteineryje viso skrydžio metu. Gyvūnai privalo turėti galiojančius sveikatos ir skiepų pažymėjimus, įvežimo leidimus ir kitus dokumentus, reikalaujamus įvežimo ar tranzito šalių, be kurių gyvūnai nebus įleisti į atitinkamas šalis. Jei mūsų reikalavimu nepateiksite nurodytų dokumentų, mes atsisakysime gyvūną vežti. Gyvūnų pervežimams gali būti taikomos atskiros sąlygos, kurias pateiksime mes arba Užsakovas jūsų prašymu.

8.9.5. Gavus mūsų sutikimą atitinkantis visus taikomus reikalavimus gyvūnas priimamas vežti orlaivio salone arba krovinių skyriuje už mūsų nustatytą papildomą mokestį pagal 4.4 punktą.

8.9.6. Orlaivio salone gali būti gabenami gyvūnai, kurių bendras konteinerio svoris (kartu su gyvūnu) neviršija 8 kg. Orlaivio salone gabenamo gyvūno konteinerio matmenys turi neviršyti šių matmenų: 48 cm x 33 cm x 29 cm. Salone gabenamas gyvūnas negali užimti atskiros keleivio vietos, bet turi būti laikomas po prieš jus esančia vieta

8.9.7. Šunys vedliai, lydintys keleivius su regos ar klausos negalia, turintys specialius sertifikatus, liudijančius, kad šie šunys yra specialiai apmokyti, bei visus dokumentus, nurodytus 8.9.4 punkte, vežami orlaivio salone be svorio ir matmenų apribojimų. Šunims vedliams netaikomas būtinas reikalavimas patalpinti juos į specialius konteinerius, tačiau, jei šuo vedlys nėra patalpintas į specialų konteinerį – tai jis privalo būti su antsnukiu ir laikomas už pavadėlio viso skrydžio metu. Šunys vedliai negali užimti atskiros keleivio vietos. Keleivio, keliaujančio su šunimi vedliu, prašymu šuo vedlys gali būti pervežamas ir kaip registruojamas bagažas (tokiu atveju šuo vedlys turi būti patalpintas į specialų konteinerį, ir jam yra taikomi svorio apribojimai, nurodyti 8.9.5 arba 8.9.6 punkte). Šunims vedliams netaikomas mūsų nustatytas mokestis.

8.9.8. Bet kokiu atveju, įskaitant ir nurodytus 8.9.7 punkte, bendras gyvūnų kiekis orlaivio salone negali viršyti trijų gyvūnų.
 

8.9.9. Jeigu vežimui netaikomos Konvencijų atsakomybės nuostatos, mes neatsakome už gyvūno, kurį sutikome vežti, sužeidimą, ligą ar mirtį, nebent tai įvyko dėl mūsų aplaidumo arba tyčinio blogo elgesio ir nebent būtų kitaip numatyta privalomojoje teisėje.. Bet kokiu atveju neatsakome už gyvūno ligą ar mirtį, kurią sąlygojo gyvūno sveikatos būklė ar elgesys bei kiti nuo mūsų nepriklausantys veiksniai.

8.9.10. Mes neatsakome už gyvūnų, neturinčių visų reikalingų išvežimo, įvežimo, sveikatos ir kitų dokumentų, įvežimą ar tranzitą per bet kurią valstybę, valstiją ar teritoriją, o gyvūną vežantis asmuo turės padengti visas mums dėl to paskirtas baudas, žalą, mūsų patirtus nuostolius, sąnaudas ar išlaidas, patvirtintas valdžios institucijų arba trečiųjų šalių.
9.1. Mūsų arba Užsakovo nurodyti skrydžių laikai gali pasikeisti po rezervavimo, kiek yra leidžiama pagal įstatymus. Mes arba Užsakovas informuosime jus apie tvarkaraštyje nurodytą išvykimo laiką. Bet kuriuo atveju, tiesiog geros tvarkos dėlei ir neatsižvelgiant į mūsų įsipareigojimą tinkamai jus informuoti, rekomenduojame jums laiku susisiekti su mumis arba Užsakovu ir pasitikslinti tvarkaraštyje nurodytą išvykimo laiką.

9.2. Mes arba  mūsų įgaliotas atstovas (priklausomai, iš kurio Bilietas yra įsigyjamas) praneš jums apie tuo metu galiojantį tvarkaraštyje nurodytą skrydžio laiką ir  tvarkaraščio pakeitimus jūsų pateiktais kontaktais.

9.3. Jei jūsų skrydis yra atšauktas, arba išvykimo laikas yra nukeltas daugiau nei trims valandomis ir tai jums yra nepriimtina, galite susisiekti su „Small Planet“ arba Įgaliotuoju asmeniu. Jeigu mes negalėsime užtikrinti tinkamo vežimo ir įstatymuose numatytų reikalavimų vykdymo, jūs turite teisę į visų pinigų, kuriuos sumokėjote už skrydį, kurio laikas buvo pakeistas, grąžinimą.

9.4. Jeigu negalėsime atlikti vežimo, kaip anksčiau patvirtinta rezervacijos patvirtinime, mes galime išmokėti kompensaciją tiems keleiviams, kuriuos buvo atsisakyta įlaipinti į mūsų skrydžius, pagal galiojančius įstatymus. Jeigu buvo atsisakyta jus įlaipinti, mes pateiksime jums tekstą, kuriame bus nurodytos jūsų teisės, ypač susijusios su kompensacija ir pagalba.
 
9.5 Išskyrus tuos atvejus, kai yra kitaip numatyta Konvencijoje arba Reglamente (EB) Nr. 261/2004, jeigu mes atšaukiame skrydį, negalime vykdyti skrydžio pagal tvarkaraštį arba nutraukiame skrydžius tam tikru maršrutu mes Jūsų pasirinkimu:
 
9.5.1. pasitaikius pirmai galimybei, pervešime jus kitu mūsų pagal tvarkaraščiu vykdymo skrydžiu, kuriame yra vietos, tarp tų pačių maršruto taškų arba alternatyviai ir išimtinai bei laikantis konkretaus susitarimo su jumis ir netaikant jokio kito įsipareigojimo, leisime jums keliauti vienu ar daugiau mūsų tvarkaraštyje numatytų skrydžių be papildomo mokesčio (i) per kitą, mūsų aptarnaujamą oro uostą į Jūsų paskirties vietos oro uostą, arba (ii) iš kito mūsų aptarnaujamo oro uosto į Jūsų paskirties vietos oro uostą, arbą (iii) iš Jūsų kilmės šalies oro uosto į kitą mūsų aptarnaujamą oro uostą toje pačioje šalyje, kurioje yra jūsų pradinė paskirties vieta, arba (iv) iš kito mūsų aptarnaujamo oro uosto į kitą paskirties vietos oro uostą toje pačioje šalyje, kurioje yra jūsų pradinė paskirties vieta; arba
 
9.5.2. pervešime jus tuo pačiu maršrutu į jūsų galutinę paskirties vietą vėlesnę dieną, kurią Jums bus patogu, atsižvelgiant į laisvas vietas; arba

9.5.3. atliksime grąžinimą pagal Reglamento (EB) Nr. 261/2004 nuostatas.
 
9.6. Jeigu jūsų skrydis yra atidedamas arba vėluoja ne mažiau kaip tris valandas, mes pateiksime jums tekstą, kuriame bus nurodytos jūsų teisės, ypač tos, kurios yra susijusios su kompensacija ir pagalba.
 
9.7. Tuo atveju, jeigu skrydis buvo užsakytas tiesiogiai iš „Small Planet“, jūs turite teisę atšaukti užsakytą skrydį ir/arba kitas užsakytas paslaugas (pavyzdžiui, registruoto bagažo paslauga dviračių ir sporto įrangos vežimo paslauga, papildomų vietų rezervavimo paslauga)  jeigu jūs buvote informuoti apie skrydžių tvarkaraščio pasikeitimą daugiau nei trims valandomis. Apie savo sprendimą atšaukti skrydį prašome informuoti mus telefonu, faksu, paštu arba elektroniniu paštu (visa kontaktinė informacija yra www.smallplanet.aero) ne vėliau kaip prieš 48 valandas nuo informacijos apie tvarkaraščio pasikeitimą gavimo. 
10.1. BENDROS NUOSTATOS
 
10.1.1. Keleiviai privalo laikytis salono įgulos nurodymų viso vežimo metu.
 
10.1.2. Keleiviai privalo elgtis taip, kad nekiltų pavojaus orlaivio, kitų asmenų ir salone esančių daiktų saugai ir saugumui, kad nebūtų padaryta žala daiktams ir (ar) asmenims, ir kad kiti salone esantys asmenys nebūtų gąsdinami, įžeidinėjami, ir prieš juos nebūtų naudojama prievarta.

10.1.3. Mūsų orlaiviuose griežtai draudžiama rūkyti (įskaitant elektronines cigaretes), vartoti alkoholinius gėrimus, įgytus ne mūsų orlaivyje, vartoti narkotines ar kitas psichotropines ar toksines medžiagas „Small Planet“ orlaivio salone vežimo metu.

10.1.4. Orlaivių palydovai pagrįstai manydami, kad jūs esate apsvaigęs nuo alkoholio, turi teisę neparduoti ar riboti alkoholinių gėrimų vartojimą orlaivyje.

10.1.5. Jei, mūsų salono įgulos nuomone, jūs elgiatės orlaivyje taip, kad sukeliate pavojų orlaiviui arba bet kuriam asmeniui ar turtui orlaivyje, trukdote įgulai atlikti savo pareigas ar nevykdote įgulos nurodymų, įskaitant nurodymus dėl rūkymo, alkoholio ar narkotikų vartojimo, arba elgiatės taip, kad keliate diskomfortą, nepatogumus, žalojate turtą arba sužalojate kitus keleivius ar įgulą, galime imtis priemonių, kurias pagrįstai laikome tinkamomis, siekdami nutraukti tokį elgesį, įskaitant jūsų laisvės apribojimą. Jūs galite būti išlaipintas ar bet kurioje vietoje gali būti atsisakyta toliau jus vežti, galite būti patrauktas teisinėn atsakomybėn už orlaivyje atliktą veiką.

10.1.6. Jei dėl jūsų elgesio, draudžiamo pagal šį straipsnį, nusprendžiame savo pagrįsta nuožiūra nutupdyti orlaivį ne paskirties vietoje jums išlaipinti, jūs privalote sumokėti visas išlaidas, susijusias ir mūsų patirtas dėl tokio orlaivio priverstinio nutupdymo.

10.2. Nešiojamieji elektroniniai prietaisai
 
10.2.1. Maži nešiojamieji elektroniniai prietaisai (sveriantys mažiau nei 1 kg), pvz., bet neapsiribojant, mobiliaisiais telefonais, planšetėmis ir elektroninėmis knygomis, gali būti naudojami visais skrydžio etapais, jeigu yra pasirinktas lėktuvo režimas, arba jeigu visos siuntimo ir gavimo funkcijos yra deaktyvuotos. Dėl saugumo priežasčių nešiojamieji kompiuteriai arba didesni nešiojamieji elektroniniai prietaisai turi būti padėti riedėjimo, pakilimo ir tūpimo arba kitu metu, kaip to prašo įgulos vadas.

10.2.2. Bet koks prietaisas, perduodantis arba gaunantis pranešimus, kuris neturi lėktuvo režimo, turi būti išjungtas viso skrydžio metu.

10.2.3. Klausos prietaisai ir širdies stimuliatoriai gali veikti.
 
10.3. FOTOGRAFAVIMO IR FILMAVIMO ORLAIVIO SALONE POLITIKA

10.3.1. „Small Planet“ siekia užtikrinti jums saugią ir malonią keliavimo patirtį. Naudoti bet kokį prietaisą fotografavimui arba garso ir (ar) vaizdo įrašymui orlaivio salone galima tik tuo atveju, jeigu yra nepažeidžiamos trečiųjų šalių (keleivių, įgulos) teisės arba skrydžio sauga/saugumas. Fotografuoti arba įrašinėti kitus keleivius arba oro bendrovės darbuotojus be jų aiškaus išankstinio sutikimo yra griežtai draudžiama.
12.1. BENDRA

Mūsų atsakomybė yra apibrėžta šiose vežimo sąlygose. Mūsų atsakomybės nuostatos yra šios:

12.1.1. Vežimui, vykdomam pagal šias vežimo sąlygas, taikomos Konvencijųs atsakomybės taisyklės, net ir tais atvejais, kai vežimas nėra tarptautinis, kuriam Konvencijos taikomos privalomai, nebent šiose vežimo sąlygose yra nurodyta kitaip.

12.1.2. Papildomai taikomos šios mūsų atsakomybės už vežimą nuostatos:

12.1.2.1. Bet kuri mūsų atsakomybė už žalą sumažės dėl jūsų elgesio (veikimo ar neveikimo), kuris sąlygojo žalą ar prisidėjo prie jos atsiradimo.

12.1.2.2. Mes prisiimsime atsakomybę pagal galiojančius įstatymus tik už žalą, kuri padaroma skrydžiuose arba skrydžių dalyse, kuriuos vykdome mes, ir tai nurodyta biliete.

12.1.2.3. Mes neatsakome už žalą, atsiradusią dėl to, kad laikėmės taikomų įstatymų, taisyklių ir teisės aktų, arba dėl to, kad jūs jų nesilaikėte.

12.1.2.4. Mes prisiimsime atsakomybę tik dėl jūsų patirtos atstatomos kompensuojamos žalos, kurios dydį įrodėte teisinę galią turinčiais dokumentais ir/arba kitomis teisėtomis įrodinėjimo priemonėmis.

12.1.2.5. Mes nesame atsakingi už jūsų ligą, sužalojimą ar negalią, mirtį, sietiną su jūsų amžiumi, protine ar fizine būkle bei būklės pablogėjimu.
 
12.1.2.6. Mūsų atsakomybės už jūsų patirtą žalą dydis priklauso nuo jūsų pateikiamų atitinkamų teisinę galią turinčių dokumentų, įrodančių faktinės žalos dydį, pavyzdžiui, daiktų įsigijimo kvitai, kuriuose nurodyta įgytų daiktų kaina ir įsigijimo data. Atsakomybės už bagažą atveju mes turime teisę išskaičiuoti nusidėvėjimą. Nusidėvėjimas taikomas ne tik lagaminui ar kelionės krepšiui, bet ir visiems jūsų daiktams, esantiems lagamine ar kelionės krepšyje.

12.1.2.7. Vežimo sutartis, įskaitant šias vežimo sąlygas ir išimtis ar atsakomybės ribas, yra taikomos mūsų įgaliotiesiems asmenims, įskaitant agentus, tarnautojus, darbuotojus ir kitus atstovus, veikiančius mūsų vardu, tokia apimtimi, kiek jos taikomos mums. Bendra atlygintinos žalos suma, kurią galima išieškoti iš mūsų ir įgaliotojų asmenų, agentų, darbuotojų, atstovų ir asmenų neturi viršyti mūsų atsakomybės ribos, jei ji yra nustatyta.

12.1.2.8. Jokia šių vežimo taisyklių nuostata nepaneigia jokių Konvencijose ar kituose įstatymuose numatytų mūsų atsakomybės išimčių ar apribojimų, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip.

 
12.2 STRAIPSNIS – TEISINIAI PRANEŠIMAI

12.2.1. Informacija pagal Reglamento (EB) Nr. 889/2002 iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2027/97 dėl oro vežėjo atsakomybės nelaimingų atsitikimų atveju (Monrealio konvencija) priedą:
Oro vežėjo atsakomybė už keleivius ir jų bagažą: Šis informacinis pranešimas trumpai apibūdina Bendrijos oro vežėjų taikomas atsakomybės taisykles, kaip reikalauja Bendrijos teisės aktai ir Monrealio konvencija.
Kompensacija mirties ar sužeidimo atveju: Atsakomybei už keleivio sužeidimą ar mirtį nėra jokių finansinių ribų. Dėl žalos atlyginimo iki 113 110 SST (apytikris dydis vietos valiuta) oro vežėjas negali ginčyti jokių kompensacijos reikalavimų. Dėl tą sumą viršijančio dydžio oro vežėjas gali ginčyti reikalavimą, įrodydamas, kad jis nebuvo neatsargus ar kitaip kaltas.
Išankstiniai mokėjimai: Keleivio žūties ar sužeidimo atveju, oro vežėjas per 15 dienų po to, kai buvo nustatyta asmens, turinčio teisę gauti kompensaciją, tapatybė, turi išmokėti išankstinį mokėjimą, koks gali būti reikalingas neatidėliotinoms ekonominėms reikmėms. Mirties atveju šis išankstinis mokėjimas yra ne mažesnis kaip 18 096 SST (apytikris dydis vietos valiuta).
Keleivio užlaikymas: Jei keleivis užlaikomas, oro vežėjas turi atlyginti žalą, išskyrus atvejus, kai jis ėmėsi visų protingų priemonių, kad būtų išvengta žalos, arba kai imtis tokių priemonių buvo neįmanoma. Atsakomybė už keleivio užlaikymą yra ne didesnė kaip 4 694 SST (apytikris dydis vietos valiuta).
Bagažo užlaikymas: Jei bagažas užlaikomas, oro vežėjas turi atlyginti žalą, išskyrus atvejus, kai jis ėmėsi visų protingų priemonių, kad būtų išvengta žalos, arba kai imtis tokių priemonių buvo neįmanoma. Atsakomybė už bagažo užlaikymą yra ne didesnė kaip 1 131 SST (apytikris dydis vietos valiuta).
Bagažo sunaikinimas, praradimas ar sužalojimas: Oro vežėjas atsako už bagažo sunaikinimą, praradimą ar sužalojimą iki 1 131 SST (apytikris dydis vietos valiuta). Registruoto bagažo atveju jis atsako, net jei jis nėra kaltas, išskyrus atvejus, kai tas bagažas buvo su defektais. Neregistruoto bagažo atveju vežėjas atsako tik tuo atveju, jei jis yra kaltas.
Aukštesnės ribos bagažui: Keleivis gali naudotis aukštesne atsakomybės riba ne vėliau kaip registracijos metu pateikdamas specialią deklaraciją ir sumokėdamas papildomą mokestį.
Skundai dėl bagažo: Jei bagažas sužalojamas, užlaikomas, prarandamas ar sunaikinamas, keleivis turi kuo skubiau pateikti oro vežėjui rašytinį skundą. Jei registruotas bagažas sužalojamas, rašytinį skundą keleivis turi pateikti per septynias dienas, o jeigu jis užlaikomas, per 21 dieną, abiem atvejais nuo tos dienos, kai bagažas buvo atiduotas keleiviui.
Sutartį sudariusio vežėjo ir faktinio vežėjo atsakomybė: Jei faktiškai skrydį atliekantis oro vežėjas yra ne tas pats, su kuriuo sudaryta sutartis, keleivis turi teisę pateikti pretenziją ar reikalavimą dėl žalos atlyginimo bet kuriam iš jų. Jei biliete yra nurodytas oro vežėjo pavadinimas ar kodas, tas oro vežėjas yra laikomas sutartį sudariusiu oro vežėju.
Ieškinio senatis: Bet kuris ieškinys teisme dėl žalos, susijusios su bagažu, atlyginimo turi būti pareikštas per dvejus metus nuo orlaivio atvykimo dienos arba nuo tos dienos, kai tas orlaivis turėjo atvykti. Bet kuris ieškinys teisme dėl žalos, nesusijusios su bagažu, atlyginimo turi būti pareikštas per vienerius metus nuo orlaivio atvykimo dienos arba nuo tos dienos, kai tas orlaivis turėjo atvykti.
Informavimo pagrindas: Pirmiau apibūdintų taisyklių pagrindas yra 1999 m. gegužės 28 d. Monrealio konvencija, kuri Bendrijoje yra įgyvendinta Reglamentu (EB) Nr. 2027/97 (su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 889/2002) ir valstybių narių nacionalinės teisės aktais.
Jeigu asmuo, pasiimantis bagažą, priima bet kurį registruoto bagažo vienetą be išlygų, šis veiksmas sukuria ginčytiną prielaidą, jog jis buvo pristatytas nepažeistas pagal vežimo dokumentą. Visais atvejais oro bendrovės atsakomybė apsiriboja įrodyta žala. Kompensuotina žala gali sumažėti nukentėjusiojo kaltės atveju. Be to, žr. Monrealio konvencijos 20 straipsnio nuostatą dėl atsakomybės.

Informacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 261/2004 („Keleivių teisių reglamentas“):
Šioje informacijoje apibendrinamos taisyklės, susijusios su ES oro bendrovių atsakomybe, kurias šios oro bendrovės privalo taikyti pagal Bendrijos teisines nuostatas, numatytas Keleivių teisių reglamente, skrydžio atšaukimo, skrydžio vėlavimo ir (ar) atsisakymo vežti atveju. Reglamentas taikomas tik tuo atveju, jeigu keleivis turi patvirtintą atitinkamo skrydžio rezervaciją, atvyko laiku įsiregistruoti į skrydį nurodytu laiku (išskyrus skrydžio atšaukimo atveju) ir keliauja už visuomenei taikomą bilieto kainą. Toliau išvardyti reikalavimai išmokėti kompensaciją gali būti atmesti, jeigu incidentas įvyko dėl ypatingų aplinkybių, kurių nebuvo galima išvengti net ir tuo atveju, jeigu būtų imtasi visų pagrįstų priemonių (pavyzdžiui, blogų oro sąlygų, politinio nestabilumo, streikų, saugumo rizikų, nenumatytų skrydžio saugumo trūkumų). Lygiai taip pat keleivis neturi teisės į šias išmokas, jeigu jis nebuvo priimtas į skrydį dėl pateisinamų priežasčių, pvz., susijusių su sveikata, bendruoju arba skrydžio vykdymo saugumu, arba netinkamais kelionės dokumentais.
Remiantis Reglamentu (EB) Nr. 261/2004, atidėjimais laikomi tokie atvejai, kai išvykimas yra atidedamas, lyginant su tvarkaraštyje numatytu išvykimo laiku, keturioms ar daugiau valandų – daugiau kaip 3 500 km atstumo skrydžiams, trims valandoms – 1 500 – 3 500 km atstumo skrydžiams ir didesnio kaip 1 500 km atstumo skrydžiams ES, ir dviem valandoms – mažesnio nei 1 500 km atstumo skrydžiams. Keleivis turi teisę gauti oro bendrovės klientų aptarnavimo ir pagalbos paslaugas, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad skrydis bus atidedamas ilgesniam laikui. Šios paslaugos apsiriboja tinkamų gaivinamųjų gėrimų aprūpinimu, atsižvelgiant į laukimo laiką, ir galimybe atlikti du trumpus telefono skambučius, pasiųsti du faksu arba elektroninius pranešimus. Apgyvendinimas nakčiai bus suteikiamas, jeigu tai yra reikalinga, oro bendrovės nuožiūra. Oro bendrovė neprivalo teikti klientų aptarnavimo arba pagalbos paslaugų, jeigu dėl to išvykimas būtų atidėtas dar ilgesniam laikui. Atidėjimų ilgesniam nei penkioms valandoms atveju keleivis turi teisę į bilieto kainos už tas kelionės dalis (segmentus), kurios nebuvo užbaigtos, ir už kelionės dalis, kurios jau yra užbaigtos, tačiau tik tiek, kad skrydis, atsižvelgiant į keleivio pradinius kelionės planus, tapo beprasmis, grąžinimą, jeigu tinkama, kartu su grįžtamuoju skrydžiu į pirmąjį išvykimo oro uostą, atsiradus pirmai galimybei. Savanoriško arba privalomojo neįleidimo į užsakytą skrydį dėl per didelio užsakymų skaičiaus atveju keleivis turi teisę oro bendrovės atžvilgiu gauti klientų aptarnavimo ir pagalbos išlaidas bei jau aprašyto dydžio grąžinimą. Be to, keleiviui bus pasiūlytas alternatyvus vežimas į galutinę užsakyto skrydžio paskirties vietą. Šis pakeičiantis vežimas bus atliekamas, atsiradus pirmai galimybei, panašiomis sąlygomis. Vežimas turi būti atliekamas, atsiradus pirmai galimybei, ir panašiomis sąlygomis. Atsižvelgiant į laisvas vietas, keleivis taip pat gali keliauti į savo galutinės paskirties vietą vėlesniu laiku arba jo prašomu laiku, o gaiviųjų gėrimų, apgyvendinimo viešbutyje ir pervežimo išlaidas, patirtas nuo anksčiausiai pasiūlyto pakeičiamojo skrydžio, turi padengti keleivis. Keleiviai, nepriimti į skrydį prieš jų valią, turi teisę gauti kompensaciją (grynaisiais, čekiu arba bankiniu pavedimu arba, jiems sutikus, kupono pavidalu). Šio mokėjimo vertė priklauso nuo planuojamos kelionės ir alternatyviai pasiūlyto skrydžio atstumo. Kai skrydžio atstumas yra iki 1 500 km, kompensacijos dydis yra lygus 250 EUR, skrydžiams, kurių atstumas yra nuo 1 500 iki 3 500 km, ir didesnio nei 1 500 km atstumo skrydžiams ES viduje – 400 EUR, o visiems kitiems skrydžiams – 600 EUR. Jeigu keleiviui pasiūlomas alternatyvus skrydis, kurio atstumas yra iki 1 500 km, atvykimo laikas neviršija dviejų valandų, 1 500 – 3 500 km atstumo skrydžiams – ne ilgiau kaip trys valandos, o visiems kitiems skrydžiams, kurių atstumas yra didesnis kaip 3 500 km, ne ilgiau kaip keturios valandos nuo tvarkaraštyje numatyto pradinio užsakyto skrydžio atvykimo laiko, kompensacija yra lygi 50 proc. nuo pirmiau nurodytų mokėjimo dydžių, t.y. kitaip tariant, atitinkamai 125 EUR, 200 EUR ir 300 EUR. Keleivis turi tokias pačias teises į alternatyvų vežimą, klientų aptarnavimo ir pagalbos paslaugas, grąžinimą ir kompensaciją, kaip išvardyta pirmiau, jeigu skrydis, į kurį keleivis turi patvirtintą rezervaciją, yra atšaukiamas. Keleivis neturi teisės gauti kompensacijos, jeigu skrydis yra atšaukiamas dėl ypatingų priežasčių, kurių nebūtų galima išvengti net ir tuo atveju, jeigu būtų imtasi visų pagrįstų veiksmų. Lygiai taip pat keleivis neturi teisės į kompensaciją, jeigu jis yra informuojamas apie skrydžio atšaukimą ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki rezervuoto skrydžio išvykimo, prieš 14–7 dienas iki rezervuoto skrydžio ir alternatyviai pasiūlyto skrydžio išvykimo laiko ne vėliau kaip dvi valandos prieš pradinį išvykimo arba atvykimo laiką, ne daugiau kaip keturios valandos nuo planuoto atvykimo laiko, arba tuo atveju, jeigu informuojama apie atšaukimą likus mažiau nei 7 dienoms iki išvykimo, ir išvykimo ne vėliau kaip prieš vieną valandą iki pradinio išvykimo arba atvykimo laiko, ne vėliau kaip po dviejų valandų nuo planuoto atvykimo laiko. 
Kompetentingos institucijos skundams pagal Keleivių teisių reglamentą nagrinėti yra šios:
1) Lietuva: Civilinės aviacijos administracija, Rodūnės kelias 2, LT-02188 Vilnius
2) Lenkija: Vykdymas: Civilinės aviacijos biuras, ul. Marcina Flisa 2, PL-02-247 Warszawa, Keleivių skundams: Keleivių teisių komisija, ul. Marcina Flisa 2, PL-02-247 Warszawa,
3) Vokietija: Luftfahrt-Bundesamt (LBA), Hermann-Blenk-Str. 26, 38108 Braunschweig,
 
Atkreipkite dėmesį: Šią informaciją reikalaujama pateikti pagal Reglamentą (EB) Nr. 889/2002 ir Reglamentą (EB) 261/2004. Tačiau ši informacija nėra pagrindas reikalavimui atlyginti žalą ir negali būti naudojama Monrealio konvencijoms nuostatoms aiškinti.
11.1. BENDROS NUOSTATOS

11.1.1. Jūs atsakote už visų reikalingų kelionės dokumentų ir vizų gavimą bei už šalių, iš kurių, į kurias ir per kurias vykstate, visų įstatymų, teisės aktų, įsakymų, reikalavimų, taisyklių, nurodymų bei kelionės sąlygų vykdymą.

11.1.2. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokias pasekmes, kilusias dėl to, kad keleivis neturi taikytinuose įstatymuose, nutarimuose, įsakymuose ar taisyklėse reikalaujamų dokumentų ar vizų.

11.2. Kelionės dokumentai
 
11.2.1. Prieš kelionę jūs privalote pateikti mums, mūsų įgaliotiems asmenims ar mūsų darbuotojams, agentams ar kitiems atstovams visus ir bet kokius išvykimo, įvažiavimo, sveikatos ir kitus dokumentus, reikalaujamus atitinkamų šalių įstatymų, teisės aktų, įsakymų ar reikalavimų bei leisti mums pasidaryti ir pasilikti jų kopijas ar kitaip išsaugoti duomenis, esančius atitinkamuose dokumentuose. Mes turime teisę atsisakyti vežti bet kurį keleivį, jei jis nesilaiko taikomų įstatymų, teisės aktų, įsakymų ar reikalavimų, susijusių su įvažiavimu į kitą valstybę, arba jei yra įtarimų, kad jo dokumentai netvarkingi, arba kuris neleidžia mums pasidaryti ir pasilikti dokumentų kopijų ar kitaip išsaugoti duomenis, esančius atitinkamuose dokumentuose.

11.3. Draudimas įvažiuoti
 
11.3.1. Jei jums nebuvo leista įvažiuoti į valstybę dėl imigravimo nepriimtinumo, jūs turėsite sumokėti visas baudas ir mokesčius, kuriuos mums skirs atitinkamos valdžios institucijos, ir kainą už jūsų vežimą iš tos šalies atgal į jūsų kilmės šalį arba kitus. Jūsų sumokėta Bilieto kaina už vežimą iki jūsų neįleidusios šalies nebus grąžinta. Mes negrąžinsime sumokėtos sumos už skrydį, kuriuo jūs negalėjote pasinaudoti dėl to, kad jums nebuvo leista įvažiuoti.

11.4. Keleivio atsakomybė už baudas, sulaikymo išlaidas ir kt.
 
11.4.1. Jei mes turime sumokėti baudą ar nuobaudą, ar mums paskirta kitokią finansinę išraišką turinti sankcija arba mes patyrėme išlaidų dėl to, kad jūs nesilaikėte atitinkamų šalių įstatymų, teisės aktų, įsakymų, taisyklių, nurodymų, reikalavimų ir/arba kelionės reikalavimų arba nepateikiate reikalingų dokumentų, jūs turėsite mums kompensuoti bet kokią dėl to mūsų patirtą žalą ir padengti bet kokias kitas dėl to mūsų patirtas išlaidas. Tokiam mokėjimui atlikti arba išlaidoms padengti, mes galime panaudoti nepanaudotų skrydžių vertę arba kitas mūsų turimas jūsų lėšas, pvz., dovanų kuponus, kredito kuponus ir t.t.

11.5. Muitinės patikra
 
11.5.1. Jei reikalaujama, jūs privalote asmeniškai dalyvauti savo vėluojančio ir/arba laiku atvykusio registruoto ir/arba neregistruoto bagažo muitinės ir/arba kitų valstybės tarnybų pareigūnų atliekamoje patikroje. Mes neatsakome už jūsų nuostolius ar žalą, patirtą tokios patikros metu arba dėl to, kad nesilaikėte šio reikalavimo.

11.6. Saugumo patikra
 
11.6.1. Jūs privalote leisti atlikti savo ar jūsų bagažo saugumo patikrą, kadangi keleivių ir jų bagažo saugumo patikra yra esminė aviacijos saugumo užtikrinimo prevencinė priemonė, kuri taikoma visiems keleiviams ir jų bagažui bei suteikia teisę patekti į orlaivį.

11.6.2. Mes nesame atsakingi už jokią jūsų patirtą žalą ar nuostolius, jei tokia žala ar nuostoliai atsiranda dėl mūsų atsisakymo jus vežti dėl to, kad mes turime pagrįstą pagrindą manyti, jog jūsų vežimas prieštaraus atitinkamos išvykimo/atvykimo/tranzito šalies taisyklėms, reikalavimams, įsakymams, nurodymams ar bet kokiam kitam taikomam teisės aktui.

11.6.3. Mes nebūsime atsakingi, jei dėl saugumo patikros ar su tuo susijusio sulaikymo jūs pavėluosite į skrydį. Pinigai už skrydį, į kurį jūs pavėlavote, grąžinti nebus.
 
11.6.4. Mokėjimus atlikti turi įgalioti užsakyme nurodytas kortelės turėtojas. Pasiliekame teisę atšaukti Jūsų užsakymą be išankstinio įspėjimo, jeigu pagrįstai įtarsime, kad jūs arba kortelės turėtojas yra susijęs su bet kokio pobūdžio sukčiavimo veikla. Toks įtarimas gali būti pagrįstas toliau nurodyta veikla:
 
11.6.4.1. paprašyti, negalite nurodyti kortelės turėtojo kontaktinės informacijos, kad galėtume atlikti saugumo patikras;
 
11.6.4.2. kortelės turėtojas neįgaliojo atlikti mokėjimą ir teigia, kad užsakymas atliktas sukčiaujant;
 
11.6.4.3. jūs arba kortelės turėtojas anksčiau sukčiavote;
 
11.6.4.4. užsakymo metu pateikta informacija yra klaidinga, nepakankama, nenuosekli arba susijusi su nesąžiningu elgesiu;
 
11.6.4.5. buvo atliekami keli mokėjimo bandymai, įvedant skirtingus duomenis.
13.1. Remiantis Reglamento (EB) Nr. 996/2010 20 straipsnio 3 dalimi, keleiviai turi galimybę paskirti kontaktinį asmenį svetainėje: www.smallplanet.aero, nurodydami to asmens vardą, pavardę, adresą ir telefono numerį, kuriam turėtų būti pranešta apie orlaivio avariją. Ši informacija nėra susijusi su užsakymu, nebus naudojama šiuo tikslu ir bus ištrinta po 48 valandų nuo skrydžio dienos. Atliekant pakartotinį užsakymą, ši informacija turi būti pateikta iš naujo. 
14.1. PRETENZIJŲ PATEIKIMAS 

14.1.1. Jei asmuo, turintis bagažo registravimo kvitą, atsiimdamas registruotą bagažą nepareiškia jokių nusiskundimų, tai yra pakankamas įrodymas, kad bagažas buvo pristatytas geros būklės ir pagal šias Vežimo sąlygas, nebent jūs įrodote priešingai.

14.1.2. Jei jūs norite pateikti pretenziją ar ieškinį dėl žalos registruotam bagažui, jūs privalote pranešti mums apie tai iškart po to, kai aptinkate žalą, bet ne vėliau kaip per septynias (7) dienas po bagažo atsiėmimo. Jei jūs norite pateikti pretenziją ar ieškinį dėl registruoto bagažo vėlavimo, jūs privalote pranešti mums apie tai per dvidešimt vieną (21) dieną nuo bagažo pristatymo jums. Kiekvienas toks pranešimas turi būti pateiktas raštu. Dėl išsamesnės informacijos žr. teisinius pranešimus, numatytus Monrealio konvencijoje (žr. 12.2 straipsnį).
 

14.2. Senaties terminas
 
14.2.1 Bet kuris ieškinys teisme dėl žalos, nesusijusios su bagažu, atlyginimo turi būti pareikštas per 1 (vienerius) metus nuo orlaivio atvykimo dienos arba nuo tos dienos, kai tas orlaivis turėjo atvykti, nebent taikytina teisė nustato kitaip. Senaties laikotarpio apskaičiavimo būdą nustato teismo, kuriame byla nagrinėjama, teisė.
 

14.3. Keleivių pretenzijų nagrinėjimas
 
14.3.1. Mums pateikta jūsų pretenzija bus nagrinėjama mūsų vidaus taisyklių nustatyta tvarka, vadovaujantis taikytinų teisės aktų privalomo pobūdžio reikalavimais.
15.1. Jūsų ir jūsų bagažo vežimui taip pat taikomos ir kitos taisyklės, susijusios su saugumu, punktualumu ir keleivio patogumu. Taip pat taikomos taisyklės, nustatančios savarankiškai skrendančių vaikų, neįgaliųjų keleivių, nėščiųjų moterų ir sergančių keleivių vežimą, ribojimus dėl elektronikos prietaisų ir daiktų naudojimo, pavojingų daiktų vežimą, ribojimus dėl alkoholinių gėrimų ir rūkalų orlaivyje vartojimo, kompensacijų už atsisakymą vežti ir kitų kompensacijų tvarkas.

15.2. Aukščiau išvardytų taisyklių tvarkas ir sąlygas jūsų prašymu pateiksime mes ar Užsakovas.

15.3. Tuo atveju, jeigu viena ar keletas šių Vežimo sąlygų nuostatų pripažįstamos negaliojančiomis, tai neturės poveikio likusių nuostatų galiojimui.
 
15.4. Mūsų vežimo sąlygos gali būti keičiamos raštu, ir tuos pakeitimus galime atlikti tik mes. Galioja paskutinė paskelbta mūsų vežimo sąlygų redakcija.

15.5. Vežimo sutarties sąlygoms ir ginčams dėl jų yra taikomi galiojantys įstatymai.
 
15.6. Mes esame oro bendrovė, vykdanti skrydžius nuo taško iki taško. Dėl šios priežasties nesiūlome ir negalime padėti atlikti keleivių arba jų bagažo perkėlimą į kitus skrydžius, kuriuos vykdome mes arba kiti vežėjai.
16.1. Klientai, perkantys bilietus tiesiogiai iš mūsų ir mokėdami už savo skrydžius kredito kortele, MasterCard Prepaid kortele, PayPal arba American Express kortele, privalės sumokėti galiojantį mokestį nuo visos operacijos vertės, kuris bus nurodytas jūsų rezervacijos metu ir įtrauktas į bendrą kainą.

16.2. Dėl didelių saugumo užtikrinimo ir administravimo išlaidų, mes nepriimame grynųjų pinigų, apmokant bilieto kainą, mokesčius, mokėjimus arba rinkliavas už papildomo bagažo ir sporto įrangos vežimą. Kai kurie oro uostai gali turėti vietos susitarimus dėl grynųjų pinigų priėmimo ir dažnai priima pagrindines jų šalyje išduodamas debeto korteles. Keleiviai, ketinantys sumokėti už šiuos dalykus oro uoste, turėtų iš anksto susisiekti su oro uostu ir išsiaiškinti, ar oro uostas priims grynuosius pinigus ir (ar) kokios debeto kortelės yra priimtinos atsiskaitymams. Keleiviai, kurie už savo skrydžius atsiskaito kredito kortele kita valiuta, nei šalies, iš kurios vykdomas skrydis, valiuta, sumoka kredito kortelės išdavimo valiuta, įskaitant „naudojimo užsienyje“ mokestį, bet jūs galite patikrinti faktinę sumą, kuri bus nuskaičiuota jūsų kortelės valiuta, prieš atliekant mokėjimą. 
17.1. Kiekvieno šių vežimo sąlygų straipsnio pavadinimas yra tik dėl patogumo ir nėra naudojamas tekstui aiškinti.
____________________________________________________________________________________________


PARENGTA: 2017 m. kovo 1 d.